ŽUPANIJSKI GLASNIK 9 - 2021

Stranica 12 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 9 Osnovica za izračun plaće utvrđuje se sukladno članku 9. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Dodaci na osnovnu plaću su dodaci za uspješnost na radu, dodaci za poslove s posebnim uvjetima rada i druga uvećanja plaće. Članak 14. Službenici primaju plaću i druga primanja preko tekućeg računa banke prema osobnom izboru. Poslodavac je dužan na zahtjev službenika izvršiti uplatu obustava iz plaće (kredit, uzdržavanje, osiguranje, i sl.). Plaća ili naknada plaće službenika može se prisilno ustegnuti u skladu s posebnim zakonom. Članak 15. Plaće za prethodni mjesec isplaćuje se najkasnije do petnaestog dana u tekućem mjesecu. Prilikom isplate plaće, službenicima se uručuje platna lista iz koje je razvidno na koji način je utvrđen iznos plaće. Članak 16. Umjesto uvećanja osnovne plaće po osnovi prekovremenog rada, službenik može koristiti jedan ili više slobodnih radnih dana prema ostvarenim satima prekovremenog rada u omjeru 1:1,5 (1 sat prekovremenog rada = 1 sat i 30 min redovnog sata rada). Prekovremenim radom, kad je rad službenika organiziran u radnom tjednu od ponedjeljka do petka, smatra se svaki sat rada duži od 8 sati dnevno, kao i svaki sat rada subotom ili nedjeljom. Članak 17. Ako je službenik odsutan iz službe zbog bolovanja do 42 dana, pripada mu naknada plaće u visini od 85% od njegove osnovne plaće. Naknada u 100% iznosu osnovne plaće pripada službeniku kad je na bolovanju zbog profesionalne bolesti ili ozljede na radu. Članak 18. Službenici imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla. Službenik koji ima manje od 2 km od adrese stanovanja do adrese rada, odnosno manje od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese rada ili do adrese stanovanja, nema pravo na naknadu troškova mjesnog prijevoza u mjestu stanovanja, odnosno u mjestu rada. Službenik ima pravo na mjesečnu naknadu troška prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla u visini od 200 kuna ako mu je udaljenost od adrese stanovanja do adrese rada od 2 do 4 km, u visini od 300 kuna ako mu je udaljenost od adrese stanovanja do adrese rada od 4 do 8 km, u visini od 600 kn ako mu je udaljenost od adrese stanovanja do adrese rada od 8 do 16 km. Udaljenost između adrese stanovanja i adrese rada utvrđuje se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba. Naknada troškova prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla neće se isplaćivati za dane godišnjeg odmora, rodiljnog dopusta, privremene spriječenosti za rad i za druge dane kada službenik nije dolazio na posao. Naknada troškova prijevoza iz ovog članka isplaćuje se najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Članak 19. Ukoliko je službeniku odobreno korištenje privatnog automobila u službene svrhe, službenik ima pravo na naknadu troškova korištenja privatnog automobila u službene svrhe u zakonski propisanom iznosu. Odobrenje za korištenje privatnog automobila u službene svrhe daje Načelnik Općine Sirač. Kada je službenik upućen na službeno putovanje pripada mu puna naknada prijevoznih troškova, dnevnica i naknada punog iznosa hotelskog računa za spavanje u skladu s važećim propisima. Članak 20. Službenici su kolektivno osigurani od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme obavljanja službe, kao i u slobodnom vremenu, tijekom 24 sata. Svi službenici imaju jednom u tri godine pravo na sistematski liječnički pregled sukladno zakonskim propisima. Članak 21. Službeniku pripada pravo na isplatu jubilarne nagrade za neprekidnu službu u Jedinstvenom upravnom Općine Sirač kada navrši: - 5 godina – u visini 1 osnovice iz st. 2 ovog članka - 10 godina – u visini 1,25 osnovice iz st. 2 ovog članka - 15 godina – u visini 1,50 osnovice iz st. 2 ovog članka - 20 godina – u visini 1,75 osnovice iz st. 2 ovog članka - 25 godina – u visini 2 osnovice iz st. 2 ovog članka - 30 godina – u visini 2,50 osnovice iz st. 2 ovog članka - 35 godina – u visini 3 osnovice iz st. 2 ovog članka - 40 godina – u visini 4 osnovice iz st. 2 ovog članka - 45 godina – u visini 5 osnovica iz st. 2 ovog članka. Osnovicu za isplatu jubilarne naknade utvrđuje Vlada RH. Jubilarna nagrada isplaćuje se prvog narednog mjeseca od mjeseca u kojem je službenik ostvario pravo na jubilarnu nagradu. Iznimno, ako službeniku prestaje služba u Jedinstvenom upravnom odjelu, a ostvario je pravo na jubilarnu nagradu, nagrada će se isplatiti službeniku sljedećeg mjeseca po prestanku službe, a u slučaju smrti službenika njegovim nasljednicima sukladno Zakonu o nasljeđivanju.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=