ŽUPANIJSKI GLASNIK 9 - 2021

Stranica 13 Broj 9 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 22. Svakom službeniku roditelju djeteta mlađeg od 15 godina i koje je navršilo 15 godina u tekućoj godini u kojoj se isplaćuje dar, pripada pravo na dar u prigodi dana Sv. Nikole, a u visini koju propiše Ministarstvo financija kao neoporezivi iznos naknade. Članak 23. Službeniku pripada pravo na božićnicu za božićne blagdane i regres za korištenje godišnjeg odmora u visini koju Ministarstvo financija utvrđuje kao neoporezivi iznos i to na način da se službeniku pola neoporezivog iznosa isplati kao regres, a pola kao božićnica. Regres se isplaćuje do dana početka korištenja godišnjeg odmora, a najkasnije do 31. srpnja, a božićnica najkasnije do 31. prosinca tekuće godine. Članak 24. Naknade utvrđene u članku 20., 21., 22., i 23., ovog Pravilnika isplatit će se samo ako su osigurane u Proračunu Općine Sirač. Članak 25. Službenik ima pravo na otpremninu u slučajevima i pod uvjetima utvrđenim zakonskim propisima. Članak 26. Obitelj službenika ima pravo na pomoć u slučaju: - smrti službenika koji izgubi život u obavljanju ili povodom obavljanja službe – tri proračunske osnovice i troškove pogreba - smrti službenika – dvije proračunske osnovice. Članovima obitelji službenika u slučaju iz prethodnog stavka smatraju se zakonski nasljednici u skladu s Zakonom o nasljeđivanju. Službenik ima pravo na pomoć u slučaju: - smrti supružnika, djeteta i roditelja – jedna proračunska osnovica. Članak 27. Službenik ima pravo na pomoć u slučaju: - bolovanja dužeg od 90 dana – jednom godišnje u visini jedne proračunske osnovice - nastanka teške invalidnosti službenika, malodobne djece ili supružnika službenika – u visini jedne proračunske osnovice - rođenje djeteta u visini 50 % jedne proračunske osnovice. Nastanak invalidnosti službenika, supružnika i malodobnog djeteta utvrđuje se dostavom konačnog rješenja nadležnog tijela sukladno posebnim propisima. VII. RADNO VRIJEME, ODMORI I DOPUSTI Članak 28. Puno radno vrijeme službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu iznosi 40 sati tjedno. Tjedno radno vrijeme raspoređuje se na 5 radnih dana, od ponedjeljka do petka u pravilu od 7 do 15 sati (8 sati dnevno). U slučaju više sile, izvanrednog povećanja opsega poslova i u drugim slučajevima prijeke potrebe, službenik je na zahtjev poslodavca dužan raditi duže od punog radnog vremena (prekovremeni rad). Kada službenik radi prekovremeno, prekovremeni rad pojedinog službenika ne smije trajati duže od 180 sati godišnje. Uredovno vrijeme za rad sa strankama je svakog radnog dana od ponedjeljka do petka, u trajanju dnevnog radnog vremena, od 7 do 15 sati. Članak 29. Službeniku se, ukoliko narav posla to zahtjeva, puno radno vrijeme može preraspodijeliti tako da tijekom razdoblja koje ne može biti duže od dvanaest neprekidnih mjeseci, u jednom razdoblju traje duže, a u drugom razdoblju kraće od punog radnog vremena, na način da prosječno radno vrijeme tijekom trajanja preraspodjele ne smije biti duže od punog radnog vremena. Preraspodijeljeno radno vrijeme ne smatra se prekovremenim radom. Članak 30. Službenici imaju pravo na odmor (stanku) svakog radnog dana od 30 min. Odmor (stanka) ubraja se u radno vrijeme i ne može se odrediti u prva tri sata nakon početka radnog vremena niti u zadnja dva sata prije završetka radnog vremena. Između dva uzastopna radna dana službenik ima pravo na odmor od najmanje 12 sati neprekidno. Službenici imaju pravo na tjedni odmor. Dani tjednog odmora su subota i nedjelja. Članak 31. Službenik ima za svaku kalendarsku godinu pravo na plaćeni godišnji odmor u najkraćem trajanju propisanom općim propisom o radu. Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora službeniku se isplaćuje naknada plaće u visini kao da je radio u redovnom radnom vremenu, a najmanje u visini njegove prosječne mjesečne plaće u prethodna tri mjeseca (uračunavajući sva primanja u novcu i naravi koja predstavljaju naknadu za rad). Ništetan je sporazum o odricanju od prava na godišnji odmor, odnosno o isplati naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora. Članak 32. Pri utvrđivanju trajanja godišnjeg odmora ne uračunavaju se subote, nedjelje, neradni dani i blagdani.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=