ŽUPANIJSKI GLASNIK 9 - 2021

Stranica 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 9 uz proračun, odluke o privremenom financiranju, izvršenju proračuna, izrađivanju polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, provodi zaduživanje i prati naplatu općinskih poreza i naknada, te ostalih općinskih prihoda, vodi knjigovodstvene evidencije obveznika i ažurira baze podataka, dnevno knjiži i preuzima uplate po računima, vodi pomoćne evidencije, obavlja poslove fakturiranja, obavlja poslove obračuna kamata, sastavljanja, ispisa i slanja opomena, vrši prisilnu naplatu, usklađuje analitičku evidenciju sa financijskim knjigovodstvom, vrši obračun plaća i materijalnih prava zaposlenika i drugih osoba, vodi evidenciju radnika i radnog vremena, isplaćuje naknade, popunjava Joppd obrazac, izrađuje izvještaje i evidencije u svezi plaće i materijalnih prava, vodi evidenciju izlaznih računa, vodi blagajničko poslovanje, sudjeluje u poslovima izrade i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti, prati propise u područja svojih poslova. Obavlja i ostale poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, aktom Načelnika i Općinskog vijeća, te po neposrednom nalogu rukovoditelja. 90% 10% R.br. Naziv radnog mjesta 4. Referent za financije Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang Broj izvršitelja III. Referent - 11. 1. Opis razine mjerila za klasifikaciju radnih mjesta Potrebno stručno znanje Srednja stručna sprema ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit, položen vozački ispit B kategorije. Složenost poslova Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika. Samostalnost u radu Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika. Stupanj odgovornosti i utjecaj Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik na donošenje odluka radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika. Stupanj suradnje s drugim Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar Jedinstvenog upravnog tijelima i komunikacije sa odjela. strankama Približan postotak Opis poslova radnog mjesta vremena potreban za obavljanje posla Obavlja računovodstvene poslove kontiranja i kontrole ulaznih računa, te knjiženja u proračunskom računovodstvu, vodi propisane evidencije i knjige proračunskog računovodstva, planira i priprema naloge za isplatu prema obvezama, vrši plaćanja s računa Općine Sirač, vrši isplate putnih naloga, obračunava i isplaćuje naknade za dužnosnike, članove općinskog vijeća, komisije i odbore, obračunava i isplaćuje naknade po ugovorima, popunjava Joppd obrazac, sudjeluje u poslovima izrade i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Obavlja i ostale poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, aktom Načelnika i Općinskog vijeća, te po neposrednom nalogu rukovoditelja. 90% 10% R.br. Naziv radnog mjesta 5. Administrativni referent Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang Broj izvršitelja III. Referent - 11. 1. Opis razine mjerila za klasifikaciju radnih mjesta Potrebno stručno znanje Srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit, stručni ispit za rad u pismohrani i položen vozački ispit B kategorije. Složenost poslova Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=