ŽUPANIJSKI GLASNIK 9 - 2021

Stranica 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 9 OPĆINA SIRAČ 112. Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 28/10) i članka 51a. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), općinski načelnik Općine Sirač donosi PRAVILNIK o kriterijima utvrđivanja natprosječnih rezultata i načinu isplate dodatka za uspješnost na radu I. UVODNA ODREDBA Članak 1. Ovim Pravilnikom uređuju se kriteriji utvrđivanja natprosječnih rezultata i način isplate dodatka za uspješnost na radu službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sirač. Članak 2. Za natprosječne rezultate na radu službenik odnosno namještenik ostvaruje pravo na dodatak za uspješnost na radu. Članak 3. Dodatak za uspješnost na radu godišnje može iznositi najviše tri plaće službenika ili namještenika koji ostvaruje dodatak i ne može se ostvarivati kao stalni dodatak uz plaću. Članak 4. Sredstva za isplatu dodatka za uspješnost na radu osiguravaju se u Proračunu Općine Sirač, a planiraju se prilikom izrade Prijedloga Proračuna Općine Sirač za sljedeću kalendarsku godinu u okviru proračunskih mogućnosti. II. KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE NATPROSJEČNIH REZULTATA RADA Članak 5. Službeniku koji je u prethodnoj godini ocijenjen ocjenom "odličan" ili "vrlo dobar" može se dodijeliti isplata dodatka za uspješnost na radu ukoliko uz uredno obavljanje svojih redovitih radnih obveza ispuni najmanje jedan od sljedećih kriterija: - tijekom radnog vremena ostvari obujam poslova veći od prosječnog - ukoliko obveze iz povećanog opsega posla obavi u roku kraćem od zadanog - ukoliko je obavljeni posao od značaja za ostvarivanje funkcije Jedinstvenog upravnog odjela zbog unapređivanja poslovnih procesa u Jedinstvenom upravnom odjelu, rezultat kreativnosti, samoinicijativnosti službenika - ukoliko se radi o obavljanju izvanrednog posla koji se nije mogao predvidjeti i koji je zahtijevao povećan napor službenika zbog intenziteta i rokova za obavljanje posla - ukoliko službenik kroz duže vremensko razdoblje uz poslove svog radnog mjesta obavlja i poslove radnog mjesta odsutnog službenika/namještenika ili nepopunjenog radnog mjesta. III. POSTUPAK UTVRĐIVANJA NATPROSJEČNIH REZULTATA RADA Članak 6. Pročelnik prat i rad i doprinos službenika i namještenika u ostvarivanju poslova iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela uključujući i kriterije iz članka 5. za ostvarivanje natprosječnih rezultata. Rad i doprinos pročelnika u ostvarivanju poslova iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela uključujući i kriterije iz članka 5. za ostvarivanje natprosječnih rezultata rada prati općinski načelnik. IV. POSTUPAK ISPLATE DODATKAZAUSPJEŠNOST NA RADU Članak 7. O isplati i visini iznosa dodatka za uspješnost na radu donosi se rješenje. Rješenje iz stavka 1. ovog članka, za službenika i namještenika donosi pročelnik uz prethodnu suglasnost općinskog načelnika, a za pročelnika donosi općinski načelnik. Prilikom isplate dodatka za uspješnost na radu, pročelnik odnosno općinski načelnik dužni su voditi računa o masi sredstava za isplatu dodatka za uspješnost na radu. V. ZAVRŠNE ODREDBE Članak 8. Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 023-05/21-01/4 URBROJ: 2111/04-02-21-1 Sirač, 23. 09. 2021. Načelnik: Igor Supan, mag. oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=