ŽUPANIJSKI GLASNIK 9 - 2021

Stranica 3 Broj 9 ÆUPANIJSKI GLASNIK 8. Općina Rovišće/Zrinski Topolovac Slavko Prišćan, član; Jasna Mikles Horvat, zamjena, 9. Općina Štefanje/Kapela Silvestar Štefović, član; Danijel Kovačec, zamjena, 10. Općina Veliko Trojstvo/Šandrovac Marko Kutanjac, član; Dario Halauš, zamjena, 11. Općina Sirač/Đulovac Igor Supan, član; Anđelko Kolić, zamjena, 12. Općina Dežanovac/Severin Ljubica Saratlija, član; Žarko Žgela, zamjena, 13. Općina Hercegovac/Ivanska Boro Bašljan, član; Željko Mavrin, zamjena, 14. Općina Velika Trnovitica/Velika Pisanica Ivan Marković, član; Fredi Pali, zamjena, 15. Općina Nova Rača/Veliki Grđevac Jasna Pečar, član; Tomislav Pavlečić, zamjena, 16. Općina Končanica/Berek Dalibor Tomašek, član; Mato Tonković, zamjena, 17. Veleučilište u Bjelovaru Tatjana Badrov, član; Zoran Vrhovski, zamjena, 18. Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar Zvjezdana Galkowski, član; Ivana Hrpalo, zamjena, 19. Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije Dragica Bajsić, član; Goran Kepčija, zamjena, 20. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Podružnica u Bjelovarskobilogorskoj županiji Igor Bušek, član; Elvis Svat, zamjena, 21. Županijsko stručno vijeće ravnatelja osnovnih škola Ivana Haić, član 22. Županijsko stručno vijeće ravnatelja srednjih škola Nataša Vibiral, član; Dalibor Vukalović, zamjena, 23. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije Spomenka Mlinarić, član; Milan Obranović, zamjena, 24. LAG Bilogora Papuk Dijana Turniški, član; Slavica Lisac, zamjena, 25. LAG Sjeverna Bilogora Romana Diebalo Šimić, član; Romana Kovačić, zamjena, 26. LAG Moslavina Evelyn Muhvić, član; Dajana Petrina, zamjena, 27. Hrvatske ceste Bjelovar Mladen Čovran, član; Zvjezdan Radošević, zamjena, 28. Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije Nataša Koronc, član; Adela Brkić Ormanec, zamjena, 29. Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Bjelovar Martina Posavac Ćurić, član; Ivana Karadža, zamjena, 30. Obrtnička komora Bjelovarsko-bilogorske županije Martina Trupac, član; Goran Grgić, zamjena, 31. Turistička zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije Marcel Medak, član; Mihael Anđal, zamjena, 32. Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Bjelovar Sandra Plentaj Lončar, član; Martina Bereš, zamjena, 33. Športska zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije Fredi Pali, član; Nikola Kovaček, zamjena, 34. Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Bjelovarskobilogorske županije Snježana Mišir, član; Dubravko Kovačević, zamjena, 35. Zajednica tehničke kulture Bjelovarsko-bilogorske županije Branko Raičković, član; Vanda Kocur-Lovrović, zamjena. Članak 5. Na osnivačkoj sjednici Partnersko vijeće donosi poslovnik o radu kojim uređuje način izbora predsjednika i zamjenika predsjednika, način rada, kao i druga pitanja bitna za rad Partnerskog vijeća. Članak 6. Administrativne i stručne poslove za potrebe Partnerskog vijeća obavljat će Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije kao regionalni koordinator. Članak 7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 300/01-20-01/14 URBROJ: 2103-09-21-11 Bjelovar, 22. rujna 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 270. Na temelju članka 56., stavka 6., točke 15. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o razrješenju člana Nadzornog odbora Vodoprivrede Daruvar d.d. Članak 1. Drago Hodak razrješava se dužnosti člana Nadzornog odbora Vodoprivrede Daruvar d.d. kao predstavnik Bjelovarsko-bilogorske županije.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=