PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr NAZIV PROGRAMA: 1026 REDOVNA DJELATNOST JU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE OPIS PROGRAMA: Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije obuhvaća: - izradu Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije (i izmjena i dopuna), - praćenje njegove provedbe, - izradu Izvješća o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije, - vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja Republike Hrvatske i upravljanja njime u okviru ovlasti, - vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja Bjelovarsko-bilogorske županije i upravljanja njime u okviru njegovih ovlasti, - pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine, - izdavanje mišljenja u postupku donošenja prostornog plana uređenja grada odnosno, općine i generalnog urbanističkog plana, - rad u stručnim komisijama, povjerenstvima i radnim skupinama. U okviru ovog programa provode se sljedeće aktivnosti: A000187– Redovna djelatnost JU Zavoda za prostorno uređenje U okviru redovne djelatnosti planiraju se sredstva za zaposlene i materijalne rashode. Obzirom da Zavod poslove za Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine obavlja u pravilu bez naknade, a za jedinice lokane samouprave s područja Bjelovarsko-bilogorske županije uz naknadu od 40% naknade izračunate temeljem odredbi Pravilnika o standardu usluga arhitekata (cca 60% tržišne vrijednosti) iz sredstava Proračuna BBŽ dijelom se financiraju i ostali poslovi Zavoda koji obuhvaćaju: - izradu prostornih planova uređenja gradova i općina i urbanističkih planova uređenja od značaja za Županiju, ako to zatraži Župan, - obavljanje stručno analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine ili Župan. 2023. 2024. 2025. 201.740,00 218.329,00 218.329,00 A000285 – Redovna djelatnost JU Zavoda za prostorno uređenje -VS korisnika Planirana vlastita sredstva Zavoda utrošit će se za podmirivanje redovnih materijalnih troškova i rashoda te zakupnine za prostor. 2023. 2024. 2025. 19.910,00 28.535,00 28.535,00 CILJ PROGRAMA: Cilj ovog programa je unapređenje sustava prostornog uređenja Bjelovarsko-bilogorske županije. Podizanje kvalitete prostorno planske dokumentacije područne (regionalne) i lokalne razine i pravovremena izrada iste, a u cilju osiguravanja uvjeta za optimalno korištenje prostora Bjelovarskobilogorske županije omogućavanjem neometane provedbe zahvata u prostoru s jedne strane, te zaštitom posebnih vrijednosti prostora s druge. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: - Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) - Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=