ŽUPANIJSKI GLASNIK 9 - 2021

Stranica 7 Broj 9 ÆUPANIJSKI GLASNIK 113. Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) i članka 51a. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), a na prijedlog Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sirač, načelnik Općine Sirač donosi PRAVILNIK o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sirač I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom o unutarnjem redu uređuje se unutarnje ustrojstvo, nazivi i opisi poslova pojedinih radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sirač (u daljnjem tekstu: Jedinstvenog upravnog odjela). II. UNUTARNJE USTROJSTVO Članak 2. Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Sirač koji se odnose na: - upravno-pravne poslove, - opće i administrativne poslove, - financijsko-planske, materijalno-financijske i računovodstvene poslove, - informatičke poslove, - pomoćno-tehničke poslove, - ostale poslove. Članak 3. Jedinstveni upravni odjel poslove iz samoupravnog djelokruga obavlja na način utvrđen Zakonom, drugim propisima, Statutom i općim aktima Općine Sirač. Članak 4. Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu Općine Sirač. Članak 5. Radom Jedinstvenog upravnog odjela upravlja Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela kojeg imenuje na temelju javnog natječaja Općinski načelnik. Članak 6. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela organizira obavljanje poslova i zadaća iz djelokruga odjela, daje službenicima upute za obavljanje poslova, te brine za zakonito i pravovremeno izvršenje poslova. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju svojih poslova ima prava i dužnosti određene Zakonom, Statutom i ovim Pravilnikom. Članak 7. Službenici su dužni svoje poslove obavljati pravovremeno i kvalitetno sukladno Zakonu i drugim propisima, općim aktima Općinskog vijeća, pravilima struke te uputama Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela. III. NAZIV RADNIH MJESTA, OPIS POSLOVA I BROJ IZVRŠITELJA Članak 8. R.br. Naziv radnog mjesta 1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sirač Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang Broj izvršitelja I. Glavni rukovoditelj - 1. 1. Opis razine mjerila za klasifikaciju radnih mjesta Potrebno stručno znanje Magistar struke ili stručni specijalist pravne, upravne ili ekonomske struke, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Jedinstvenim upravnim odjelom, položen državni ispit, certifikata u području javne nabave, položen vozački ispit B kategorije Složenost poslova Stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, doprinos razvoju novih koncepata, te rješavanje strateških zadaća Samostalnost u radu Stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju o najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama vezanima uz utvrđenu politiku upravnog tijela

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=