ŽUPANIJSKI GLASNIK 9 - 2021

Stranica 17 Broj 9 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 2. Koeficijenti složenosti poslova iz članka 1. ove Odluke utvrđuju se za svako pojedino radno mjesto i iznose kako slijedi: RADNA MJESTA I. KATEGORIJE Rbr. Potkategorija radnog mjesta Naziv radnog mjesta Razina Klasif. rang Koeficijent 1. Glavni rukovoditelj Pročelnik Jedinstvenog 1. 2,80 upravnog odjela Općine Sirač RADNA MJESTA II. KATEGORIJE Rbr. Potkategorija radnog mjesta Naziv radnog mjesta Razina Klasif. rang Koeficijent 2. Viši stručni suradnik Viši stručni suradnik za financije 6. 2,50 RADNA MJESTA III. KATEGORIJE 3. Viši referent Viši referent za financije 9. 1,85 4. Referent Referent za financije 11. 1,80 5. Referent Administrativni referent 11. 1,65 Članak 3. U roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke osobe ovlaštene za donošenje rješenja o pravima i obvezama službenika donijet će pojedinačna rješenja o plaći službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sirač. Članak 4. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 8/19) Članak 5. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 120-01/21-01/4 URBROJ: 2111/04-01-21-1 Sirač, 23. 09. 2021. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=