ŽUPANIJSKI GLASNIK 9 - 2021

Stranica 14 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 9 Razdoblje privremene nesposobnosti za rad, koje je utvrdio ovlašteni liječnik, te dani plaćenog dopusta, ne uračunava se u trajanje godišnjeg odmora. Članak 33. Službenik koji se prvi put zaposli ili ima prekid službe između dva radna odnosa duži od 8 dana, stječe pravo na godišnji odmor nakon šest mjeseci neprekidne službe u Jedinstvenom upravnom odjelu. Prekid službe zbog privremene nesposobnosti za rad ili drugog zakonom određenog opravdanog razloga ne ubraja se u rok iz stavka 1. ovog članka. Članak 34. Službenik koji nije ispunio uvjet za stjecanje godišnjeg odmora ili mu tijekom godine prestaje služba, ostvaruje pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora u skladu s općim propisima o radu. Članak 35. Osnovica za izračun godišnjeg odmora uvećava se prema pojedinačno određenim mjerilima: 1. s obzirom na uvjete rada: - rad na poslovima s otežanim ili posebnim uvjetima rada 2 dana - rad u smjenama, turnusu, ili redovni rad subotom, nedjeljom, blagdanima i neradnim danima određenim zakonom 1 dan 2. s obzirom na složenost poslova i stupanj stručne spreme: - rukovodeći službenici 4 dana - viši službenici 4 dana - niži službenici 3 dana 3. s obzirom na dužinu staža: - od navršenih 5 do navršenih 9 godina radnog staža 2 dana - od navršenih 10 do navršenih 14 godina radnog staža 3 dana - od navršenih 15 do navršenih 19 godina radnog staža 4 dana - od navršenih 20 do navršenih 24 godina radnog staža 5 dana - od navršenih 25 do navršenih 29 godina radnog staža 6 dana - od navršenih 30 do navršenih 34 godina radnog staža 7 dana - od navršenih 35 i više godina radnog staža 8 dana 4. s obzirom na posebne socijalne uvjete: - roditelju, posvojitelju ili skrbniku s jednim malodobnim djetetom 2 dana - roditelju, posvojitelju ili skrbniku za svako daljnje malodobno dijete još po 1 dan - samohranom roditelju, posvojitelju ili skrbniku s jednim malodobnim djetetom 3 dana - roditelju, posvojitelju ili skrbniku djeteta s invaliditetom, bez obzira na ostalu djecu 3 dana - osobi s invaliditetom 3 dana - osobi s tjelesnim oštećenjem najmanje 50% 2 dana 5. s obzirom na ostvarene rezultate rada: - službeniku ocijenjenom ocjenom "odličan" 3 dana - službeniku ocijenjenom ocjenom "vrlo dobar" 2 dana - službeniku ocijenjenom ocjenom "dobar" 1 dan Ukupno trajanje godišnjeg odmora određuje se na način da se osnovica za izračun godišnjeg odmora uveća za zbroj svih dodatnih dana utvrđenih točkama 1. do 4. stavka 1. ovog članka, s time da ukupno trajanje godišnjeg odmora ne može iznositi manje od 20 radnih dana niti više od 30 radnih dana u godini. Članak 36. Raspored korištenja godišnjih odmora utvrđuje općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti, najkasnije do 15. svibnja tekuće godine. Članak 37. Na osnovi Rasporeda korištenja godišnjeg odmora Pročelnik donosi za svakog službenika posebno rješenje kojim mu utvrđuje trajanje godišnjeg odmora te razdoblje korištenja godišnjeg odmora. Rješenje iz stavka 1. ovog članka donosi se najkasnije 15 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora. Protiv rješenja o korištenju godišnjeg odmora službenik može izjaviti žalba Općinskom načelniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Rješenje o korištenju godišnjeg odmora Pročelnika donosi Općinski načelnik. Protiv rješenja Općinskog načelnika nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave rješenja. Članak 38. Službenik može tijekom cijele kalendarske godine koristiti godišnji odmor za tu kalendarsku godinu u neprekidnom trajanju, u dva ili više dijelova, prema rasporedu korištenja godišnjih odmora, odnosno dogovoru s poslodavcem. Ako službenik koristi godišnji odmor u dva ili više dijelova, jedan dio mora biti u trajanju od najmanje 2 tjedna neprekidno i mora se koristiti tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor, osim ako se službenik i poslodavac drugačije ne dogovore. Iznimno od stavka 1. ovoga članka, na zahtjev službenika mora mu se omogućiti korištenje godišnjeg

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=