ŽUPANIJSKI GLASNIK 5 - 2021

Broj 5 - GODINA MMXXI. Bjelovar, 19. srpnja 2021. ISSN 1331-3819 AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 41. Temeljem članka 10., stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma ("Narodne novine", broj 29/19, 98/19) i članka 17. Statuta Bjelovarsko bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 2. sjednici održanoj 16. srpnja 2021. godine, donijela je ODLUKU o raspoređivanju sredstava iz Proračuna za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu Članak 1. Ovom se Odlukom utvrđuju način i postupak raspodjele i isplate sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije (dalje u tekstu: Skupština) za 2021. godinu. Članak 2. Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Skupštini osiguravaju se u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije u ukupnom iznosu od 220.000,00 kn. Članak 3. Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije imaju političke stranke koje su prema konačnim rezultatima izbora za Županijsku skupštinu Bjelovarsko-bilogorske županije dobile mjesto člana u Skupštini. Članak 4. Političkim strankama pripadaju sredstva za svakog člana Skupštine u jednakom iznosu, a za svakog člana Skupštine podzastupljenog spola (žene) i naknada u visini od 10% iznosa utvrđenog za svakog pojedinog člana Skupštine. Članak 5. Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos za svakog člana Skupštine: - ukupni broj članova Skupštine 37 - broj članova Skupštine podzastupljenog spola (žene) 8 - iznos sredstava po pojedinom članu Skupštine je 1.455,10 kn, odnosno za članove podzastupljenog spola (žene) 1.600,30 kn. Pojedinoj političkoj stranci koja je bila predlagatelj liste pripadaju sredstva razmjerna broju dobivenih mjesta članova u Skupštini prema konačnim rezultatima izbora iz članka 4. ove Odluke, a sukladno iznosima kako slijedi:

Stranica 2 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 5 STRANKA BROJ MUŠKARCI ŽENE UKUPAN TROMJESEČNI VIJEĆNIKA IZNOS IZNOS HDZ 10 9 1 58.783,60 14.695,90 SDP 3 2 1 18.042,00 4.510,50 HSLS 3 3 0 17.461,20 4.365,30 SU 1 0 1 6.401,20 1.600,30 HSS 1 1 0 5.820,40 1.455,10 HSU 1 1 0 5.820,40 1.455,10 HNS 1 1 0 5.820,40 1.455,10 DP 2 1 1 12.221,60 3.055,40 DHSS 2 2 0 11.640,80 2.910,20 NSH 1 0 1 6.401,20 1.600,30 BUZ 1 1 0 5.820,40 1.455,10 GLAS 1 0 1 6.401,20 1.600,30 HSS BRAĆE RADIĆ 1 1 0 5.820,40 1.455,10 DEMOKRATI 1 0 1 6.401,20 1.600,30 REFORMISTI 1 1 0 5.820,40 1.455,10 DAMIR BAJS NL 2 2 0 11.640,80 2.910,20 VIJEĆNICI KOJI NE PRIPADAJU NITI JEDNOJ POLITIČKOJ STRANCI 5 4 1 29.682,80 7.420,70 UKUPNO 37 29 8 220.000,00 55.000,00 Članak 6. Ako je sa zajedničke liste koju su predložile dvije ili više političkih stranaka, prema konačnim rezultatima izbora, izabran član Skupštine koji nije član niti jedne od političkih stranaka koje su predložile zajedničku listu, sredstva za tog člana Skupštine raspoređuju se političkim strankama koje su predložile zajedničku listu sukladno njihovu sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, razmjerno broju osvojenih mjesta članova Skupštine. Sporazum iz stavka 1. ovog članka dostavlja se Skupštini. U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 5. ove Odluke, pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati. Sredstva za jednog člana s liste HDZ-a, za tri člana s liste HSLS-a i jednog člana sa zajedničke liste Damir Bajs NL i koalicijski partneri, a koji nisu članovi niti jedne od političkih stranaka koje su predložile zajedničke liste, u ukupnom godišnjem iznosu od 29.682,80 kn, raspoređuju se političkim strankama sukladno stavku 1. ovog članka kako slijedi: STRANKA BROJ MUŠKARCI ŽENE UKUPAN TROMJESEČNI VIJEĆNIKA IZNOS IZNOS HDZ 1 1 0 5.820,40 1.455,10 HSLS 3 2 1 18.042,00 4.510,50 DAMIR BAJS NL 2 2 0 930,16 232,54 HNS 1 1 0 465,04 116,26 HSS 1 1 0 465,04 116,26 HSU 1 1 0 465,04 116,26 HSS BRAĆE RADIĆ 1 1 0 465,04 116,26 DEMOKRATI 1 0 1 525 131,25 NSH 1 0 1 525 131,25 BUZ 1 1 465,04 116,26 GLAS 1 0 1 525 131,25 SU 1 0 1 525 131,25 REFORMISTI 1 1 0 465,04 116,26 UKUPNO 16 11 5 29.682,80 7.420,70

Stranica 3 Broj 5 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 7. Sredstva iz članka 5. i članka 6. ove Odluke doznačuje Upravni odjel za proračun i javnu nabavu na žiro račun ogranka političke stranke tromjesečno u jednakim iznosima. Ako se početak ili završetak mandata ne poklapa s početkom ili završetkom tromjesečja, u tom se tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju dana trajanja mandata. Članak 8. Ova Odluka dostavit će se Državnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 15 dana stupanja na snagu, s naznakom broja datuma i objave "Županijskog glasnika" u kojem je objavljena. Članak 9. Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje bez obzira na to koriste li se u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. Članak 10. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 400-01/21-01/50 URBROJ: 2103/1-01-21-02 Bjelovar, 16. srpnja 2021. godine PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 42. Na temelju članka 35. stavak 1. točka 4. i članka 53. stavak 1. i 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak i 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 10/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 2. sjednici održanoj dana 16. srpnja 2021. godine, donijela je ODLUKU o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Bjelovarsko-bilogorske županije I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom Odlukom uređuju se ustrojstvo i djelokrug rada upravnih tijela Bjelovarsko-bilogorske županije te druga pitanja značajna za rad upravnih tijela Bjelovarsko-bilogorske županije (u nastavku teksta: Upravna tijela). Upravna tijela odgovorna su Županijskoj skupštini i županu Bjelovarsko-bilogorske županije za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svog djelokruga. Članak 2. Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji izrazi imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. Članak 3. Upravna tijela ustrojavaju se za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Županije i poslova državne uprave povjerenih Županiji. Upravna tijela ustrojavaju se u skladu s rasporedom i opsegom poslova, te prema srodnosti, organizacijskoj povezanosti i potrebi učinkovitog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Županije kao i poslova državne uprave povjerenih Županiji. Upravna tijela obavljaju poslove državne uprave povjerene Županiji sukladno posebnim propisima. Članak 4. Upravna tijela obavljaju poslove i zadaće pod uvjetima i na način utvrđen zakonom, Statutom Županije i drugim propisima, a osobito prate stanje u upravnim područjima za koja su osnovana, rješavaju u upravnim stvarima, poduzimaju mjere za koje su zakonom ili drugim propisom ovlaštene, pripremaju odluke, opće i druge akte te obavljaju i druge poslove. Upravna tijela odgovorna su županu za stručnu i zakonitu utemeljenost podnijetih prijedloga i provedenih radnji te za pravodobno i potpuno izvršenje poslova i zadaća iz svog djelokruga. Članak 5. Sjedište upravnih tijela je u sjedištu Županije. Upravna tijela mogu poslove iz svog djelokruga obavljati i izvan njihovog sjedišta. Upravna tijela obavljaju poslove iz svog djelokruga na području Županije utvrđenom zakonom kojim se uređuje područje županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Članak 6. U pojedinim upravnim odjelima mogu se ustrojiti odsjeci i pododsjeci. Iznimno, unutar Upravnog odjela za poslove državne uprave, poslovi se obavljaju i u Matičnim uredima koji se ustrojavaju na način utvrđen posebnim propisima.

Stranica 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 5 Članak 7. Na zgradi u kojoj je sjedište Upravnog tijela mora biti istaknut naziv Upravnog tijela. Upravno tijelo ima svoj pečat. Na način isticanja naziva na zgradi Upravnog tijela, sadržaj naziva, sadržaj pečata Upravnih tijela kao i postupak njihove izrade primjenjuju se odredbe posebnog zakona i podzakonskih propisa. II. USTROJ I DJELOKRUG RADA UPRAVNIH TIJELA Članak 8. Upravna tijela Bjelovarsko-bilogorske županije su: 1. Služba ureda župana, 2. Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove, 3. Upravni odjel za financije, 4. Upravni odjel za zdravstvo, demografiju i mlade, 5. Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje, 6. Upravni odjel za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti, 7. Upravni odjel za poljoprivredu, 8. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, 9. Upravni odjel za poslove državne uprave, 10. Služba za unutarnju reviziju. Pojedine upravne i stručne poslove iz stavka 1. ovog članka službenici i namještenici mogu, izvan sjedišta Županije, obavljati u: 1. Čazmi – za područje Grada Čazme te Općine Ivanska i Štefanje; 2. Daruvaru – za područje Grada Daruvara, te općina Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač; 3. Garešnici – za područje Grada Garešnice, te općina Berek, Hercegovac i Velika Trnovitica; 4. Grubišnom Polju – za područje Grada Grubišnoga Polja i Općine Veliki Grđevac; 5. Matičnim uredima iz članka 17. stavka 3. ove Odluke. Poslovi koje službenici i namještenici obavljaju u sjedištu Županije u Bjelovaru i izvan sjedišta Županije u Čazmi, Daruvaru, Garešnici i Grubišnom Polju i matičnim uredima, propisati će se pravilnicima iz članka 23. ove Odluke. Članak 9. Služba ureda župana obavlja poslove protokola i odnosa s javnošću za potrebe župana, zamjenike župana i Županijske skupštine; poslove suradnje s državnim tijelima, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama i drugim subjektima za potrebe župana i zamjenike župana i predsjednika Županijske skupštine, poslove promidžbe Županije; poslove međuregionalnog, prekograničnog i međunarodnog povezivanja i suradnje; poslove pripremanja i kandidiranja projekata te obavljanje stručnih poslova vezanih uz programe Europske unije (u daljnjem tekstu: programe EU) kao i drugih projekata od županijskog interesa, poslove civilne zaštite i vatrogastva; poslove u vezi s pravima nacionalnih manjina; vodi postupak ostvarivanja prava na pristup informacijama; administrativne i pomoćne poslove za župana i zamjenike župana. Služba ureda župana obavlja poslove: 1. pripremanja programa rada župana i zamjenika župana te praćenje njihovih izvršenja putem izrade izvješća, elaborata i drugih informativno analitičkih materijala, 2. informiranja o radu župana i zamjenika župana, Županijske skupštine i njihovih radnih tijela, 3. odnosa s javnošću, organiziranja konferencija za medije, priopćenja i prezentacija aktivnosti tijela Županije u medijima, kao i unapređenja odnosa s javnošću općenito, 4. organiziranja i vođenje protokola, 5. suradnje s predstavnicima medija, medijskim kućama i redakcijama te promidžbu, 6. iz područja međuregionalne i međunarodne suradnje, pripremanja sporazuma o suradnji, provođenje i sudjelovanje u međunarodnim programima, poticanja razvoja prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje kod jedinica lokalne samouprave i javnih ustanova kojima je osnivač Županija, odnosno trgovačkih društava u kojima Županija ima poslovne udjele ili dionice, 7. vezane uz članstvo u međunarodnim organizacijama te provođenje aktivnosti proizašlih iz članstva u međunarodnim organizacijama, 8. primanja pritužbi i predstavki građana i pravnih osoba na rad tijela Županije kao i na rad upravnih tijela Županije te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti te briga o pravovremenom postupanju i njihovom rješavanju, 9. osiguravanja prava na pristup informacijama i informiranja javnosti, 10. pripremanja sastanaka s ministrima, saborskim zastupnicima, predsjednikom Vlade RH i predsjednikom RH te ostalim visokim dužnosnicima, 11. pripremanja sastanaka s predstavnicima lokalne i područne (regionalne) samouprave RH te lokalne i regionalne samouprave drugih država, 12. pripremanja i prijave projekata na sredstva fondova EU, 13. surađivanja s drugim dionicima na pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz fondova EU i ostalih međunarodnih i nacionalnih fondova te državnih tijela (darovnice), 14. vođenja i koordiniranja baze europskih projekata na županijskoj razini u suradnji s Javnom ustanovom

Stranica 5 Broj 5 ÆUPANIJSKI GLASNIK Regionalnom agencijom Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu: "JURA"), 15. praćenja i prosljeđivanja zainteresiranim stranama javnih poziva programa EU, 16. razvoja sustava dvosmjerne komunikacije i on-line usluga građanima, 17. nadzora i unapređenja procesa i aktivnosti potrebnih za funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom, koordinacije poslovima certifikacije i suradnje s evaluacijskim subjektima, 18. unapređenja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina na području Županije, 19. suradnje s vijećima nacionalnih manjina i izabranim predstavnicima nacionalnih manjina, posebice u pripremi općih akata Županije kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina, 20. provođenja nadzora trošenja sredstava dobivenih iz proračuna Županije za provedbu aktivnosti utvrđenim programima rada vijeća nacionalnih manjina i izabranih predstavnika nacionalnih manjina, 21. usklađivanja i unapređenje komunikacije župana i zamjenika župana s pročelnicima upravnih tijela Županije u cilju bolje informiranosti te pravovremenog obavljanja poslova i zadataka, 22. praćenja stanja i pripremanja akata iz područja civilne zaštite i vatrogastva, suradnju s tijelima osnovanim u navedenim područjima na županijskoj razini te obavljanje stručnih i administrativnih poslova za njih kao i postupanje po odlukama i drugim provedbenim aktima nadležnih tijela iz tih područja, 23. iz područja civilne zaštite i vatrogastva te suradnje s Hrvatskom gorskom službom spašavanja i drugim sličnim tijelima, 24. izrade programa razvoja međunarodne suradnje u područjima civilne zaštite i vatrogastva, 25. obavljanja i drugih odgovarajućih stručnih i administrativnih poslova vezanih uz rad župana i zamjenika župana. Članak 10. Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove obavlja pravne i zajedničke poslove, organizaciju rada Županijske skupštine, poslove čuvanja i objavljivanja akata tijela Županije i jedinica lokalne samouprave te obavlja poslove vezane uz prava dužnosnika, službenika i namještenika Županije, poslove javne nabave te obavlja opće, pomoćno-tehničke i ostale poslove čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga upravnih tijela Županije. Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove obavlja sljedeće poslove: 1. pripremanja i organiziranja sjednica Županijske skupštine i njezinih radnih tijela te pripremanje materijala, odnosno osiguravanje drugih uvjeta za održavanje sjednica, 2. davanja pravnih i drugih stručnih mišljenja u vezi s radom župana, Županijske skupštine i njihovih radnih tijela, 3. pružanja stručne pomoći županu i zamjenicima župana te predsjedniku i članovima Županijske skupštine kao i članovima njihovih radnih tijela, 4. pripremanja plana rada Županijske skupštine i praćenje njihovih izvršenja putem izrade izvješća, elaborata i drugih informativno analitičkih materijala, 5. provođenja postupka koordinacije kod savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih i drugih akata Županije, 6. vođenja brige o primjeni Statuta Županije i Poslovnika Županijske skupštine, 7. pripremanja konačnih tekstova akata za objavljivanje te uređivanje, organiziranje i objavljivanje "Županijskog glasnika", 8. praćenja programa rada Hrvatskog sabora, proučavanje prijedloga zakona, odluka i drugih akata o kojima odlučuje Hrvatski sabor, a kad je to u interesu Županije, davanje mišljenja te stručna obrada materijala radi pripreme zastupnika s područja Županije za sudjelovanje u radu Hrvatskog sabora i njegovih radnih tijela, 9. praćenja programa rada gradskih i općinskih vijeća, usklađivanje stajališta gradova i općina o pitanjima o kojima odlučuju tijela vlasti u Republici Hrvatskoj, odnosno usklađivanje pitanja od zajedničkog interesa o kojima odlučuju tijela gradova i općina u sastavu Županije, 10. ostvarivanja kontakata i suradnje s odgovarajućim izvršnim, predstavničkim i upravnim tijelima u gradovima i općinama Županije radi prikupljanja podataka i pripreme odgovarajućih materijala za župana, Županijsku skupštinu i njihova radna tijela, ako ovom Odlukom ili drugim propisom to nije stavljeno u nadležnost nekog drugog upravnog tijela, 11. obavljanja stručnih, pravnih i administrativnih poslova za Službenički sud Bjelovarsko-bilogorske županije, 12. drugih odgovarajućih stručnih i administrativnih poslova vezanih uz rad Županijske skupštine i njihovih radnih tijela, a po potrebi i za rad župana te zamjenika župana, 13. od značaja za ostvarivanje prava i dužnosti župana i zamjenika župana, utvrđenih zakonom i drugim propisima, 14. utvrđivanja prava, obveza i odgovornosti službenika i namještenika te obavljanja poslova vezanih uz obnašanje dužnosti župana i zamjenika župana te statusna prava službenika i namještenika, 15. obavljanja ostalih kadrovskih poslova i vođenja odgovarajućih evidencija kao i poduzimanja mjera

Stranica 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 5 za stručno usavršavanje službenika i namještenika, u skladu sa zakonom, 16. administrativne poslove za potrebe izbora i referenduma, 17. rješavanje o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora, 18. rješavanja u upravnim stvarima u prvom i drugom stupnju, sukladno posebnim propisima, 19. pisarnice i pismohrane, 20. zaštite na radu, 21. izrađivanja plana javne nabave, 22. provođenja postupaka javne nabave u kojima se Županija nalazi u svojstvu naručitelja te provođenje objedinjenih postupaka javne nabave za javne ustanove kojima je osnivač Županija kao i za trgovačka društva u kojima Županija ima poslovne udjele, odnosno dionice, 23. provođenja postupaka izravnog ugovaranja roba, radova i usluga, 24. vođenja registra sklopljenih ugovora o javnoj nabavi, 25. izrade akata i ugovora za potrebe župana, 26. planiranja, projektiranja, izgradnje, uspostavljanja i održavanja informatičkih sustava i web portala Županije, 27. vezane za razvoj i unaprjeđenje informatizacije i informatičke podrške te predlaganje i provođenje novih projekata informatizacije poslovnog sustava Županije, 28. planiranja i nabavljanja te upravljanja i održavanja informatičko-komunikacijskih resursa, 29. obavljanja nadzora nad radom mreže te osiguravanje sigurnosti i zaštite podataka, backup podataka, 30. planiranja i provođenja edukacije korištenja informatičke opreme, programa i alata u radu, 31. pripremanja i osiguranja tehničkih uvjeta za održavanje sjednica Župani jske skupšt ine, županijskih manifestacija i ostalih događaja od županijskog značaja, 32. razvoja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu boljeg funkcioniranja tijela Županije i podizanja kvalitete pružanja javnih usluga Županije, 33. predlaganja i provođenja mjera i standarda informacijske sigurnosti, 34. opće, pomoćno-tehničke i ostale poslove čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga upravnih tijela Županije (organiziranje i nadziranje održavanja i čišćenja službenih prostorija Županije, zaštitarska i čuvarska služba, poslovi usluživanja hrane i pića i sl.), 35. provjere tehničke ispravnosti službenih vozila, prijevoza župana, zamjenika župana i predsjednika Županijske skupštine te poslove dostave kao i druge poslove vezane uz korištenje službenih vozila, 36. druge poslove u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima. Članak 11. Upravni odjel za financije obavlja poslove planiranja, praćenja i izvršavanja financijskih dokumenata Županije, poslove vezane uz upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu županije, poslove prisilne naplate potraživanja Županije. Upravni odjel za financije obavlja sljedeće poslove: 1. praćenja i proučavanja problematike javnih financija s naglaskom na financiranje javnih potreba te pripremanja analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima vezanim uz javne financije, 2. proučavanja i sudjelovanja u pripremi prijedloga programa financiranja javnih potreba Županije te financiranja prihvaćenih programa s aktivnostima i projektima, 3. izrade uputa proračunskim korisnicima o načinu izrade financijskih planova i elementima izrade zahtjeva za osiguranje sredstava u proračunu Županije, 4. pripreme nacrta proračuna Županije i pratećih financijskih dokumenata, izvršavanje proračunskih izdataka i rashoda, vođenje poslova naplate prihoda i evidencija prihoda i primitaka te rashoda i izdataka kao i poslove ekonomata, 5. izrade periodičnih (tromjesečni, polugodišnji i devetomjesečni) i godišnjih financijskih izvještaja proračuna te prijedloga polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, 6. izrade nacrta općih i pojedinačnih akata vezanih uz prihode, proračun i njegovo izvršavanje, kao i druge poslove vezane uz djelatnost financiranja Županije; 7. provođenja naplate prihoda Bjelovarsko-bilogorske županije; 8. praćenja i proučavanja problematike izvršavanja proračuna jedinica lokalne samouprave, pripremanja mjera unaprjeđenja njihovog financiranja te prijedloga osiguranja dopunskih sredstava iz državnog i županijskog proračuna te fondova EU, 9. izrade nacrta općih i pojedinačnih akata vezanih uz prihode, primitke, rashode i izdatke proračuna te povremena izvješća na traženje župana i Županijske skupštine i njegovo izvršavanje kao i druge poslove i zadatke vezane uz djelatnost financiranja Županije, 10. provođenja upravnog postupka i rješavanje u drugostupanjskom postupku po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina, sukladno odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 11. uspostavljanja, razvijanja i koordiniranja sustava financijskog upravljanja i kontrole, 12. obračuna i isplate plaća i drugog dohotka, 13. izrade strateških dokumenata, općih i pojedinačnih akata kojima se određuje upravljanje i raspolaganje imovinom Županije,

Stranica 7 Broj 5 ÆUPANIJSKI GLASNIK 14. poslove upravljanja, korištenja i raspolaganja nekretninama i pokretninama koje su u vlasništvu Županije, vođenje i ažuriranje podataka vezano uz nekretnine u vlasništvu Županije kao i sklapanje ugovora te vođenje i ažuriranje registra ugovora koji se odnose na imovinsko-pravne poslove Županije, 15. vodi jedinstveni registar svih ugovora Županije; 16. suradnje s upravnim tijelima koja vode kreditne linije, prikupljanje i stručno obrađivanje podataka potrebnih za pripremanje dokumentacije u pokrenutim javnobilježničkim i sudskim postupcima za potrebe Županije i dostava ovršnih isprava na naplatu te provođenje postupka sklapanja nagodbe s dužnicima, 17. pripremanja prijedloga, praćenja i izvješćivanja o provođenju programa financiranja javnih potreba u djelatnostima iz nadležnosti odjela, 18. provođenje postupaka financiranja i ugovaranja programa i/ili projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge putem javnog natječaja ili javnog poziva, 19. druge poslove u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima. Članak 12. Upravni odjel za zdravstvo, demografiju i mlade obavlja poslove iz područja zdravstva i demografije te pitanja koja se odnose na mlade. Upravni odjel za zdravstvo, demografiju i mlade obavlja sljedeće poslove: 1. pripremanja stručnih mišljenja o prijedlozima zakona i drugih propisa iz zdravstvene djelatnosti o kojima odlučuju tijela državne vlasti, a od interesa su za Županiju, 2. praćenja poslovanja javnih ustanova iz područja zdravstva nad kojima osnivačka prava obavlja Županija te predlaganje mjera u svrhu poboljšanja uvjeta njihova poslovanja i pripremanje izvješća o njihovom radu za nadležna tijela, 3. obavljanja financijsko-administrativnih poslova u svezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba javnih ustanova iz zdravstva, 4. predlaganja programa i mjera za ostvarivanje višeg standarda zdravstvene zaštite stanovništva na području Županije, 5. vezanih uz rad mrtvozorničke službe, odnosno preglede osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova, 6. praćenja rada koncesionara u javno zdravstvenim djelatnostima do prelaska u ordinaciju, 7. koordiniranja provođenja planova promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti, 8. poslove praćenja i proučavanja problematike demografije na području županije 9. pokretanje aktivnosti i mjera u svrhu poboljšanja i unaprjeđenja kvalitete života obitelji, mladih i djece, 10. analiza i praćenje kretanja stanovništva, demografskih trendova na području županije te predlaganje mjera usmjerenih na porast nataliteta, 11. praćenje stanja i predlaganje mjera u cilju sprječavanja iseljavanja sa područja županije, 12. praćenje stanja i predlaganje mjera u cilju očuvanja stanovništva te povećanju kvalitete života mladih obitelji u ruralnim područjima, 13. obavljanje poslova za potrebe Savjeta mladih, 14. druge poslove u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima. Članak 13. Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje obavlja poslove iz područja društvenih djelatnosti i obrazovanja, kulture i tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi i udruga građana. Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje obavlja sljedeće poslove: 1. pripremanja stručnih mišljenja o prijedlozima zakona i drugih propisa iz područja predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, obrazovanja odraslih, kulture i tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi i udruga građana o kojima odlučuju tijela državne vlasti, a od interesa su za Županiju, 2. izrade i provođenja programa i mjera za unapređenje odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi i udruga građana, 3. praćenje stanja u svom području te pripremanje nacrta akata iz samoupravnog djelokruga Županije za Županijsku skupštinu i župana, 4. pripremanja i sudjelovanja u programima investicijskog i tekućeg održavanja, nabave opreme te kapitalne izgradnje osnovnih, srednjih škola i učeničkih domova kojima je osnivač Županija, 5. organiziranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola na području Županije, 6. predlaganja mjera za kreditiranje, odnosno stipendiranje učenika i studenata, 7. organiziranja i financiranja djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja, predlaganje mjera za unapređenje obrazovnog sustava te podizanja obrazovne razine stanovništva, 8. koordiniranje rada s ustanovama iz područja odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta i socijalne skrbi i udrugama, 9. praćenja i provođenja županijskih natjecanja i smotri učenika, 10. praćenja zakonitosti u radu javnih ustanova iz područja svoje nadležnosti, a kojima je osnivač Županija, 11. vezanih uz osnivanje osnovne škole, srednje škole i učeničkih domova te uz promjene statusa takvih ustanova kojima je osnivač Županija,

Stranica 8 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 5 12. predlaganja županu davanje ili uskratu prethodne suglasnosti na prijedlog statuta javnih ustanova iz svog područja, a kojima je osnivač Županija, 13. izrade akata i predlaganje mjera za rješavanje pitanja koja proizlaze iz položaja Županije kao osnivača obrazovnih ustanova, osobito u upravljanju i raspolaganju nekretninama ustanova, 14. nadziranja i kontroliranja namjenskog trošenja sredstava koja se javnim ustanovama iz područja rada upravnog odjela, a osnivač im je Županija, osiguravaju iz proračuna Županije i drugih izvora, 15. osnivanja kazališta i kazališnih družina kao javne ustanove kojem je osnivač Županija, poslovi oko imenovanja i razrješenja ravnatelja javnog kazališta i javne kazališne družine, 16. izrade i pripreme dokumentacije za osnivanje javnog muzeja kojem je osnivač Županija, kao i za ukidanje istoga te pripremne poslove za imenovanje i razrješenje ravnatelja javnog muzeja, 17. praćenja poslovanja javnih ustanova iz područja socijalne skrbi nad kojima osnivačka prava obavlja Županija te predlaganje mjera u svrhu poboljšanja uvjeta njihova poslovanja i pripremanje izvješća o njihovom radu za nadležna tijela, 18. obavljanja financijsko-administrativnih poslova u svezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba javnih ustanova iz nadležnosti odjela, 19. predlaganja programa i mjera za ostvarivanje višeg standarda socijalne skrbi stanovništva na području Županije, 20. utvrđivanja minimalnih uvjeta fizičkim osobama za pružanje socijalnih usluga: starijim i nemoćnim osobama, beskućnicima, usluga pomoći u kući i usluga koje pružaju fizičke osobe kao svoju profesionalnu djelatnost, 21. rješavanja u upravnim stvarima u prvom stupnju iz područja socijalne skrbi sukladno posebnim propisima, 22. rješavanja u upravnim stvarima u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina iz područja socijalne skrbi, 23. vođenja evidencije o pravnim osobama koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi, osim ustanova socijalne skrbi, 24. obavljanja pripremnih poslova vezanih uz osnivanje doma socijalne skrbi, centra za pomoć i njegu te za pružanje usluga terapijske zajednice za ovisnike o opojnim drogama i povremene uzimatelje opojnih droga, bez osnivanja doma socijalne skrbi, a koje osniva Županija, 25. koordiniranja provođenja izvaninstitucionalnih usluga socijalne skrbi koje pružaju udruge i vođenja brige oko umirovljenika i osoba starije životne dobi, 26. praćenja zakonitosti u radu javnih ustanova iz područja svoje nadležnosti, a kojima je osnivač Županija, 27. druge poslove u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima. Članak 14. Upravni odjel za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti obavlja poslove koji se odnose na gospodarski razvoj u području gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i obrta, turizma, ugostiteljstva i trgovine, regionalnog razvoja, prometa, vodnog gospodarstva, komunalnih djelatnosti, sustavnog gospodarenja energijom. Upravni odjel za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti obavlja sljedeće poslove: 1. izrade programa razvoja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i obrta, turizma, ugostiteljstva i trgovine, regionalnog razvoja, prometa, vodnog gospodarstva, komunalnih djelatnosti, sustavnog gospodarenja energijom. 2. pripremanja stručnih mišljenja o prijedlozima zakona i drugih propisa iz područja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i obrta, turizma, ugostiteljstva i trgovine, regionalnog razvoja, prometa, vodnog gospodarstva, komunalnih djelatnosti, sustavnog gospodarenja energijom. 3. pružanja savjetodavne pomoći gradovima i općinama te obavljanje i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom i aktom Županijske skupštine ili župana, 4. usklađivanja radnji i poduzimanja mjera u cilju ravnomjernog regionalnog razvoja, 5. vođenja baze podataka o gospodarskim kretanjima u Županiji, 6. promoviranja mogućnosti ulaganja u Županiji i očitovanja na upite investitora, 7. sudjelovanja u organizaciji gospodarskih manifestacija, promocija, gospodarskih sajmova te izložbi, 8. praćenja stanja u području turizma te davanja smjernica za unaprjeđenje različitih oblika kontinentalnog turizma u Županiji, a u suradnji s Turističkom zajednicom Bjelovarsko-bilogorske županije kao i koordiniranje aktivnosti svih sudionika iz područja turizma, 9. upravne i stručne poslove iz područja komunalnog gospodarstva, sukladno zakonu, 10. praćenja i predlaganja mjera za ravnomjerni razvitak komunalnih djelatnosti i izgradnju zajedničkih objekata komunalne infrastrukture, 11. rješavanja u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima, 12. rješavanja u upravnim stvarima u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina sukladno posebnim zakonima iz nadležnosti upravnog odjela, 13. iz nadležnosti Županije u djelatnosti upravljanja vodama, korištenja javnog vodnog dobra za

Stranica 9 Broj 5 ÆUPANIJSKI GLASNIK odmor i rekreaciju, navodnjavanje, zaštitu izvorišta, ograničenja korištenja voda i slično, a u skladu sa zakonom, 14. praćenja stanja u vodnom gospodarstvu, provođenje tekućih projekata sa ciljem smanjenja onečišćenja vode, tla i zraka, 15. iz područja regionalnog razvoja i to kroz izradu strateških dokumenata u područjima iz nadležnosti upravnog odjela te predlaganje i provođenje programa i projekata regionalne razvojne politike u skladu s nacionalnim i europskim politikama regionalnog razvoja kao i predlaganje razvojnih prioriteta Županije, 16. organiziranja i praćenja izrade strateških dokumenata (planovi, programi, studije i slično) te provođenje u dijelu koji se odnosi na djelokrug rada upravnog tijela, 17. vođenja baze projekata na području Županije u suradnji s "JURA", općinama, gradovima, županijama te tijelima državne uprave, izuzev baze EU projekata koju vodi upravno tijelo Županije u čijem su djelokrugu rada poslovi pripreme EU projekata, 18. pribavljanja i distribuiranja informacije o potencijalnim izvorima financiranja županijskih programa i projekata te programa gradova i općina, trgovačkih društava, javnih ustanova i udruga s državne i međunarodne razine, 19. vezane za kreditne programe Županije u smjeru razvoja djelatnosti iz nadležnosti odjela, 20. sudjelovanja u organizaciji seminara i ostalih stručnih skupova iz djelokruga upravnog tijela u suradnji s "JURA", 21. praćenja stanja i analiziranja izvješća pravnih osoba osnovanih u područjima iz nadležnosti upravnog tijela, čija osnivačka prava, odnosno poslovne udjele ili dionice ima Županija, 22. surađivanja s udrugama, drugim pravnim osobama i tijelima osnovanim u područjima iz djelokruga upravnog tijela, posebno sa socijalno-gospodarskim vijećem, 23. pripremanja za provođenje postupka za dodjelu koncesija u području energetike, upis u registar istih te praćenje izvršavanja koncesijskih ugovora i izradu propisanih izvješća, 24. provođenja programa sustavnog gospodarenja energijom na razini Županije, 25. vođenja registra objekata Županije u informatičkom sustavu gospodarenja energijom i koordiniranje s drugim upravnim tijelima te vođenja poslova tima energetske efikasnosti na svim investicijama koje se izvode na nekretninama kojima je vlasnik Županija, odnosno nekretninama javnih ustanova kojima je Županija osnivač, 26. izrađivanja projektnih zadataka i sudjelovanje u provedbi nabave usluga za izradu strateških dokumenata propisanih zakonom iz područja energetike i rudarstva, 27. koji se odnose na promet i prometnu infrastrukturu, 28. koordiniranja poslova oko ravnomjerne izgradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Županije u suradnji sa Županijskom upravom za ceste, 29. praćenja stanja i predlaganje mjera za ostvarivanje efikasnije prometne povezanosti jedinica lokalne samouprave na području Županije, 30. predlaganja uvjeta obavljanja, provođenje postupka i izdavanje dozvole za županijski linijski odnosno županijski posebni linijski javni cestovni prijevoz putnika kao i vođenje propisanih upisnika i obavljanje ostalih poslova u području prometa, a koji su iz nadležnosti Županije, 31. rješavanja u prvom stupnju o pravima i obvezama građana i pravnih osoba u upravnom postupku iz područja cestovnog prometa te sudjelovanje u radu povjerenstva za tehnički pregled, 32. stručnih i administrativnih poslova vezanih za pojedina radna tijela Županijske skupštine i župana, 33. prikupljanja prijedloga projektnih ideja jedinica lokalne samouprave, udruga i ostalih interesnih grupa te izrađivanja projektnih prijedloga od općeg interesa za više dionika sa područja Županije, kandidiranja istih za sredstva za izradu projektnotehničke dokumentacije nadležnim ministarstvima te izrađivanja zahtjeva za korištenje sredstava tehničke pomoći u svrhu kandidiranja istih, 34. druge poslove u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima. Članak 15. Upravni odjel za poljoprivredu obavlja poslove koji se odnose na područja poljoprivrede, ruralnog razvoja, šumarstva i lovstva. Upravni odjel za poljoprivredu obavlja sljedeće poslove: 1. pripremanja stručnih mišljenja o prijedlozima zakona i drugih propisa iz područja poljoprivrede, ruralnog razvoja, šumarstva i lovstva o kojima odlučuju tijela državne vlasti, a od interesa su za Županiju, 2. izrađivanja programa razvoja iz područja poljoprivrede, ruralnog razvoja, šumarstva i lovstva te provođenje prvostupanjskog upravnog postupka i izrađivanje izvješća o provedbi istih, 3. provođenja programa sufinanciranja i praćenje stanja u poljoprivredi po različitim djelatnostima: ratarstvo, stočarstvo, ekološka proizvodnja, voćarstvo, vinogradarstvo, povrtlarstvo i ostale poljoprivredne djelatnosti, 4. organiziranja i praćenja izrade strateških dokumenata (planovi, programi, studije i slično) te provođenje u dijelu koji se odnosi na djelokrug rada upravnog tijela

Stranica 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 5 5. izrađivanja razvojnih mjera poljoprivredne politike na razini Županije i to posebice mjere ruralnog razvoja koje uključuju mjere: zemljišne politike unapređenja gospodarenja poljoprivrednim zemljištem te okrupnjavanja i uređenja poljoprivrednog zemljišta, 6. provođenja mjera institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji i stručno-interesno povezivanje poljoprivrednika, 7. provođenja programa ruralnog razvoja u suradnji s lokalnim akcijskim grupama, jedinicama lokalne samouprave, udrugama i ostalim interesnim skupinama civilnog društva, sve na osnovu zakona i mogućnosti financiranja iz strukturnog fonda za ruralni razvoj EU, 8. praćenja stanja i provođenje programa iz područja šumarstva, 9. praćenja stanja, provođenje programa i rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnom zakonu kojim je regulirano lovstvo, 10. predlaganja i provođenja mjera razvoja i unapređenja lovstva i gospodarenja lovištima i divljači, surađivanje s lovačkim i ribolovnim udrugama u cilju razvoja lovnog gospodarstva i promicanja lovnog i ribolovnog turizma, 11. promidžbe poljoprivrednika i poljoprivredne proizvodnje u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave, udrugama i turističkim zajednicama, 12. sufinanciranja specijaliziranih zanimanja u poljoprivredi u suradnji s obrazovnim ustanovama i organizacija stručnih ekskurzija za interesnu skupinu iz sektora poljoprivrede, 13. financiranja udruga, u skladu s posebnim propisima, 14. sukladno odredbama posebnog zakona kojim je regulirana zaštita životinja, 15. temeljem ugovora za katastarske izmjere u jedinicama lokalne samouprave 16. provođenja postupka upisa građevine za detaljnu melioracijsku odvodnju i građevina za navodnjavanje – javnog dobra u javnoj uporabi u vlasništvu jedinice područne (regionalne) samouprave, 17. sukladno posebnom zakonu kojim je regulirano slatkovodno ribarstvo, 18. stručnih i administrativnih poslova vezanih za pojedina radna tijela Županijske skupštine i župana, 19. prikupljanja prijedloga projektnih ideja jedinica lokalne samouprave, udruga i ostalih interesnih grupa te izrađivanja projektnih prijedloga od općeg interesa za više dionika sa područja Županije, kandidiranja istih za sredstva za izradu projektnotehničke dokumentacije nadležnim ministarstvima te izrađivanja zahtjeva za korištenje sredstava tehničke pomoći u svrhu kandidiranja istih, 20. druge poslove u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima. Članak 16. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode obavlja poslove iz područja prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša i zaštite prirode na području Županije (izuzev područja Grada Bjelovara). Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode obavlja sljedeće poslove: 1. rješavanja u upravnim stvarima u prvom stupnju glede provođenja dokumenata prostornog uređenja izdavanjem: lokacijskih dozvola, izmjena, dopuna, produljenja, poništenja, ukidanja lokacijskih dozvola, rješenja o utvrđivanju građevne čestice dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine, odbacivanja neupravnog postupka, 2. rješavanja u upravnim stvarima u prvom stupnju u postupku gradnje i ozakonjenja izdavanjem: građevinskih dozvola, izmjena i dopuna građevinskih dozvola, promjena investitora, produljenja, poništenja, ukidanja građevinskih dozvola, uporabnih dozvola, uporabnih dozvola za određene građevine: uporabna dozvola za građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 01. 10. 2007., uporabna dozvola za građevine izgrađene do 15. 02. 1968., uporabna dozvola za građevine koje je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja, uporabna dozvola za građevine izgrađene, rekonstruirane, obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi, uporabna dozvola za građevine čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan 3. izmjena i dopuna rješenja za građenje, izmjena i dopuna rješenja o uvjetima građenja, izmjena i dopuna potvrde glavnog projekta, rješenja o izvedenom stanju, odbacivanja neupravnog postupka, 4. rješavanja u neupravnim stvarima u prvom stupnju glede provođenja dokumenata prostornog uređenja izdavanjem: lokacijskih informacija, akata i mišljenja iz područja prostornog uređenja, potvrda parcelacijskog elaborata, ishođenja Potvrde glavnog projekta, utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, potvrda završnog izvješća, 5. rješavanja u neupravnim stvarima u prvom stupnju u postupku gradnje: izdavanje akata i mišljenja iz područja gradnje, prijava početka građenja, prijava početka uklanjanja građevine, prijava nastavka građenja, prijava pokusnog rada, utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, potvrda izmjena i/ ili dopuna potvrđenog glavnog projekta, 6. potvrde o samostalnim uporabnim cjelinama (etažiranje), 7. rješavanja u upravnim stvarima u prvom stupnju u provedbi propisa iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode i gospodarenja otpadom, izdava-

Stranica 11 Broj 5 ÆUPANIJSKI GLASNIK njem: dozvola za gospodarenje otpadom, rješenja o upisu u očevidnik uporabe za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom, rješenje o potrebi provedbe postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš uz primjenu utvrđenih mjera zaštite okoliša, rješenja o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Natura 2000 i potrebi provođenja glavne ocjene, rješenja o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu uz primjenu utvrđenih mjera ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te provedbu programa praćenja stanja i izvješćivanja o stanju ciljeva očuvanja i cjelovitosti ekološke mreže, dopuštenja za zahvate, radnje i istraživanja u zaštićenom području prirode, 8. izrađivanja planskih i izvještajnih dokumenata zaštite okoliša zaštite prirode i gospodarenja otpadom, 9. vođenja e-baze Registra onečišćavanja okoliša, 10. izdavanje posebnih uvjeta zaštite okoliša i potvrda glavnog projekta za zahvate za koje upravno tijelo provodi postupak glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i za zahvate za koje upravno tijelo nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš 11. poslove vezane uz procjenu vrijednosti nekretnina iz nadležnosti Županije, u skladu s posebnim propisima, 12. provođenje evaluacije nekretnina u sustavu enekretnine, 13. vođenja evidencija i izvješća propisanih zakonom i posebnim propisima, praćenja i dostave podataka iz područja prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša, zaštite prirode i gospodarenja otpadom nadležnom ministarstvu i Zavodu za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije, 14. sudjelovanja u izradi prostorno-planske dokumentacije u okviru zakonom propisane nadležnosti, 15. pripremanja stručnih mišljenja o prijedlozima zakona i drugih propisa iz područja prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša, zaštite prirode i gospodarenja otpadom o kojima odlučuju tijela državne vlasti, 16. rješavanja u upravnim stvarima u prvom stupnju glede ocjene prihvatljivosti zahvata, planova i programa za područje ekološke mreže Natura 2000, koja obuhvaća zaštićeno područje u kategorijama nadležnosti propisanih zakonom, 17. rješavanja u upravnim stvarima u prvom stupnju glede procjene utjecaja na okoliš i ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš propisanih zahvata, 18. sudjeluje u provedbi postupaka strateške procjene i postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja strategije, plana programa na okoliš izdavanjem mišljenja o sadržaju strateške studije i potrebi provedbe strateške procjene utjecaja strategije, plana programa na okoliš 19. sudjeluje u provedbi postupaka procjene utjecaja zahvata na okoliš i postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš izdavanje mišljenja o sadržaju Studije utjecaja na okoliš i potrebi provedbe procjene utjecaja zahvata na okoliš, 20. osiguravanja stručne pomoći nadležnom ministarstvu u postupcima procjene utjecaja na okoliš glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Natura 2000 područje i postupcima izdavanja okolišne dozvole organiziranjem javnih rasprava navedenih postupaka, 21. osiguravanja stručne pomoći nadležnom ministarstvu utvrđivanjem ispunjavanja hrvatskih i EU standarda zaštite okoliša i prirode korisnika sredstava EU programa za izgradnju i opremanje gospodarskih građevina obavljanjem terenske kontrole i izrađivanjem izvješća u fazi prije isplate sredstava i u ex-post razdoblju, 22. sudjelovanja u radu povjerenstava u postupcima procjene utjecaja zahvata na okoliš iz nadležnosti ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša, analiza studije utjecaja na okoliš i izrada mišljenja, primjedbi i prijedloga na studiju, 23. druge poslove u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima. Članak 17. Upravni odjel za poslove državne uprave obavlja povjerene poslove državne uprave iz područja gospodarstva, poljoprivrede, društvenih djelatnosti, opće uprave i imovinsko-pravnih poslova. Upravni odjel za poslove državne uprave obavlja povjerene poslove državne uprave koji se odnose na: 1. osobna stanja građana – promjena osobnog imena; naknadni upisi, ispravci, dopune te poništenje upisa u državnim maticama; ispravke u registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; unos podataka u jedinstvene informacijske sustave državnih matica, evidencije o državljanstvu i registra životnog partnerstva te izdavanje dokumenata iz istih, dostave obavijesti o promjenama nadležnim tijelima koja vode službene evidencije o građanima; verifikacija upisa u državnim maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; pripremne poslove sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva; stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske, 2. registar birača – vođenje dijela registra birača, obavljanje poslova upisa u registar birača, ispravke, dopune i promjene podataka upisanih u registar

Stranica 12 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 5 birača, brisanje osoba iz registra birača, upis bilješki u registar birača, izradu izvadaka iz popisa birača, izdavanje potvrda te drugih poslova sukladno zakonu kojim se uređuje registar birača, 3. poslove u vezi upisa udruga i upisa promjena u Registar udruga Republike Hrvatske te prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe; vođenje registra udruga u informatičkom obliku; vođenje zbirke isprava udruga; obavljanje nadzora nad radom udruga sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje udruga; upis stranih udruga u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih udruga, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih udruga te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija, 4. odobravanje korištenja i pružanje besplatne pravne pomoći te vođenje propisanih evidencija, 5. poslove u vezi upisa zaklada u Registar zaklada Republike Hrvatske, vođenje registra zaklada u informatičkom obliku, vođenje zbirke isprava zaklada, upis promjena u registar zaklada, upis stranih zaklada u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih zaklada, obavljanje nadzora nad djelovanjem zaklada i stranih zaklada sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje zaklada te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija, 6. utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i izdavanje propisanih uvjerenja, 7. postupak u vezi s pripremnim radnjama za izvlaštenje i postupak izvlaštenja nekretnina, 8. donošenje i zemljišnoknjižnu provedbu posebnih rješenja o utvrđivanju predmeta prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, 9. provedbu obnove, davanje potpore za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata te izdavanje propisanih uvjerenja, 10. rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika, 11. postupak stambenog zbrinjavanja za korisnike tog prava određene zakonom, 12. provođenje postupka osiguranja dokaza i provođenje izvršenja nenovčanih obveza 13. obavljanje poslova konvalidacije akata izdanih u predmetima upravne naravi, 14. upisivanje fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju sportske djelatnosti u registre sportskih djelatnosti, 15. obavljanje nadzora nad statutima i pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića; utvrđivanje uvjeta za početak rada ustanova predškolskog odgoja i ostvarivanje programa predškolskog odgoja pri osnovnim školama, kao igraonice u knjižnicama te u zdravstvenim, socijalnim, kulturnim, sportskim ustanovama i udrugama, 16. utvrđivanje primjerenog programa školovanja i primjerenog oblika pomoći školovanja učenika s teškoćama u razvoju, prijevremeni upis djece u osnovnu školu i odgoda upisa djeteta u prvi razred osnovne škole; privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole, privremeno oslobađanje od započetog školovanja, prijave za upis učenika s teškoćama u razvoju u prvi razred srednje škole putem nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole; donošenje odluke o uključivanju učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu hrvatskog jezika; izdavanje potvrde o završenom programu pripremne nastave hrvatskog jezika za djecu koja ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik; 17. obavljanje nadzora nad zakonitošću rada i općih akata osnovnih i srednjih škola na području Bjelovarsko-bilogorske županije, 18. donošenje plana upisa djece u osnovnu školu te određivanje osnovne škole u kojoj učenik, kojem je izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, nastavlja školovanje; donošenje odluka o broju razrednih odjela u osnovnim školama; poduzimanje odgovarajućih mjera temeljem odredbi zakona kojim se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi u vezi sa zanemarivanjem obveza roditelja prema djeci; 19. vođenje evidencije o učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i ostalim radnicima osnovnih i srednjih škola za čijim je radom prestala potreba, o prijavi potreba školskih ustanova za radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme i nepuno radno vrijeme te izdavanje odgovarajućih obavijesti školskim ustanovama, 20. raspuštanje školskog odbora školskih ustanova i imenovanje povjerenstva za upravljanje školom u slučajevima propisanim posebnim zakonom, 21. utvrđivanje minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora u kojem se izvode programi obrazovanja odraslih, 22. utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje, 23. utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje kazališta te prijava kazališta za upis u očevidnik kazališta, 24. rješavanje o pravima djece smrtno stradalih pirotehničara i s njima izjednačenih osoba, sukladno posebnom zakonu kojem se regulira protuminsko djelovanje,

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=