ŽUPANIJSKI GLASNIK 9 - 2021

Stranica 15 Broj 9 ÆUPANIJSKI GLASNIK odmora iz stavka 2. ovoga članka u razdoblju od 01. srpnja do 01. listopada tekuće godine. Neiskorišteni dio godišnjeg odmora službenik mora iskoristiti najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine. Članak 39. Godišnji odmor, odnosno dio godišnjeg odmora koji nije iskorišten u kalendarskoj godini u kojoj je stečen, zbog bolesti, te korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust, te dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, službenik ima pravo iskoristiti po povratku na rad, a najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine. Iznimno od stavka 1. ovoga članka, godišnji odmor, odnosno dio godišnjeg odmora koji zbog korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust, te dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, nije mogao iskoristiti ili mu njegovo korištenje nije omogućeno do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine, službenik ima pravo iskoristiti do kraja kalendarske godine u kojoj se vratio na rad. Vrijeme korištenja godišnjeg odmora iz stavka 1. i 2. ovoga članka određuje Općinski načelnik ili osoba koju on za to ovlasti. Članak 40. Službeniku kojem prestaje služba mora se omogućiti korištenje godišnjeg odmora kojeg je stekao u službi u Jedinstvenom upravnom odjelu. Službeniku kojem prestaje služba, a nije iskoristio godišnji odmor koji je stekao, isplatit će se naknada za neiskorišteni godišnji odmor u skladu s općim propisom o radu. Članak 41. Službenik ima pravo koristiti jedan dan godišnjeg odmora prema svom zahtjevu i u vrijeme koje sam odredi, ali je o tome dužan obavijestiti neposredno nadređenog službenika u pravilu tri dana prije. Članak 42. Službeniku se može odgoditi odnosno prekinuti korištenje godišnjeg odmora radi izvršenja važnih i neodgodivih službenih poslova. Odluku o odgodi odnosno prekidu korištenja godišnjeg odmora iz stavka 1. ovog članka donosi općinski načelnik ili osoba koju on za to ovlasti. Službeniku kojem je odgođeno ili prekinuto korištenje godišnjeg odmora, mora se omogućiti naknadno korištenje odnosno nastavljanje korištenja godišnjeg odmora. Članak 43. Službenik ima pravo na dopust uz naknadu plaće (plaćeni dopust) u jednoj kalendarskoj godini u sljedećim slučajevima: - zaključenje braka ili životnog partnerstva 5 radnih dana - rođenje ili posvojenje djeteta 5 radnih dana - smrti supružnika, roditelja, očuha i maćehe, djeteta, posvojitelja, posvojenika i unuka 5 radnih dana - smrti ostalih krvnih srodnika zaključno s četvrtim stupnjem srodstva, odnosno tazbinskih srodnika zaključno s drugim stupnjem srodstva 2 radna dana - selidbe u istom mjestu stanovanja 2 radna dana - selidbe u drugo mjesto stanovanja 4 radna dana - za dobrovoljno davanje krvi 2 radna dana - teške bolesti supružnika, djeteta ili roditelja 3 radna dana - nastupanje u kulturnim i sportskim priredbama 1 radni dan - sudjelovanje na sindikalnim susretima, seminarima, obrazovanju za sindikalne aktivnosti i dr. 2 radna dana - elementarne nepogode koja je neposredno zadesila službenika 5 radnih dana Službenik ima pravo na plaćeni dopust za svaki smrtni slučaj naveden u stavku 1. ovoga članka i za svako dobrovoljno davanje krvi. Članak 44. Za pripremu polaganja državnog ispita službenici imaju pravo na plaćeni dopust od tjedan dana bez obzira na stručnu spremu koji uključuje i dan polaganja ispita. Službenik za vrijeme stručnog ili općeg školovanja, osposobljavanja ili usavršavanja na koje je upućen od strane Općinskog načelnika ima pravo na plaćeni dopust u sljedećim slučajevima: - za svaki ispit po predmetu 2 dana - za završni rad 5 dana Službenik za vrijeme stručnog ili općeg školovanja, osposobljavanja ili usavršavanja za vlastite potrebe, ima pravo na plaćeni dopust u sljedećim slučajevima: - za svaki ispit po predmetu 1 dan - za završni rad 2 dana Članak 45. U pogledu stjecanja prava iz službe ili u svezi sa službom, razdoblja plaćenog dopusta smatraju se vremenom provedenim u službi. Članak 46. Službeniku se može odrediti dopust bez naknade plaće (neplaćeni dopust) do 30 dana u tijeku kalendarske godine pod uvjetom da je takav dopust opravdan i da neće izazvati teškoće u obavljanju poslova Općine Sirač, a osobito: radi gradnje, popravka ili adaptacije kuće ili stana, njege člana uže obitelji, liječenja na vlastiti trošak, sudjelovanja u kulturno-umjetničkim i sportskim

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=