PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr prihode i naknade prihode od prodaje državnih biljega te ostale nespomenute pristojbe i naknade). Korisnici su ove prihode planirali u iznosu od 5.443.620,00 EUR (sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl. prihod od kuhinje, produženog boravka, dopunsko zdravstveno osiguranje). Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima. Ove prihode najvećim dijelom su planirali korisnici u zdravstvu, u iznosu od 5.833.543,00 EUR-a. Prihod iz nadležnog proračuna i od HZZO-A temeljem ugovornih obveza u iznosu od 47.616.318,00 u cijelosti su planirali korisnici u zdravstvu. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi u Financijskom planu Županije planirani su u iznosu 812.157,00 EUR (prihodi od povrata stipendija i korisnika u proračun), dok je kod proračunskih korisnika ovaj prihod planiran u iznosu 237.854,00 EUR (osiguranje učenika, rabat). Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 814.873,00 EUR odnose se na planirani prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta i uredskih objekata te prihod od prodaje stambenih objekata i opreme kod korisnika. Važno je naglasiti da je Županija uložila značajne napore kako bi se Proračunu za 2023. godinu osigurala sredstva za završetak započetih projekata iz ranijeg razdoblja. Rashodi Rashodi i izdaci konsolidiranog proračuna iznose ukupno 140.656.619,00 EUR. U računu prihoda i rashoda rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u visini 134.957.339,00 EUR. U odnosu na I. Izmjene i dopune Proračuna 2022. godine smanjen je plan financijskih rashoda za 1,5%. Isti se odnose na naknade za platni promet, ostale naknade banaka te plaćanje kamata po kreditima Opće bolnice Bjelovar, otplate kamata po kreditima za dogradnju OŠ Rovišće te dogradnje RCK Medicinske škole Bjelovar. Subvencije su povećane za 37,96%, a odnose se na plan subvencija za programe i projekte u poljoprivredi, gospodarstvu i turizmu. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna veće su za 4.701.927,56 EUR. Navedeno povećanje najvećim dijelom odnosi na prenesena sredstava iz 2022. godine doznačena iz Državnog proračuna za financiranje sanacije štete od

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=