PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr NAZIV PROGRAMA: 1005 ZAŠTITA OKOLIŠA OPIS PROGRAMA: U okviru Programa planiraju se sredstva za izradu dokumenata iz područja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom čija je obaveza propisana zakonskom regulativom. Osim toga, sredstva su planirana i za provedbu mjera određenih Programom ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Bjelovarsko-bilogorske županije, koje bi se u narednom razdoblju, trebale primijeniti da bi se izbjegao, smanjio i/ili uklonio negativni, najčešće antropogeni, utjecaj na ozonski sloj i klimatske promjene te kako bi se ublažile negativne posljedice koje klimatske promjene mogu uzrokovati. U okviru ovog programa provode se sljedeće aktivnosti: T000053 – Izrada programa zaštite okoliša BBŽ Program zaštite okoliša jedan je od temeljnih dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša, te je obveza njegove izrade definirana člankom 53. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18). Programom zaštite okoliša se u skladu s područnim (regionalnim), odnosno lokalnim posebnostima i obilježjima područja za koje se Program donosi, pobliže razrađuju mjere iz Nacionalnog plana djelovanja na okoliš/Plana zaštite okoliša Republike Hrvatske koje se odnose na to područje, a donosi se na razdoblje od četiri godine. 2023. 2024. 2025. 33.181,00 53.089,00 53.089,00 T000153 – Izrada plana gospodarenja otpadom Zakonom o gospodarenju otpadom (NN 84/21) propisano je da su jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba dužne donijeti plan gospodarenja otpadom do 1. siječnja 2024. godine (čl. 111. i 173.) i o tome obavijestiti Ministarstvo te su planirana sredstva namijenjena izradi navedenog plana tijekom 2023. godine. 2023. 2024. 2025. 26.545,00 13.272,00 13.272,00 T000154 – Provedba mjera prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena i zaštite ozonskog sloja U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za provedbu mjera prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena i zaštite ozonskog sloja koje uključuju promotivne, informativne i obrazovne mjere i aktivnosti u cilju jačanja svijesti o događajima povezanima s klimatskim promjenama u lokalnoj zajednici. 2023. 2024. 2025. 14.599,00 9.290,00 9.290,00 Izvršenje planiranih aktivnosti Pokazatelj se odnosi na postotak planiranih aktivnosti % 70 100 100 100

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=