ŽUPANIJSKI GLASNIK 9 - 2021

Stranica 16 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 9 priredbama, vlastitog obrazovanja i edukacije, stručnog usavršavanja i osposobljavanja. Za vrijeme neplaćenog dopusta službeniku miruju prava i obveze iz službe. VIII. ZDRAVLJE I SIGURNOST SLUŽBE Članak 47. Općina Sirač dužna je provoditi sve mjere zaštite na radu i ispunjavati svoje obveze u području zaštite zdravlja i života službenika, propisane općim propisima zaštite na radu. Službenici provode sve propisane mjere zaštite na radu i dužni su postupati u skladu s uputama o zaštiti života i zdravlja. IX. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE SLUŽBENIKA Članak 48. Službenici su dužni trajno se osposobljavati za poslove radnog mjesta i usavršavati stručne sposobnosti i vještine u organiziranim programima izobrazbe putem radionica, tečajeva, savjetovanja, seminara i slično sukladno zakonskim propisima. Članak 49. Vježbenici su osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž. Članak 50. Vježbenici se primaju na rad na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža sukladno zakonskim propisima. Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme. X. PRESTANAK SLUŽBE Članak 51. Službeniku služba prestaje na način utvrđen zakonom. XI. RODNA NEUTRALNOST IZRAZA Članak 52. Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku za osobe u muškom rodu, upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. U rješenjima kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika, kao i u potpisu pismena, ta na uredskim natpisima, naziv radnog mjesta navodi se u rodu koji odgovara spolu službenika raspoređenog na određeno radno mjesto. XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 53. Na prava i odnose koj i nisu uređeni ovim Pravilnikom, Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ili posebnim zakonom, propisima donesenim na temelju zakona primjenjuju se opći propisi o radu. Članak 54. Službenici i namještenici zatečeni u službi, odnosno u radnom odnosu, u Jedinstvenom upravnom odjelu na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, bit će raspoređeni na radna mjesta u skladu s ovim Pravilnikom u rokovima i na način propisan Zakonom. Članak 55. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 08/19). Članak 56. Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 023-05/21-01/3 URBROJ: 2111/04-02-21-1 Sirač, 23. 09. 2021. Načelnik: Igor Supan, mag. oec., v. r. 114. Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 28/10) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), a na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 5. sjednici održanoj 23. rujna 2021. godine, donijelo je ODLUKU o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sirač Članak 1. Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sirač. Plaću službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sirač čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=