ŽUPANIJSKI GLASNIK 9 - 2021

Stranica 8 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 9 Stupanj odgovornosti i Stupanj odgovornosti koji uključuje najvišu materijalnu, financijsku i odgovornost za utjecaj na donošenje zakonitost rada i postupanja, uključujući široku nadzornu i upravljačku odgovornost. odluka Najviši stupanj utjecaja na donošenje odluka koje imaju znatan učinak na određivanje politike i njenu provedbu Stupanj suradnje s drugim Stalna stručna komunikacija unutar i izvan Jedinstvenog upravnog odjela od utjecaja na tijelima i komunikacije sa provedbu plana i programa Jedinstvenog upravnog odjela strankama Napomena: Sukladno članku 24. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 74/10, 125/14) na radno mjesto pročelnika jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovana osoba koja uz ispunjenje ostalih standardnih mjerila za radna mjesta u potkategoriji glavnog rukovoditelja iz članka 11. Uredbe ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Iznimno na radno mjesto pročelnika jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovan sveučilišni prvostupnik struke odnosno stručni prvostupnik struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje uz uvjet da se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja. Mogućnost navedene prijave kandidata navodi se u tekstu javnog natječaja. Približan postotak Opis poslova radnog mjesta vremena potreban za obavljanje posla Rukovodi odjelom u skladu sa zakonom i propisima, organizira i koordinira rad, odgovara za pravodobno obavljanje poslova i zadataka, sudjeluje u rješavanju najsloženijih pitanja iz djelokruga rada, daje potrebna izvješća za Općinskog načelnika i Vijeće, priprema opće akte iz djelokruga Općine Sirač, brine se o objavljivanju akata Općinskog vijeća i Načelnika, koordinira i provodi poslove pripreme, provedbe i nadzora javne i jednostavne nabave, izrađuje izvješće o javnoj nabavi, sudjeluje u izradi plana nabave i registra ugovora, obavlja poslove koji se odnose na raspolaganje i upravljanje općinskom imovinom, vodi evidenciju cjelokupne općinske imovine (registar imovine), obavlja poslove u svezi dodjele koncesije, najma, zakupa, obavlja poslove vezane za dodjelu financijskih sredstava organizacijama civilnog društva, obavlja poslove vezane uz raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem, vodi upravne postupke i rješava o upravnim stvarima iz službeničkog područja (prijam u službu, raspored na radno mjesto, te druga prava i obveze službenika kao i prestanak službe), te vodi upravne postupke i rješava o upravnim stvarima iz svih ostalih područja nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela, vodi porezni postupak iz područja komunalnog doprinosa, komunalne naknade, te drugih područja iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela, sudjeluje u poslovima izrade i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Obavlja i ostale poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, aktom Načelnika i Općinskog vijeća, te po neposrednom nalogu čelnika. 90% 10% R.br. Naziv radnog mjesta 2. Viši stručni suradnik za financije Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang Broj izvršitelja II. Viši stručni suradnik - 6. 1. Opis razine mjerila za klasifikaciju radnih mjesta Potrebno stručno znanje Magistar ili stručni specijalist ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit, položen vozački ispit B kategorije Složenost poslova Stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar Jedinstvenog upravnog odjela Samostalnost u radu Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika Stupanj odgovornosti i utjecaj Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima na donošenje odluka službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada Stupanj suradnje s drugim Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar Jedinstvenog upravnog tijelima i komunikacije sa odjela te povremenu komunikaciju izvan Jedinstvenog upravnog odjela u svrhu strankama svrhu prikupljanja ili razmjene informacija

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=