ŽUPANIJSKI GLASNIK 9 - 2021

Stranica 9 Broj 9 ÆUPANIJSKI GLASNIK Napomena: Sukladno članku 18. stavku 2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 74/10, 125/14) iznimno na radno mjesto višeg stručnog suradnika za financije može biti raspoređen, bez obveze obavljanja vježbeničke prakse, službenik koji tijekom službe stekne akademski naziv magistar struke ili stručni specijalist: - ako ima najmanje pet godina radnog iskustva u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na poslovima radnih mjesta za koja je propisan uvjet za jedan stupanj niže obrazovanje, - ako ima najmanje deset godina radnog iskustva u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na poslovima radnih mjesta za koja je propisan uvjet za dva stupnja niže obrazovanje. Približan postotak Opis poslova radnog mjesta vremena potreban za obavljanje posla Prati propise iz područja financijsko-računovodstvenih sustava proračuna, planira, analizira, priprema, te izrađuje prijedlog proračuna, projekcije proračuna za određeno razdoblje, izmjene i dopune proračuna, propisane programe koji se donose uz proračun, odluke o privremenom financiranju, izvršenju proračuna, izrađuje polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, izrađuje plan javne nabave i registar ugovora, sastavlja i podnosi sve propisane financijske izvještaje i druge evidencije, te ih dostavlja nadležnim tijelima, brine za zakonito, ažurno i uredno vođenje financijskog knjigovodstva, prati zaduženja Općine, obrađuje zahtjeve korisnika za osiguranje sredstava iz proračuna, vrši kontrolu namjenskog korištenja sredstava korisnika proračuna, prati prihode i rashode općine, obavlja poslove likvidacije računa, izrađuje evidencije isplate po pozicijama, vodi knjigovodstvo dugotrajne i kratkotrajne imovine, sudjeluje u poslovima izrade i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Obavlja i ostale poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, aktom Načelnika i Općinskog vijeća, te po neposrednom nalogu rukovoditelja. 90% 10% R.br. Naziv radnog mjesta 3. Viši referent za financije Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang Broj izvršitelja III. Viši referent - 9. 1. Opis razine mjerila za klasifikaciju radnih mjesta Potrebno stručno znanje Sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske ili upravne struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit, položen vozački ispit B kategorije. Složenost poslova Stupanj složenosti posla koji uključuje izričito određene poslove koji zahtijevaju primjenu jednostavnijih i precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika. Samostalnost u radu Stupanj samostalnosti koji uključuje redovan nadzor nadređenog službenika te njegove upute za rješavanje relativno složenih stručnih problema. Stupanj odgovornosti i utjecaj Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik na donošenje odluka radi, te pravilnu primjenu propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika. Stupanj suradnje s drugim Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih tijelima i komunikacije sa ustrojstvenih jedinica. strankama Napomena: Sukladno članku 22. stavku 2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 74/10, 125/14) iznimno na radno mjesto višeg referenta za financije može biti raspoređen, bez obveze obavljanja vježbeničke prakse, službenik koji tijekom službe stekne naziv sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke ako ima najmanje pet godina radnog iskustva u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Približan postotak Opis poslova radnog mjesta vremena potreban za obavljanje posla Po potrebi sudjeluje u planiranju, analizi, pripremi, te izradi prijedloga proračuna, projekcija proračuna za određeno razdoblje, izmjena i dopuna proračuna, propisanih programa koji se donose

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=