PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr Cilj ovog programa je zaštita, održavanje i promocija zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Bjelovarsko-bilogorske županije. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: - Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) - Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine (NN 72/17) - Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19) - Pravilnik o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže (NN 25/20, 38/20) - Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njim (NN 15/18, 14/19), - Pravilnik o popisu stanišnih tipova i karti staništa (NN 27/21) - Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13, 73/16) - Statut Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije - Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Pokazatelj učinka Definicija Jedinica Polazna vrijednost Izvor podataka Ciljana vrijednost (2023.) Ciljana vrijednost (2024.) Ciljana vrijednost (2025.) Izvršenje planiranih aktivnosti Pokazatelj se odnosi na plan rada JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima % 70 Godišnji program 100 100 100 IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Temeljem praćenja izvršenja proračuna Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode za 2022. godinu i Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2022. godinu utvrđeno je kako su do sada sve aktivnosti realizirane u planiranom iznosu. RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: Program redovne djelatnosti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarskobilogorske županije se odvija sukladno Planu. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelj uspješnosti Definicija Jedinica Polazna vrijednost Ciljana vrijednost (2023.) Ciljana vrijednost (2024.) Ciljana vrijednost (2025.)

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=