PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr - rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju u provedbi propisa iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode i gospodarenja otpadom, izdavanjem: dozvola za gospodarenje otpadom, rješenja o upisu u očevidnik uporabe za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom, rješenja o potrebi provedbe postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš uz primjenu utvrđenih mjera zaštite okoliša, rješenja o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Natura 2000 i potrebi provođenja glavne ocjene, rješenja o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu uz primjenu utvrđenih mjera ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te provedbu programa praćenja stanja i izvješćivanja o stanju ciljeva očuvanja i cjelovitosti ekološke mreže, dopuštenja za zahvate, radnje i istraživanja u zaštićenom području prirode, - izrađivanja planskih i izvještajnih dokumenata zaštite okoliša zaštite prirode i gospodarenja otpadom, - vođenja e-baze Registra onečišćavanja okoliša, - izdavanja posebnih uvjeta zaštite okoliša i potvrda glavnog projekta za zahvate za koje upravno tijelo provodi postupak glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i za zahvate za koje upravno tijelo nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš - vođenja evidencija i izvješća propisanih zakonom i posebnim propisima, praćenja i dostave podataka iz područja prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša, zaštite prirode i gospodarenja otpadom nadležnom ministarstvu i Zavodu za prostorno uređenje Bjelovarsko- bilogorske županije, - sudjelovanja u izradi prostorno-planske dokumentacije u okviru zakonom propisane nadležnosti, - pripremanja stručnih mišljenja o prijedlozima zakona i drugih propisa iz područja prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša, zaštite prirode i gospodarenja otpadom o kojima odlučuju tijela državne vlasti, - rješavanja u upravnim stvarima u prvom stupnju glede ocjene prihvatljivosti zahvata, planova i programa za područje ekološke mreže Natura 2000, koja obuhvaća zaštićeno područje u kategorijama nadležnosti propisanih zakonom, - rješavanja u upravnim stvarima u prvom stupnju glede procjene utjecaja na okoliš i ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš propisanih zahvata, - sudjeluje u provedbi postupaka strateške procjene i postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja strategije, plana programa na okoliš izdavanjem mišljenja o sadržaju strateške studije i potrebi provedbe strateške procjene utjecaja strategije, plana programa na okoliš - sudjeluje u provedbi postupaka procjene utjecaja zahvata na okoliš i postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš izdavanje mišljenja o sadržaju Studije utjecaja na okoliš i potrebi provedbe procjene utjecaja zahvata na okoliš, - osiguravanja stručne pomoći nadležnom ministarstvu u postupcima procjene utjecaja na okoliš glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Natura 2000 područje i postupcima izdavanja okolišne dozvole organiziranjem javnih rasprava navedenih postupaka, - osiguravanja stručne pomoći nadležnom ministarstvu utvrđivanjem ispunjavanja hrvatskih i EU standarda zaštite okoliša i prirode korisnika sredstava EU programa za izgradnju i opremanje gospodarskih građevina obavljanjem terenske kontrole i izrađivanjem izvješća u fazi prije isplate sredstava i u ex-post razdoblju, - sudjelovanja u radu povjerenstava u postupcima procjene utjecaja zahvata na okoliš iz nadležnosti ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša, analiza studije utjecaja na okoliš i izrada mišljenja, primjedbi i prijedloga na studiju, - razvija i održava sustav upravljanja kvalitetom, u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete, - obavlja poslove po propisima o pravu na pristup informacijama, - druge poslove u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima. PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=