PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr - Iz nadležnosti Županije u djelatnosti upravljanja vodama, korištenja javnog vodnog dobra za odmor i rekreaciju, zaštite izvorišta, ograničenja korištenja voda i slično, u skladu sa zakonom, - Praćenja stanja u vodnom gospodarstvu, provođenja tekućih projekata sa ciljem smanjivanja onečišćenja vode, tla i zraka, - Iz područja regionalnog razvoja i to kroz izradu strateških dokumenata u područjima iz nadležnosti upravnog odjela te predlaganje i provođenje programa i projekata regionalne razvojne politike u skladu sa nacionalnim i europskim politikama regionalnog razvoja kao i predlaganje razvojnih prioriteta Županije, - Organiziranja i praćenja izrade strateških dokumenata (planovi, programi, studije i slično) te provođenje u dijelu koji se odnosi na djelokrug upravnog tijela, - Vođenja baze projekata na području Županije, u suradnji s “JURA”, općinama, gradovima, županijama te tijelima državne uprave, izuzev baze EU projekata koju vodi upravno tijelo Županije u čijem su djelokrugu rada poslovi pripreme EU projekata, - Pribavljanja i distribuiranja informacije o potencijalnim izvorima financiranja županijskih programa i projekata te programa gradova i općina, trgovačkih društava, javnih ustanova i udruga s državne i međunarodne razine, - Vezane uz kreditne programe Županije u smjeru razvoja djelatnosti iz nadležnosti odjela, - Sudjelovanja u organizaciji seminara i ostalih stručnih skupova iz djelokruga upravnog tijela u suradnji s “JURA”, - Praćenja stanja i analiziranja izvješća pravnih osoba osnovanih u područjima iz nadležnosti upravnog tijela, čija osnivačka prava, odnosno poslovne udjele ima Županija, - Surađivanja s udrugama, drugim pravnim osobama i tijelima osnovanim u područjima iz djelokruga upravnog tijela, posebno sa socijalno-gospodarskim vijećem, - Pripremanja za provođenje postupaka za dodjelu koncesija u području energetike, upis u registar istih te praćenja izvršavanja koncesijskih ugovora i izrada propisanih izvješća, - Provođenja programa sustavnog gospodarenja energijom na razini županije, - Vođenje registra objekata Županije u informatičkom sustavu gospodarenja energijom i koordiniranje s drugim upravnim tijelima te vođenje poslova tima energetske efikasnosti na svim investicijama koje se izvode na nekretninama kojima je vlasnik Županija, odnosno nekretninama javnih ustanova kojima je Županija osnivač, - Izrađivanja projektnih zadataka i sudjelovanje u provedbi nabave usluga za izradu strateških dokumenata propisanih zakonom iz područja energetike i rudarstva - Koordiniranje poslova oko ravnomjerne izgradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Županje u suradnji sa Županijskom upravom za ceste, - Praćenja stanja i predlaganja mjera za ostvarivanje efikasnije prometne povezanosti jedinica lokalne samouprave na području županije, - Predlaganja uvjeta obavljanja, provođenja postupaka i izdavanje dozvole za županijski linijski, odnosno županijski posebni linijski javni cestovni prijevoz putnika kao i vođenje propisanih upisnika i obavljanje ostalih poslova u području prometa, a koji su u nadležnosti Županije, - Rješavanja u prvom stupnju u pravima i obvezama građana i pravnih osoba u upravnom postupku iz područja cestovnog prometa te sudjelovanja u radu povjerenstava za tehnički pregled,

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=