ŽUPANIJSKI GLASNIK 9 - 2021

Broj 9 - GODINA MMXXI. Bjelovar, 23. rujna 2021. ISSN 1331-3819 akti župana 267. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Vladimira Nazora Daruvar, za dodatne radove na zgradi matične škole u sklopu provedbe projekta energetske obnove Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Vladimira Nazora Daruvar, za dodatne radove na zgradi matične škole u sklopu provedbe projekta energetske obnove. Članak 2. Dodatni radovi odnose se na bojanje zidova i stropova u dvorani, ugrađivanje fontani za pitku vodu i zamjena rasvjetnih tijela i druge sitne poslove u iznosu od 659.480,00 kuna. Sredstva za podmirenje gore navedenog iznosa osi-guravaju se u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije na K000085 Projekti energetske obnove OŠ, konto 451. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/19-01/47 URBROJ: 2103-09-21-10 Bjelovar, 30. kolovoza 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 268. Na temelju članka 26. Zakona o dadiljama ("Narodne novine", broj 37/13 i 98/19) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09,1/13,7/13,1/18, 2/20,5/20,1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije, dana 21. rujna 2021. godine donio je ODLUKU o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta potrebnih za početak obavljanja djelatnosti dadilja Članak 1. Osniva se stručno Povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta za početak obavljanja djelatnosti dadilja (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) koje čine:

Stranica 2 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 9 1. Predstavnik Upravnog odjela za poslove državne uprave – za voditelja postupka, 2. Predstavnik Upravnog odjela za poslove državne uprave koji obavlja poslove obrtništva – za člana, 3. Sanitarni inspektor Državnog inspektorata, za člana, 4. Stručna osoba iz područja zaštite od požara, za člana, 5. Stručna osoba iz područja zaštite na radu, za člana. Iznimno u radu Povjerenstva mogu sudjelovati i druge osobe zaposlene u državnim tijelima ili druge stručne osobe ako je njihovo sudjelovanje u radu Povjerenstva neophodno za valjano rješavanje zahtjeva. Članak 2. Radom povjerenstva rukovodi predstavnik Upravnog odjela poslove državne uprave kao voditelj postupka. O osobama koje će biti u sastavu Povjerenstva u svakom pojedinačnom predmetu odlučuje se zaključkom o očevidu. Članak 3. Zadaća Povjerenstva je utvrđivanje uvjeta potrebnih za donošenje rješenja o početku obavljanja djelatnosti dadilja propisanih čl. 14. Zakona o dadiljama i Pravilnikom o uvjetima prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilje. Članak 4. Članovima Povjerenstva koji nisu zaposleni u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji pripada pravo na naknadu troškova uzrokovanih postupkom, prema obavljenom očevidu, u iznosu od 350,00 kn bruto (tristopedeset kuna bruto). Članak 5. Troškove koji nastanu vođenjem postupka snosi podnositelj zahtjeva, koji je dužan prije obavljanja očevida izvršiti uplatu naknade na žiro račun Bjelovarsko-bilogorske županije, IBAN: HR8723400091800007002, MODEL 68, poziv na broj 5312-OIB uplatitelja. Članak 6. O troškovima postupka i visini naknade voditelj postupka donosi poseban zaključak koji se uručuje stranci prije očevida. Članak 7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/58 URBROJ: 2103-05/12-21-1 Bjelovar, 21. rujna 2021. godine ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 269. Na temelju članka 27. Zakona o regionalnom razvoju ("Narodne novine", broj 147/14, 123/17 i 118/18), Uredbe o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća, te članka 56. Statuta Bjelovarskobilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 22. rujna 2021. godine donio je ODLUKU o imenovanju članova Partnerskog vijeća Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Osniva se partnersko vijeće za područje Bjelovarskobilogorske županije (u nastavku: Partnersko vijeće). Članak 2. Partnersko vijeće sudjeluje u svim fazama izrade i provedbe Plana razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje 2022.-2027. godine, uz analize stanja i SWOT analize, preko definiranja razvojnih problema županije, utvrđivanja vizije i ciljeva, prioriteta i mjera, do odabira razvojnih projekata i praćenja provedbe Plana razvoja. Članak 3. Članovi Partnerskog vijeća imenuju se iz reda predstavnika regionalne samouprave i regionalnih koordinatora, velikih i manjih gradova s područja županije, visokoškolskih ustanova, pružatelja obrazovnih usluga osposobljavanja te istraživačkih centara, gospodarskih i socijalnih partnera kao i organizacije civilnog društva s područja županije. Članak 4. Za članove Partnerskog vijeća imenuje se član i njegova zamjena: 1. Bjelovarsko-bilogorska županija Marija Jungić, član; Suzana Raguž Pehar, zamjena, 2. Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarskobilogorske županije Snježana Bogović Bradvica, član; Filip Vusić, zamjena; 3. Grad Bjelovar Davor Sušak, član; Zdravko Pavec, zamjena, 4. Grad Daruvar Damir Lneniček, član; Danica Cetin Pajer, zamjena, 5. Grad Grubišno Polje Tony Dvoržak, član; Marina Vukušić, zamjena, 6. Grad Garešnica Josip Vacek, član; Tatjana Purkić, zamjena, 7. Grad Čazma Ivana Vojković, član; Maja Pomahać, zamjena

Stranica 3 Broj 9 ÆUPANIJSKI GLASNIK 8. Općina Rovišće/Zrinski Topolovac Slavko Prišćan, član; Jasna Mikles Horvat, zamjena, 9. Općina Štefanje/Kapela Silvestar Štefović, član; Danijel Kovačec, zamjena, 10. Općina Veliko Trojstvo/Šandrovac Marko Kutanjac, član; Dario Halauš, zamjena, 11. Općina Sirač/Đulovac Igor Supan, član; Anđelko Kolić, zamjena, 12. Općina Dežanovac/Severin Ljubica Saratlija, član; Žarko Žgela, zamjena, 13. Općina Hercegovac/Ivanska Boro Bašljan, član; Željko Mavrin, zamjena, 14. Općina Velika Trnovitica/Velika Pisanica Ivan Marković, član; Fredi Pali, zamjena, 15. Općina Nova Rača/Veliki Grđevac Jasna Pečar, član; Tomislav Pavlečić, zamjena, 16. Općina Končanica/Berek Dalibor Tomašek, član; Mato Tonković, zamjena, 17. Veleučilište u Bjelovaru Tatjana Badrov, član; Zoran Vrhovski, zamjena, 18. Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar Zvjezdana Galkowski, član; Ivana Hrpalo, zamjena, 19. Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije Dragica Bajsić, član; Goran Kepčija, zamjena, 20. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Podružnica u Bjelovarskobilogorskoj županiji Igor Bušek, član; Elvis Svat, zamjena, 21. Županijsko stručno vijeće ravnatelja osnovnih škola Ivana Haić, član 22. Županijsko stručno vijeće ravnatelja srednjih škola Nataša Vibiral, član; Dalibor Vukalović, zamjena, 23. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije Spomenka Mlinarić, član; Milan Obranović, zamjena, 24. LAG Bilogora Papuk Dijana Turniški, član; Slavica Lisac, zamjena, 25. LAG Sjeverna Bilogora Romana Diebalo Šimić, član; Romana Kovačić, zamjena, 26. LAG Moslavina Evelyn Muhvić, član; Dajana Petrina, zamjena, 27. Hrvatske ceste Bjelovar Mladen Čovran, član; Zvjezdan Radošević, zamjena, 28. Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije Nataša Koronc, član; Adela Brkić Ormanec, zamjena, 29. Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Bjelovar Martina Posavac Ćurić, član; Ivana Karadža, zamjena, 30. Obrtnička komora Bjelovarsko-bilogorske županije Martina Trupac, član; Goran Grgić, zamjena, 31. Turistička zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije Marcel Medak, član; Mihael Anđal, zamjena, 32. Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Bjelovar Sandra Plentaj Lončar, član; Martina Bereš, zamjena, 33. Športska zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije Fredi Pali, član; Nikola Kovaček, zamjena, 34. Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Bjelovarskobilogorske županije Snježana Mišir, član; Dubravko Kovačević, zamjena, 35. Zajednica tehničke kulture Bjelovarsko-bilogorske županije Branko Raičković, član; Vanda Kocur-Lovrović, zamjena. Članak 5. Na osnivačkoj sjednici Partnersko vijeće donosi poslovnik o radu kojim uređuje način izbora predsjednika i zamjenika predsjednika, način rada, kao i druga pitanja bitna za rad Partnerskog vijeća. Članak 6. Administrativne i stručne poslove za potrebe Partnerskog vijeća obavljat će Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije kao regionalni koordinator. Članak 7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 300/01-20-01/14 URBROJ: 2103-09-21-11 Bjelovar, 22. rujna 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 270. Na temelju članka 56., stavka 6., točke 15. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o razrješenju člana Nadzornog odbora Vodoprivrede Daruvar d.d. Članak 1. Drago Hodak razrješava se dužnosti člana Nadzornog odbora Vodoprivrede Daruvar d.d. kao predstavnik Bjelovarsko-bilogorske županije.

Stranica 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 9 Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/12 URBROJ: 2103-09-21-04 U Bjelovaru, 23. rujna 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 271. Na temelju članka 12. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 19/05) i članka 56., stavka 6., točke 6. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Branimir Miler razrješava se dužnosti člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Bjelovarskobilogorske županije kao predstavnik osnivača. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/22 URBROJ: 2103-09-21-07 U Bjelovaru, 23. rujna 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 272. Na temelju članka 83. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18, 125/19, 147/20) i članka 56., stavka 6., točke 6. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o razrješenju predsjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Valna Bastijančić Erjavec razrješava se dužnosti predsjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije kao predstavnica osnivača. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/20 URBROJ: 2103-09-21-06 U Bjelovaru, 23. rujna 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 273. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 17. rujna 2021. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o pokretanju postupka zapošljavanja u Daruvarskim toplicama, Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o pokretanju postupka zapošljavanja, kako slijedi: 1. Prvostupnik fizioterapeut – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme od 1. godine, 2. Fizioterapeutski tehničar – 2 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme na period od 1 godine, 3. Vrtlar – cvjećar – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme na period od 1 godine, 4. Kuhar – 2 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme na period od 1 godine, donijetu na 2. sjednici Upravnog vijeća Daruvarskih toplica, Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, održanoj 31. svibnja 2021. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/10 URBROJ: 2103-09-21-29 Bjelovar, 17. rujna 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

Stranica 5 Broj 9 ÆUPANIJSKI GLASNIK 274. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Ivana Nepomuka Jemeršića Grubišno Polje za utrošak vlastitih sredstava Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Ivana Nepomuka Jemeršića Grubišno Polje za utrošak vlastitih sredstava u iznosu od 29.506,25 kuna. Članak 2. Vlastita sredstva u navedenom iznosu Osnovna škola Ivana Nepomuka Jemeršića Grubišno Polje utrošit će na radove spajanja garderoba s tuševima na spremnik PTV-a u PŠ Veliki Zdenci, budući da novonastali trošak nije planiran u izvornom troškovniku. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/19-01/59 URBROJ: 2103-09-21-25 Bjelovar, 17. rujna 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 275. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 17. rujna 2021. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja u Zavodu za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku UrBroj: 2103-74-21-1655/4 sa 1. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije, održane 14. rujna 2021. godine, o potrebi zapošljavanja doktora medicine – 3 (tri) izvršitelja, za mjesto rada: Ispostava Daruvar – 2 (dva) izvršitelja te Ispostava Čazma – 1 (jedan) izvršitelj, na upražnjena radna mjesto, temeljem odlaska radnika. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/15 URBROJ: 2103-09-21-29 Bjelovar, 17. rujna 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

Stranica 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 9 OPĆINA SIRAČ 112. Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 28/10) i članka 51a. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), općinski načelnik Općine Sirač donosi PRAVILNIK o kriterijima utvrđivanja natprosječnih rezultata i načinu isplate dodatka za uspješnost na radu I. UVODNA ODREDBA Članak 1. Ovim Pravilnikom uređuju se kriteriji utvrđivanja natprosječnih rezultata i način isplate dodatka za uspješnost na radu službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sirač. Članak 2. Za natprosječne rezultate na radu službenik odnosno namještenik ostvaruje pravo na dodatak za uspješnost na radu. Članak 3. Dodatak za uspješnost na radu godišnje može iznositi najviše tri plaće službenika ili namještenika koji ostvaruje dodatak i ne može se ostvarivati kao stalni dodatak uz plaću. Članak 4. Sredstva za isplatu dodatka za uspješnost na radu osiguravaju se u Proračunu Općine Sirač, a planiraju se prilikom izrade Prijedloga Proračuna Općine Sirač za sljedeću kalendarsku godinu u okviru proračunskih mogućnosti. II. KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE NATPROSJEČNIH REZULTATA RADA Članak 5. Službeniku koji je u prethodnoj godini ocijenjen ocjenom "odličan" ili "vrlo dobar" može se dodijeliti isplata dodatka za uspješnost na radu ukoliko uz uredno obavljanje svojih redovitih radnih obveza ispuni najmanje jedan od sljedećih kriterija: - tijekom radnog vremena ostvari obujam poslova veći od prosječnog - ukoliko obveze iz povećanog opsega posla obavi u roku kraćem od zadanog - ukoliko je obavljeni posao od značaja za ostvarivanje funkcije Jedinstvenog upravnog odjela zbog unapređivanja poslovnih procesa u Jedinstvenom upravnom odjelu, rezultat kreativnosti, samoinicijativnosti službenika - ukoliko se radi o obavljanju izvanrednog posla koji se nije mogao predvidjeti i koji je zahtijevao povećan napor službenika zbog intenziteta i rokova za obavljanje posla - ukoliko službenik kroz duže vremensko razdoblje uz poslove svog radnog mjesta obavlja i poslove radnog mjesta odsutnog službenika/namještenika ili nepopunjenog radnog mjesta. III. POSTUPAK UTVRĐIVANJA NATPROSJEČNIH REZULTATA RADA Članak 6. Pročelnik prat i rad i doprinos službenika i namještenika u ostvarivanju poslova iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela uključujući i kriterije iz članka 5. za ostvarivanje natprosječnih rezultata. Rad i doprinos pročelnika u ostvarivanju poslova iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela uključujući i kriterije iz članka 5. za ostvarivanje natprosječnih rezultata rada prati općinski načelnik. IV. POSTUPAK ISPLATE DODATKAZAUSPJEŠNOST NA RADU Članak 7. O isplati i visini iznosa dodatka za uspješnost na radu donosi se rješenje. Rješenje iz stavka 1. ovog članka, za službenika i namještenika donosi pročelnik uz prethodnu suglasnost općinskog načelnika, a za pročelnika donosi općinski načelnik. Prilikom isplate dodatka za uspješnost na radu, pročelnik odnosno općinski načelnik dužni su voditi računa o masi sredstava za isplatu dodatka za uspješnost na radu. V. ZAVRŠNE ODREDBE Članak 8. Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 023-05/21-01/4 URBROJ: 2111/04-02-21-1 Sirač, 23. 09. 2021. Načelnik: Igor Supan, mag. oec., v. r.

Stranica 7 Broj 9 ÆUPANIJSKI GLASNIK 113. Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) i članka 51a. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), a na prijedlog Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sirač, načelnik Općine Sirač donosi PRAVILNIK o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sirač I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom o unutarnjem redu uređuje se unutarnje ustrojstvo, nazivi i opisi poslova pojedinih radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sirač (u daljnjem tekstu: Jedinstvenog upravnog odjela). II. UNUTARNJE USTROJSTVO Članak 2. Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Sirač koji se odnose na: - upravno-pravne poslove, - opće i administrativne poslove, - financijsko-planske, materijalno-financijske i računovodstvene poslove, - informatičke poslove, - pomoćno-tehničke poslove, - ostale poslove. Članak 3. Jedinstveni upravni odjel poslove iz samoupravnog djelokruga obavlja na način utvrđen Zakonom, drugim propisima, Statutom i općim aktima Općine Sirač. Članak 4. Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu Općine Sirač. Članak 5. Radom Jedinstvenog upravnog odjela upravlja Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela kojeg imenuje na temelju javnog natječaja Općinski načelnik. Članak 6. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela organizira obavljanje poslova i zadaća iz djelokruga odjela, daje službenicima upute za obavljanje poslova, te brine za zakonito i pravovremeno izvršenje poslova. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju svojih poslova ima prava i dužnosti određene Zakonom, Statutom i ovim Pravilnikom. Članak 7. Službenici su dužni svoje poslove obavljati pravovremeno i kvalitetno sukladno Zakonu i drugim propisima, općim aktima Općinskog vijeća, pravilima struke te uputama Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela. III. NAZIV RADNIH MJESTA, OPIS POSLOVA I BROJ IZVRŠITELJA Članak 8. R.br. Naziv radnog mjesta 1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sirač Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang Broj izvršitelja I. Glavni rukovoditelj - 1. 1. Opis razine mjerila za klasifikaciju radnih mjesta Potrebno stručno znanje Magistar struke ili stručni specijalist pravne, upravne ili ekonomske struke, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Jedinstvenim upravnim odjelom, položen državni ispit, certifikata u području javne nabave, položen vozački ispit B kategorije Složenost poslova Stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, doprinos razvoju novih koncepata, te rješavanje strateških zadaća Samostalnost u radu Stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju o najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama vezanima uz utvrđenu politiku upravnog tijela

Stranica 8 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 9 Stupanj odgovornosti i Stupanj odgovornosti koji uključuje najvišu materijalnu, financijsku i odgovornost za utjecaj na donošenje zakonitost rada i postupanja, uključujući široku nadzornu i upravljačku odgovornost. odluka Najviši stupanj utjecaja na donošenje odluka koje imaju znatan učinak na određivanje politike i njenu provedbu Stupanj suradnje s drugim Stalna stručna komunikacija unutar i izvan Jedinstvenog upravnog odjela od utjecaja na tijelima i komunikacije sa provedbu plana i programa Jedinstvenog upravnog odjela strankama Napomena: Sukladno članku 24. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 74/10, 125/14) na radno mjesto pročelnika jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovana osoba koja uz ispunjenje ostalih standardnih mjerila za radna mjesta u potkategoriji glavnog rukovoditelja iz članka 11. Uredbe ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Iznimno na radno mjesto pročelnika jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovan sveučilišni prvostupnik struke odnosno stručni prvostupnik struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje uz uvjet da se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja. Mogućnost navedene prijave kandidata navodi se u tekstu javnog natječaja. Približan postotak Opis poslova radnog mjesta vremena potreban za obavljanje posla Rukovodi odjelom u skladu sa zakonom i propisima, organizira i koordinira rad, odgovara za pravodobno obavljanje poslova i zadataka, sudjeluje u rješavanju najsloženijih pitanja iz djelokruga rada, daje potrebna izvješća za Općinskog načelnika i Vijeće, priprema opće akte iz djelokruga Općine Sirač, brine se o objavljivanju akata Općinskog vijeća i Načelnika, koordinira i provodi poslove pripreme, provedbe i nadzora javne i jednostavne nabave, izrađuje izvješće o javnoj nabavi, sudjeluje u izradi plana nabave i registra ugovora, obavlja poslove koji se odnose na raspolaganje i upravljanje općinskom imovinom, vodi evidenciju cjelokupne općinske imovine (registar imovine), obavlja poslove u svezi dodjele koncesije, najma, zakupa, obavlja poslove vezane za dodjelu financijskih sredstava organizacijama civilnog društva, obavlja poslove vezane uz raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem, vodi upravne postupke i rješava o upravnim stvarima iz službeničkog područja (prijam u službu, raspored na radno mjesto, te druga prava i obveze službenika kao i prestanak službe), te vodi upravne postupke i rješava o upravnim stvarima iz svih ostalih područja nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela, vodi porezni postupak iz područja komunalnog doprinosa, komunalne naknade, te drugih područja iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela, sudjeluje u poslovima izrade i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Obavlja i ostale poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, aktom Načelnika i Općinskog vijeća, te po neposrednom nalogu čelnika. 90% 10% R.br. Naziv radnog mjesta 2. Viši stručni suradnik za financije Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang Broj izvršitelja II. Viši stručni suradnik - 6. 1. Opis razine mjerila za klasifikaciju radnih mjesta Potrebno stručno znanje Magistar ili stručni specijalist ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit, položen vozački ispit B kategorije Složenost poslova Stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar Jedinstvenog upravnog odjela Samostalnost u radu Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika Stupanj odgovornosti i utjecaj Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima na donošenje odluka službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada Stupanj suradnje s drugim Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar Jedinstvenog upravnog tijelima i komunikacije sa odjela te povremenu komunikaciju izvan Jedinstvenog upravnog odjela u svrhu strankama svrhu prikupljanja ili razmjene informacija

Stranica 9 Broj 9 ÆUPANIJSKI GLASNIK Napomena: Sukladno članku 18. stavku 2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 74/10, 125/14) iznimno na radno mjesto višeg stručnog suradnika za financije može biti raspoređen, bez obveze obavljanja vježbeničke prakse, službenik koji tijekom službe stekne akademski naziv magistar struke ili stručni specijalist: - ako ima najmanje pet godina radnog iskustva u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na poslovima radnih mjesta za koja je propisan uvjet za jedan stupanj niže obrazovanje, - ako ima najmanje deset godina radnog iskustva u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na poslovima radnih mjesta za koja je propisan uvjet za dva stupnja niže obrazovanje. Približan postotak Opis poslova radnog mjesta vremena potreban za obavljanje posla Prati propise iz područja financijsko-računovodstvenih sustava proračuna, planira, analizira, priprema, te izrađuje prijedlog proračuna, projekcije proračuna za određeno razdoblje, izmjene i dopune proračuna, propisane programe koji se donose uz proračun, odluke o privremenom financiranju, izvršenju proračuna, izrađuje polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, izrađuje plan javne nabave i registar ugovora, sastavlja i podnosi sve propisane financijske izvještaje i druge evidencije, te ih dostavlja nadležnim tijelima, brine za zakonito, ažurno i uredno vođenje financijskog knjigovodstva, prati zaduženja Općine, obrađuje zahtjeve korisnika za osiguranje sredstava iz proračuna, vrši kontrolu namjenskog korištenja sredstava korisnika proračuna, prati prihode i rashode općine, obavlja poslove likvidacije računa, izrađuje evidencije isplate po pozicijama, vodi knjigovodstvo dugotrajne i kratkotrajne imovine, sudjeluje u poslovima izrade i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Obavlja i ostale poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, aktom Načelnika i Općinskog vijeća, te po neposrednom nalogu rukovoditelja. 90% 10% R.br. Naziv radnog mjesta 3. Viši referent za financije Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang Broj izvršitelja III. Viši referent - 9. 1. Opis razine mjerila za klasifikaciju radnih mjesta Potrebno stručno znanje Sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske ili upravne struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit, položen vozački ispit B kategorije. Složenost poslova Stupanj složenosti posla koji uključuje izričito određene poslove koji zahtijevaju primjenu jednostavnijih i precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika. Samostalnost u radu Stupanj samostalnosti koji uključuje redovan nadzor nadređenog službenika te njegove upute za rješavanje relativno složenih stručnih problema. Stupanj odgovornosti i utjecaj Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik na donošenje odluka radi, te pravilnu primjenu propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika. Stupanj suradnje s drugim Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih tijelima i komunikacije sa ustrojstvenih jedinica. strankama Napomena: Sukladno članku 22. stavku 2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 74/10, 125/14) iznimno na radno mjesto višeg referenta za financije može biti raspoređen, bez obveze obavljanja vježbeničke prakse, službenik koji tijekom službe stekne naziv sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke ako ima najmanje pet godina radnog iskustva u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Približan postotak Opis poslova radnog mjesta vremena potreban za obavljanje posla Po potrebi sudjeluje u planiranju, analizi, pripremi, te izradi prijedloga proračuna, projekcija proračuna za određeno razdoblje, izmjena i dopuna proračuna, propisanih programa koji se donose

Stranica 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 9 uz proračun, odluke o privremenom financiranju, izvršenju proračuna, izrađivanju polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, provodi zaduživanje i prati naplatu općinskih poreza i naknada, te ostalih općinskih prihoda, vodi knjigovodstvene evidencije obveznika i ažurira baze podataka, dnevno knjiži i preuzima uplate po računima, vodi pomoćne evidencije, obavlja poslove fakturiranja, obavlja poslove obračuna kamata, sastavljanja, ispisa i slanja opomena, vrši prisilnu naplatu, usklađuje analitičku evidenciju sa financijskim knjigovodstvom, vrši obračun plaća i materijalnih prava zaposlenika i drugih osoba, vodi evidenciju radnika i radnog vremena, isplaćuje naknade, popunjava Joppd obrazac, izrađuje izvještaje i evidencije u svezi plaće i materijalnih prava, vodi evidenciju izlaznih računa, vodi blagajničko poslovanje, sudjeluje u poslovima izrade i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti, prati propise u područja svojih poslova. Obavlja i ostale poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, aktom Načelnika i Općinskog vijeća, te po neposrednom nalogu rukovoditelja. 90% 10% R.br. Naziv radnog mjesta 4. Referent za financije Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang Broj izvršitelja III. Referent - 11. 1. Opis razine mjerila za klasifikaciju radnih mjesta Potrebno stručno znanje Srednja stručna sprema ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit, položen vozački ispit B kategorije. Složenost poslova Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika. Samostalnost u radu Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika. Stupanj odgovornosti i utjecaj Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik na donošenje odluka radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika. Stupanj suradnje s drugim Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar Jedinstvenog upravnog tijelima i komunikacije sa odjela. strankama Približan postotak Opis poslova radnog mjesta vremena potreban za obavljanje posla Obavlja računovodstvene poslove kontiranja i kontrole ulaznih računa, te knjiženja u proračunskom računovodstvu, vodi propisane evidencije i knjige proračunskog računovodstva, planira i priprema naloge za isplatu prema obvezama, vrši plaćanja s računa Općine Sirač, vrši isplate putnih naloga, obračunava i isplaćuje naknade za dužnosnike, članove općinskog vijeća, komisije i odbore, obračunava i isplaćuje naknade po ugovorima, popunjava Joppd obrazac, sudjeluje u poslovima izrade i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Obavlja i ostale poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, aktom Načelnika i Općinskog vijeća, te po neposrednom nalogu rukovoditelja. 90% 10% R.br. Naziv radnog mjesta 5. Administrativni referent Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang Broj izvršitelja III. Referent - 11. 1. Opis razine mjerila za klasifikaciju radnih mjesta Potrebno stručno znanje Srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit, stručni ispit za rad u pismohrani i položen vozački ispit B kategorije. Složenost poslova Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika.

Stranica 11 Broj 9 ÆUPANIJSKI GLASNIK Samostalnost u radu Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika. Stupanj odgovornosti i utjecaj Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik na donošenje odluka radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika. Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar Jedinstvenog upravnog odjela. strankama Približan postotak Opis poslova radnog mjesta vremena potreban za obavljanje posla 90% 10% Obavlja administrativno tehničke poslove za potrebe općinskog vijeća, općinskog načelnika, obavlja stručne poslove pripreme i održavanja sjednice općinskog vijeća, sudjeluje u pripremi materijala za prijedlog dnevnog reda općinskog vijeća, vodi zapisnike općinskog vijeća, općinskog načelnika, te zapisnike sa radnih sastanaka, obavlja administrativno tehničke poslove u svezi prijema stranaka, službenih posjeta, telefonskih poziva, službenog mail-a općine, pomaže strankama prilikom podnošenja podnesaka, obavlja poslove pisarnice-uredskog poslovanja, prijam akata, vodi propisane očevidnike o aktima i uredskom poslovanju, skenira akte, obavlja prijam i otpremu pošte, obavlja poslove arhive, koordinira nabavu i raspolaganje uredskog materijala, obavlja poslove vezane uz dodjelu općinskih priznanja, obavlja poslove vezane za zaštitu i spašavanje, pomaže u tehničkom dijelu programa izbora, otvara i popunjava narudžbenice, te ih prilaže ulaznim računima i vodi njihovu evidenciju, otvara i popunjava putne naloge, te vodi njihovu evidenciju, obavlja poslove prezentacije i promocije turističke ponude Općine organizacijom značajnih priredbi i manifestacija, sudjeluje u poslovima izrade i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Obavlja i ostale poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, aktom Načelnika i Općinskog vijeća, te po neposrednom nalogu rukovoditelja. IV. PRIJAM U SLUŽBU I RASPORED NA RADNO MJESTO Članak 9. Službenik može biti primljen i raspoređen na upražnjeno radno mjesto u Jedinstveni upravni odjel ako ispunjava opće uvjete za prijam u službu propisane Zakonom, te posebne uvjete za raspored na radno mjesto propisane Zakonom, Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i ovim Pravilnikom. Poseban uvjet za raspored na određeno radno mjesto službenika je položen državni ispit, certifikata u području javne nabave, stručni ispit za rad u pismohrani i položen vozački ispit B kategorije. Osoba bez posebnih uvjeta za raspored na pojedino radno mjesto može biti primljena odnosno raspoređena pod pretpostavkama propisanima Zakonom vezanim za položen državni ispit. Obaveza probnog rada utvrđuje se u skladu sa Zakonom. Članak 10. Postupak prijama u službu odnosno raspoređivanja na radno mjesto provodi se u skladu s zakonom, drugim propisima i općim aktima. Ako potrebe Jedinstvenog upravnog odjela zahtijevaju, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela može službenike za trajanje radnog odnosa rasporediti na drugo radno mjesto u Jedinstveni upravni odjela sukladno Zakonu. V. PRAVA , OBVEZE I ODGOVORNOST I SLUŽBENIKA Članak 11. Službenici imaju prava i obveze propisane Zakonom, drugim propisima, Statutom Općine Sirač i ovim Pravilnikom. Službenici odgovaraju za počinjenu povredu službene dužnosti sukladno Zakonu. VI. PLAĆE I OSTALA MATERIJALNA PRAVA Članak 12. Službenici u Jedinstvenom upravnom odjelu imaju pravo na plaću za svoj rad. Članak 13. Plaću službenika čini osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću. Osnovnu plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Stranica 12 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 9 Osnovica za izračun plaće utvrđuje se sukladno članku 9. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Dodaci na osnovnu plaću su dodaci za uspješnost na radu, dodaci za poslove s posebnim uvjetima rada i druga uvećanja plaće. Članak 14. Službenici primaju plaću i druga primanja preko tekućeg računa banke prema osobnom izboru. Poslodavac je dužan na zahtjev službenika izvršiti uplatu obustava iz plaće (kredit, uzdržavanje, osiguranje, i sl.). Plaća ili naknada plaće službenika može se prisilno ustegnuti u skladu s posebnim zakonom. Članak 15. Plaće za prethodni mjesec isplaćuje se najkasnije do petnaestog dana u tekućem mjesecu. Prilikom isplate plaće, službenicima se uručuje platna lista iz koje je razvidno na koji način je utvrđen iznos plaće. Članak 16. Umjesto uvećanja osnovne plaće po osnovi prekovremenog rada, službenik može koristiti jedan ili više slobodnih radnih dana prema ostvarenim satima prekovremenog rada u omjeru 1:1,5 (1 sat prekovremenog rada = 1 sat i 30 min redovnog sata rada). Prekovremenim radom, kad je rad službenika organiziran u radnom tjednu od ponedjeljka do petka, smatra se svaki sat rada duži od 8 sati dnevno, kao i svaki sat rada subotom ili nedjeljom. Članak 17. Ako je službenik odsutan iz službe zbog bolovanja do 42 dana, pripada mu naknada plaće u visini od 85% od njegove osnovne plaće. Naknada u 100% iznosu osnovne plaće pripada službeniku kad je na bolovanju zbog profesionalne bolesti ili ozljede na radu. Članak 18. Službenici imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla. Službenik koji ima manje od 2 km od adrese stanovanja do adrese rada, odnosno manje od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese rada ili do adrese stanovanja, nema pravo na naknadu troškova mjesnog prijevoza u mjestu stanovanja, odnosno u mjestu rada. Službenik ima pravo na mjesečnu naknadu troška prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla u visini od 200 kuna ako mu je udaljenost od adrese stanovanja do adrese rada od 2 do 4 km, u visini od 300 kuna ako mu je udaljenost od adrese stanovanja do adrese rada od 4 do 8 km, u visini od 600 kn ako mu je udaljenost od adrese stanovanja do adrese rada od 8 do 16 km. Udaljenost između adrese stanovanja i adrese rada utvrđuje se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba. Naknada troškova prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla neće se isplaćivati za dane godišnjeg odmora, rodiljnog dopusta, privremene spriječenosti za rad i za druge dane kada službenik nije dolazio na posao. Naknada troškova prijevoza iz ovog članka isplaćuje se najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Članak 19. Ukoliko je službeniku odobreno korištenje privatnog automobila u službene svrhe, službenik ima pravo na naknadu troškova korištenja privatnog automobila u službene svrhe u zakonski propisanom iznosu. Odobrenje za korištenje privatnog automobila u službene svrhe daje Načelnik Općine Sirač. Kada je službenik upućen na službeno putovanje pripada mu puna naknada prijevoznih troškova, dnevnica i naknada punog iznosa hotelskog računa za spavanje u skladu s važećim propisima. Članak 20. Službenici su kolektivno osigurani od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme obavljanja službe, kao i u slobodnom vremenu, tijekom 24 sata. Svi službenici imaju jednom u tri godine pravo na sistematski liječnički pregled sukladno zakonskim propisima. Članak 21. Službeniku pripada pravo na isplatu jubilarne nagrade za neprekidnu službu u Jedinstvenom upravnom Općine Sirač kada navrši: - 5 godina – u visini 1 osnovice iz st. 2 ovog članka - 10 godina – u visini 1,25 osnovice iz st. 2 ovog članka - 15 godina – u visini 1,50 osnovice iz st. 2 ovog članka - 20 godina – u visini 1,75 osnovice iz st. 2 ovog članka - 25 godina – u visini 2 osnovice iz st. 2 ovog članka - 30 godina – u visini 2,50 osnovice iz st. 2 ovog članka - 35 godina – u visini 3 osnovice iz st. 2 ovog članka - 40 godina – u visini 4 osnovice iz st. 2 ovog članka - 45 godina – u visini 5 osnovica iz st. 2 ovog članka. Osnovicu za isplatu jubilarne naknade utvrđuje Vlada RH. Jubilarna nagrada isplaćuje se prvog narednog mjeseca od mjeseca u kojem je službenik ostvario pravo na jubilarnu nagradu. Iznimno, ako službeniku prestaje služba u Jedinstvenom upravnom odjelu, a ostvario je pravo na jubilarnu nagradu, nagrada će se isplatiti službeniku sljedećeg mjeseca po prestanku službe, a u slučaju smrti službenika njegovim nasljednicima sukladno Zakonu o nasljeđivanju.

Stranica 13 Broj 9 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 22. Svakom službeniku roditelju djeteta mlađeg od 15 godina i koje je navršilo 15 godina u tekućoj godini u kojoj se isplaćuje dar, pripada pravo na dar u prigodi dana Sv. Nikole, a u visini koju propiše Ministarstvo financija kao neoporezivi iznos naknade. Članak 23. Službeniku pripada pravo na božićnicu za božićne blagdane i regres za korištenje godišnjeg odmora u visini koju Ministarstvo financija utvrđuje kao neoporezivi iznos i to na način da se službeniku pola neoporezivog iznosa isplati kao regres, a pola kao božićnica. Regres se isplaćuje do dana početka korištenja godišnjeg odmora, a najkasnije do 31. srpnja, a božićnica najkasnije do 31. prosinca tekuće godine. Članak 24. Naknade utvrđene u članku 20., 21., 22., i 23., ovog Pravilnika isplatit će se samo ako su osigurane u Proračunu Općine Sirač. Članak 25. Službenik ima pravo na otpremninu u slučajevima i pod uvjetima utvrđenim zakonskim propisima. Članak 26. Obitelj službenika ima pravo na pomoć u slučaju: - smrti službenika koji izgubi život u obavljanju ili povodom obavljanja službe – tri proračunske osnovice i troškove pogreba - smrti službenika – dvije proračunske osnovice. Članovima obitelji službenika u slučaju iz prethodnog stavka smatraju se zakonski nasljednici u skladu s Zakonom o nasljeđivanju. Službenik ima pravo na pomoć u slučaju: - smrti supružnika, djeteta i roditelja – jedna proračunska osnovica. Članak 27. Službenik ima pravo na pomoć u slučaju: - bolovanja dužeg od 90 dana – jednom godišnje u visini jedne proračunske osnovice - nastanka teške invalidnosti službenika, malodobne djece ili supružnika službenika – u visini jedne proračunske osnovice - rođenje djeteta u visini 50 % jedne proračunske osnovice. Nastanak invalidnosti službenika, supružnika i malodobnog djeteta utvrđuje se dostavom konačnog rješenja nadležnog tijela sukladno posebnim propisima. VII. RADNO VRIJEME, ODMORI I DOPUSTI Članak 28. Puno radno vrijeme službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu iznosi 40 sati tjedno. Tjedno radno vrijeme raspoređuje se na 5 radnih dana, od ponedjeljka do petka u pravilu od 7 do 15 sati (8 sati dnevno). U slučaju više sile, izvanrednog povećanja opsega poslova i u drugim slučajevima prijeke potrebe, službenik je na zahtjev poslodavca dužan raditi duže od punog radnog vremena (prekovremeni rad). Kada službenik radi prekovremeno, prekovremeni rad pojedinog službenika ne smije trajati duže od 180 sati godišnje. Uredovno vrijeme za rad sa strankama je svakog radnog dana od ponedjeljka do petka, u trajanju dnevnog radnog vremena, od 7 do 15 sati. Članak 29. Službeniku se, ukoliko narav posla to zahtjeva, puno radno vrijeme može preraspodijeliti tako da tijekom razdoblja koje ne može biti duže od dvanaest neprekidnih mjeseci, u jednom razdoblju traje duže, a u drugom razdoblju kraće od punog radnog vremena, na način da prosječno radno vrijeme tijekom trajanja preraspodjele ne smije biti duže od punog radnog vremena. Preraspodijeljeno radno vrijeme ne smatra se prekovremenim radom. Članak 30. Službenici imaju pravo na odmor (stanku) svakog radnog dana od 30 min. Odmor (stanka) ubraja se u radno vrijeme i ne može se odrediti u prva tri sata nakon početka radnog vremena niti u zadnja dva sata prije završetka radnog vremena. Između dva uzastopna radna dana službenik ima pravo na odmor od najmanje 12 sati neprekidno. Službenici imaju pravo na tjedni odmor. Dani tjednog odmora su subota i nedjelja. Članak 31. Službenik ima za svaku kalendarsku godinu pravo na plaćeni godišnji odmor u najkraćem trajanju propisanom općim propisom o radu. Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora službeniku se isplaćuje naknada plaće u visini kao da je radio u redovnom radnom vremenu, a najmanje u visini njegove prosječne mjesečne plaće u prethodna tri mjeseca (uračunavajući sva primanja u novcu i naravi koja predstavljaju naknadu za rad). Ništetan je sporazum o odricanju od prava na godišnji odmor, odnosno o isplati naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora. Članak 32. Pri utvrđivanju trajanja godišnjeg odmora ne uračunavaju se subote, nedjelje, neradni dani i blagdani.

Stranica 14 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 9 Razdoblje privremene nesposobnosti za rad, koje je utvrdio ovlašteni liječnik, te dani plaćenog dopusta, ne uračunava se u trajanje godišnjeg odmora. Članak 33. Službenik koji se prvi put zaposli ili ima prekid službe između dva radna odnosa duži od 8 dana, stječe pravo na godišnji odmor nakon šest mjeseci neprekidne službe u Jedinstvenom upravnom odjelu. Prekid službe zbog privremene nesposobnosti za rad ili drugog zakonom određenog opravdanog razloga ne ubraja se u rok iz stavka 1. ovog članka. Članak 34. Službenik koji nije ispunio uvjet za stjecanje godišnjeg odmora ili mu tijekom godine prestaje služba, ostvaruje pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora u skladu s općim propisima o radu. Članak 35. Osnovica za izračun godišnjeg odmora uvećava se prema pojedinačno određenim mjerilima: 1. s obzirom na uvjete rada: - rad na poslovima s otežanim ili posebnim uvjetima rada 2 dana - rad u smjenama, turnusu, ili redovni rad subotom, nedjeljom, blagdanima i neradnim danima određenim zakonom 1 dan 2. s obzirom na složenost poslova i stupanj stručne spreme: - rukovodeći službenici 4 dana - viši službenici 4 dana - niži službenici 3 dana 3. s obzirom na dužinu staža: - od navršenih 5 do navršenih 9 godina radnog staža 2 dana - od navršenih 10 do navršenih 14 godina radnog staža 3 dana - od navršenih 15 do navršenih 19 godina radnog staža 4 dana - od navršenih 20 do navršenih 24 godina radnog staža 5 dana - od navršenih 25 do navršenih 29 godina radnog staža 6 dana - od navršenih 30 do navršenih 34 godina radnog staža 7 dana - od navršenih 35 i više godina radnog staža 8 dana 4. s obzirom na posebne socijalne uvjete: - roditelju, posvojitelju ili skrbniku s jednim malodobnim djetetom 2 dana - roditelju, posvojitelju ili skrbniku za svako daljnje malodobno dijete još po 1 dan - samohranom roditelju, posvojitelju ili skrbniku s jednim malodobnim djetetom 3 dana - roditelju, posvojitelju ili skrbniku djeteta s invaliditetom, bez obzira na ostalu djecu 3 dana - osobi s invaliditetom 3 dana - osobi s tjelesnim oštećenjem najmanje 50% 2 dana 5. s obzirom na ostvarene rezultate rada: - službeniku ocijenjenom ocjenom "odličan" 3 dana - službeniku ocijenjenom ocjenom "vrlo dobar" 2 dana - službeniku ocijenjenom ocjenom "dobar" 1 dan Ukupno trajanje godišnjeg odmora određuje se na način da se osnovica za izračun godišnjeg odmora uveća za zbroj svih dodatnih dana utvrđenih točkama 1. do 4. stavka 1. ovog članka, s time da ukupno trajanje godišnjeg odmora ne može iznositi manje od 20 radnih dana niti više od 30 radnih dana u godini. Članak 36. Raspored korištenja godišnjih odmora utvrđuje općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti, najkasnije do 15. svibnja tekuće godine. Članak 37. Na osnovi Rasporeda korištenja godišnjeg odmora Pročelnik donosi za svakog službenika posebno rješenje kojim mu utvrđuje trajanje godišnjeg odmora te razdoblje korištenja godišnjeg odmora. Rješenje iz stavka 1. ovog članka donosi se najkasnije 15 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora. Protiv rješenja o korištenju godišnjeg odmora službenik može izjaviti žalba Općinskom načelniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Rješenje o korištenju godišnjeg odmora Pročelnika donosi Općinski načelnik. Protiv rješenja Općinskog načelnika nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave rješenja. Članak 38. Službenik može tijekom cijele kalendarske godine koristiti godišnji odmor za tu kalendarsku godinu u neprekidnom trajanju, u dva ili više dijelova, prema rasporedu korištenja godišnjih odmora, odnosno dogovoru s poslodavcem. Ako službenik koristi godišnji odmor u dva ili više dijelova, jedan dio mora biti u trajanju od najmanje 2 tjedna neprekidno i mora se koristiti tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor, osim ako se službenik i poslodavac drugačije ne dogovore. Iznimno od stavka 1. ovoga članka, na zahtjev službenika mora mu se omogućiti korištenje godišnjeg

Stranica 15 Broj 9 ÆUPANIJSKI GLASNIK odmora iz stavka 2. ovoga članka u razdoblju od 01. srpnja do 01. listopada tekuće godine. Neiskorišteni dio godišnjeg odmora službenik mora iskoristiti najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine. Članak 39. Godišnji odmor, odnosno dio godišnjeg odmora koji nije iskorišten u kalendarskoj godini u kojoj je stečen, zbog bolesti, te korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust, te dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, službenik ima pravo iskoristiti po povratku na rad, a najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine. Iznimno od stavka 1. ovoga članka, godišnji odmor, odnosno dio godišnjeg odmora koji zbog korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust, te dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, nije mogao iskoristiti ili mu njegovo korištenje nije omogućeno do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine, službenik ima pravo iskoristiti do kraja kalendarske godine u kojoj se vratio na rad. Vrijeme korištenja godišnjeg odmora iz stavka 1. i 2. ovoga članka određuje Općinski načelnik ili osoba koju on za to ovlasti. Članak 40. Službeniku kojem prestaje služba mora se omogućiti korištenje godišnjeg odmora kojeg je stekao u službi u Jedinstvenom upravnom odjelu. Službeniku kojem prestaje služba, a nije iskoristio godišnji odmor koji je stekao, isplatit će se naknada za neiskorišteni godišnji odmor u skladu s općim propisom o radu. Članak 41. Službenik ima pravo koristiti jedan dan godišnjeg odmora prema svom zahtjevu i u vrijeme koje sam odredi, ali je o tome dužan obavijestiti neposredno nadređenog službenika u pravilu tri dana prije. Članak 42. Službeniku se može odgoditi odnosno prekinuti korištenje godišnjeg odmora radi izvršenja važnih i neodgodivih službenih poslova. Odluku o odgodi odnosno prekidu korištenja godišnjeg odmora iz stavka 1. ovog članka donosi općinski načelnik ili osoba koju on za to ovlasti. Službeniku kojem je odgođeno ili prekinuto korištenje godišnjeg odmora, mora se omogućiti naknadno korištenje odnosno nastavljanje korištenja godišnjeg odmora. Članak 43. Službenik ima pravo na dopust uz naknadu plaće (plaćeni dopust) u jednoj kalendarskoj godini u sljedećim slučajevima: - zaključenje braka ili životnog partnerstva 5 radnih dana - rođenje ili posvojenje djeteta 5 radnih dana - smrti supružnika, roditelja, očuha i maćehe, djeteta, posvojitelja, posvojenika i unuka 5 radnih dana - smrti ostalih krvnih srodnika zaključno s četvrtim stupnjem srodstva, odnosno tazbinskih srodnika zaključno s drugim stupnjem srodstva 2 radna dana - selidbe u istom mjestu stanovanja 2 radna dana - selidbe u drugo mjesto stanovanja 4 radna dana - za dobrovoljno davanje krvi 2 radna dana - teške bolesti supružnika, djeteta ili roditelja 3 radna dana - nastupanje u kulturnim i sportskim priredbama 1 radni dan - sudjelovanje na sindikalnim susretima, seminarima, obrazovanju za sindikalne aktivnosti i dr. 2 radna dana - elementarne nepogode koja je neposredno zadesila službenika 5 radnih dana Službenik ima pravo na plaćeni dopust za svaki smrtni slučaj naveden u stavku 1. ovoga članka i za svako dobrovoljno davanje krvi. Članak 44. Za pripremu polaganja državnog ispita službenici imaju pravo na plaćeni dopust od tjedan dana bez obzira na stručnu spremu koji uključuje i dan polaganja ispita. Službenik za vrijeme stručnog ili općeg školovanja, osposobljavanja ili usavršavanja na koje je upućen od strane Općinskog načelnika ima pravo na plaćeni dopust u sljedećim slučajevima: - za svaki ispit po predmetu 2 dana - za završni rad 5 dana Službenik za vrijeme stručnog ili općeg školovanja, osposobljavanja ili usavršavanja za vlastite potrebe, ima pravo na plaćeni dopust u sljedećim slučajevima: - za svaki ispit po predmetu 1 dan - za završni rad 2 dana Članak 45. U pogledu stjecanja prava iz službe ili u svezi sa službom, razdoblja plaćenog dopusta smatraju se vremenom provedenim u službi. Članak 46. Službeniku se može odrediti dopust bez naknade plaće (neplaćeni dopust) do 30 dana u tijeku kalendarske godine pod uvjetom da je takav dopust opravdan i da neće izazvati teškoće u obavljanju poslova Općine Sirač, a osobito: radi gradnje, popravka ili adaptacije kuće ili stana, njege člana uže obitelji, liječenja na vlastiti trošak, sudjelovanja u kulturno-umjetničkim i sportskim

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=