ŽUPANIJSKI GLASNIK 9 - 2021

Stranica 11 Broj 9 ÆUPANIJSKI GLASNIK Samostalnost u radu Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika. Stupanj odgovornosti i utjecaj Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik na donošenje odluka radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika. Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar Jedinstvenog upravnog odjela. strankama Približan postotak Opis poslova radnog mjesta vremena potreban za obavljanje posla 90% 10% Obavlja administrativno tehničke poslove za potrebe općinskog vijeća, općinskog načelnika, obavlja stručne poslove pripreme i održavanja sjednice općinskog vijeća, sudjeluje u pripremi materijala za prijedlog dnevnog reda općinskog vijeća, vodi zapisnike općinskog vijeća, općinskog načelnika, te zapisnike sa radnih sastanaka, obavlja administrativno tehničke poslove u svezi prijema stranaka, službenih posjeta, telefonskih poziva, službenog mail-a općine, pomaže strankama prilikom podnošenja podnesaka, obavlja poslove pisarnice-uredskog poslovanja, prijam akata, vodi propisane očevidnike o aktima i uredskom poslovanju, skenira akte, obavlja prijam i otpremu pošte, obavlja poslove arhive, koordinira nabavu i raspolaganje uredskog materijala, obavlja poslove vezane uz dodjelu općinskih priznanja, obavlja poslove vezane za zaštitu i spašavanje, pomaže u tehničkom dijelu programa izbora, otvara i popunjava narudžbenice, te ih prilaže ulaznim računima i vodi njihovu evidenciju, otvara i popunjava putne naloge, te vodi njihovu evidenciju, obavlja poslove prezentacije i promocije turističke ponude Općine organizacijom značajnih priredbi i manifestacija, sudjeluje u poslovima izrade i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Obavlja i ostale poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, aktom Načelnika i Općinskog vijeća, te po neposrednom nalogu rukovoditelja. IV. PRIJAM U SLUŽBU I RASPORED NA RADNO MJESTO Članak 9. Službenik može biti primljen i raspoređen na upražnjeno radno mjesto u Jedinstveni upravni odjel ako ispunjava opće uvjete za prijam u službu propisane Zakonom, te posebne uvjete za raspored na radno mjesto propisane Zakonom, Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i ovim Pravilnikom. Poseban uvjet za raspored na određeno radno mjesto službenika je položen državni ispit, certifikata u području javne nabave, stručni ispit za rad u pismohrani i položen vozački ispit B kategorije. Osoba bez posebnih uvjeta za raspored na pojedino radno mjesto može biti primljena odnosno raspoređena pod pretpostavkama propisanima Zakonom vezanim za položen državni ispit. Obaveza probnog rada utvrđuje se u skladu sa Zakonom. Članak 10. Postupak prijama u službu odnosno raspoređivanja na radno mjesto provodi se u skladu s zakonom, drugim propisima i općim aktima. Ako potrebe Jedinstvenog upravnog odjela zahtijevaju, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela može službenike za trajanje radnog odnosa rasporediti na drugo radno mjesto u Jedinstveni upravni odjela sukladno Zakonu. V. PRAVA , OBVEZE I ODGOVORNOST I SLUŽBENIKA Članak 11. Službenici imaju prava i obveze propisane Zakonom, drugim propisima, Statutom Općine Sirač i ovim Pravilnikom. Službenici odgovaraju za počinjenu povredu službene dužnosti sukladno Zakonu. VI. PLAĆE I OSTALA MATERIJALNA PRAVA Članak 12. Službenici u Jedinstvenom upravnom odjelu imaju pravo na plaću za svoj rad. Članak 13. Plaću službenika čini osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću. Osnovnu plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=