ŽUPANIJSKI GLASNIK 9 - 2021

Stranica 2 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 9 1. Predstavnik Upravnog odjela za poslove državne uprave – za voditelja postupka, 2. Predstavnik Upravnog odjela za poslove državne uprave koji obavlja poslove obrtništva – za člana, 3. Sanitarni inspektor Državnog inspektorata, za člana, 4. Stručna osoba iz područja zaštite od požara, za člana, 5. Stručna osoba iz područja zaštite na radu, za člana. Iznimno u radu Povjerenstva mogu sudjelovati i druge osobe zaposlene u državnim tijelima ili druge stručne osobe ako je njihovo sudjelovanje u radu Povjerenstva neophodno za valjano rješavanje zahtjeva. Članak 2. Radom povjerenstva rukovodi predstavnik Upravnog odjela poslove državne uprave kao voditelj postupka. O osobama koje će biti u sastavu Povjerenstva u svakom pojedinačnom predmetu odlučuje se zaključkom o očevidu. Članak 3. Zadaća Povjerenstva je utvrđivanje uvjeta potrebnih za donošenje rješenja o početku obavljanja djelatnosti dadilja propisanih čl. 14. Zakona o dadiljama i Pravilnikom o uvjetima prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilje. Članak 4. Članovima Povjerenstva koji nisu zaposleni u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji pripada pravo na naknadu troškova uzrokovanih postupkom, prema obavljenom očevidu, u iznosu od 350,00 kn bruto (tristopedeset kuna bruto). Članak 5. Troškove koji nastanu vođenjem postupka snosi podnositelj zahtjeva, koji je dužan prije obavljanja očevida izvršiti uplatu naknade na žiro račun Bjelovarsko-bilogorske županije, IBAN: HR8723400091800007002, MODEL 68, poziv na broj 5312-OIB uplatitelja. Članak 6. O troškovima postupka i visini naknade voditelj postupka donosi poseban zaključak koji se uručuje stranci prije očevida. Članak 7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/58 URBROJ: 2103-05/12-21-1 Bjelovar, 21. rujna 2021. godine ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 269. Na temelju članka 27. Zakona o regionalnom razvoju ("Narodne novine", broj 147/14, 123/17 i 118/18), Uredbe o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća, te članka 56. Statuta Bjelovarskobilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 22. rujna 2021. godine donio je ODLUKU o imenovanju članova Partnerskog vijeća Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Osniva se partnersko vijeće za područje Bjelovarskobilogorske županije (u nastavku: Partnersko vijeće). Članak 2. Partnersko vijeće sudjeluje u svim fazama izrade i provedbe Plana razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje 2022.-2027. godine, uz analize stanja i SWOT analize, preko definiranja razvojnih problema županije, utvrđivanja vizije i ciljeva, prioriteta i mjera, do odabira razvojnih projekata i praćenja provedbe Plana razvoja. Članak 3. Članovi Partnerskog vijeća imenuju se iz reda predstavnika regionalne samouprave i regionalnih koordinatora, velikih i manjih gradova s područja županije, visokoškolskih ustanova, pružatelja obrazovnih usluga osposobljavanja te istraživačkih centara, gospodarskih i socijalnih partnera kao i organizacije civilnog društva s područja županije. Članak 4. Za članove Partnerskog vijeća imenuje se član i njegova zamjena: 1. Bjelovarsko-bilogorska županija Marija Jungić, član; Suzana Raguž Pehar, zamjena, 2. Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarskobilogorske županije Snježana Bogović Bradvica, član; Filip Vusić, zamjena; 3. Grad Bjelovar Davor Sušak, član; Zdravko Pavec, zamjena, 4. Grad Daruvar Damir Lneniček, član; Danica Cetin Pajer, zamjena, 5. Grad Grubišno Polje Tony Dvoržak, član; Marina Vukušić, zamjena, 6. Grad Garešnica Josip Vacek, član; Tatjana Purkić, zamjena, 7. Grad Čazma Ivana Vojković, član; Maja Pomahać, zamjena

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=