PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr Bjelovar, 15.11.2022. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU RAZDJEL: 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE DJELOKRUG RADA: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode izvršava zakonske obveze iz svoje nadležnosti i obavlja poslove kako slijedi: - rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju glede provođenja dokumenata prostornog uređenja izdavanjem: lokacijskih dozvola, izmjena, dopuna, produljenja, poništenja, ukidanja lokacijskih dozvola, rješenja o utvrđivanju građevne čestice dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine, odbacivanja neupravnog postupka, - rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju u postupku gradnje i ozakonjenja izdavanjem: građevinskih dozvola, izmjena i dopuna građevinskih dozvola, promjena investitora, produljenja, poništenja, ukidanja građevinskih dozvola, uporabnih dozvola, uporabnih dozvola za određene građevine: uporabna dozvola za građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 01.10.2007., uporabna dozvola za građevine izgrađene do 15.02.1968., uporabna dozvola za građevine koje je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja, uporabna dozvola za građevine izgrađene, rekonstruirane, obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi, uporabna dozvola za građevine čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan, - izmjena i dopuna rješenja za građenje, izmjena i dopuna rješenja o uvjetima građenja, izmjena i dopuna potvrde glavnog projekta, rješenja o izvedenom stanju, odbacivanja neupravnog postupka, - rješava u neupravnim stvarima u prvom stupnju glede provođenja dokumenata prostornog uređenja izdavanjem: lokacijskih informacija, akata i mišljenja iz područja prostornog uređenja, potvrda parcelacijskog elaborata, ishođenja Potvrde glavnog projekta, utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, potvrda završnog izvješća, - rješava u neupravnim stvarima u prvom stupnju u postupku gradnje: izdavanje akata i mišljenja iz područja gradnje, prijava početka građenja, prijava početka uklanjanja građevine, prijava nastavka građenja, prijava pokusnog rada, utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, potvrda izmjena i/ili dopuna potvrđenog glavnog projekta, - izdaje potvrde o samostalnim uporabnim cjelinama (etažiranje), - nositelj je izrade Prostornog plana Županije - upravlja sustavom eNekretnine na području Bjelovarsko-bilogorske županije, osim grada Bjelovara, - provodi evaluacije nekretnina u sustavu eNekretnine, - izdaje mišljenja na Elaborate o procjeni vrijednosti nekretnina putem Povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina, REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=