ŽUPANIJSKI GLASNIK 9 - 2021

Stranica 5 Broj 9 ÆUPANIJSKI GLASNIK 274. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Ivana Nepomuka Jemeršića Grubišno Polje za utrošak vlastitih sredstava Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Ivana Nepomuka Jemeršića Grubišno Polje za utrošak vlastitih sredstava u iznosu od 29.506,25 kuna. Članak 2. Vlastita sredstva u navedenom iznosu Osnovna škola Ivana Nepomuka Jemeršića Grubišno Polje utrošit će na radove spajanja garderoba s tuševima na spremnik PTV-a u PŠ Veliki Zdenci, budući da novonastali trošak nije planiran u izvornom troškovniku. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/19-01/59 URBROJ: 2103-09-21-25 Bjelovar, 17. rujna 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 275. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 17. rujna 2021. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja u Zavodu za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku UrBroj: 2103-74-21-1655/4 sa 1. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije, održane 14. rujna 2021. godine, o potrebi zapošljavanja doktora medicine – 3 (tri) izvršitelja, za mjesto rada: Ispostava Daruvar – 2 (dva) izvršitelja te Ispostava Čazma – 1 (jedan) izvršitelj, na upražnjena radna mjesto, temeljem odlaska radnika. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/15 URBROJ: 2103-09-21-29 Bjelovar, 17. rujna 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=