POSTAVI PITANJE ŽUPANIJSKOM VIJEĆNIKU

Ime i prezime
Pitanje upućeno za vijećnika/cu
Statut

Statut Bjelovarsko-bilogorske županije

Na temelju svoje nadležnosti iz članka 38. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“ 7/18 – Pročišćeni tekst, 2,20, 5/20, 1/21) Odbor za statut i poslovnik Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije na 12. sjednici održanoj 02. ožujka 2021. godine utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije koji obuhvaća Statut Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“ 7/18 – Pročišćeni tekst), Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik 2/20, 5/20, 1/21) u kojima je utvrđeno njihovo vrijeme stupanja na snagu.

Vijećnici

Vijećnici Županijske skupštine

VIJEĆNICI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE BBŽ:

1. Drago Hodak HDZ
2. Ivan Marković HDZ
3. Dinko Pirak NEZAVISAN
4. Silvestar Štefović HDZ
5. Mladen Marinković HDZ
6. Slavko Prišćan HDZ
7. Damir Lneniček HDZ
8. Josip Bilandžija HDZ
9. Zoran Bišćan HDZ
10. Anamaria Šepl Plentaj HDZ
11. Ivica Vranić HDZ
12. Slavko Došen HSLS
13. Goran Romek HSLS
14. Leo Valentić HSLS
15. Fredi Pali NEZAVISAN
16. Josip Stjepanović NEZAVISAN
17. Marijo Puškarić HSLS
18. Sandra Drašković SDP
19.

Miroslav

Bažant

SDP
20.

Ivana

Sabljak Murlin SDP
21. Dubravka Dragašević DP
22. Josip Đurđević DP
23. Ivan Beljan DHSS
24. Boro Bašljan DHSS
25.

Branka

Vekić NEZAVISNA (manjina)
26. Obrad Komlenić NEZAVISAN (manjina)
27. Damir Bajs DB NL
28. Neven Alić HNS
29. Marijan Sabolović HSS
30. Vladimir Bilek NEZAVISAN
31. Zlatko Barila HSU
32. Mario Preskočil DB NL
33. Stanko Grčić HSS BRAĆE RADIĆ
34. Bojana Hribljan DEMOKRATI
35. Aida Sučić NSH
36. Marijan Žiher BUZ
37. Ines Šarić GLAS
38. Zdenka Iharoš SU
39. Josip Benić REFORMISTI

Kodeks ponašanja članova Županijske skupštine Bjelovarsko - bilogorske županije
Poslovnik
Predsjednik i potpredsjednici

Predsjedništvo Županijske skupštine

Predsjednik Županijske Skupštine je Slavko Došen, a potpredsjednici su Ivan Beljan i Mario Preskočil.

20. svibnja 2024.

17. sjednica Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije

KLASA: 024-02/24-02/02 URBROJ: 2103-15-24-2 Bjelovar, 20.05.2024. Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik« broj…

11. ožujka 2024.

16. sjednica Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije

Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik« broj 22/09, 5/14, 1/18, 1/21, 12/23) s a z i v a m 16. sjednicu Županijske…

11. prosinca 2023.

15. sjednica Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije

KLASA: 024-02/23-02/04 URBROJ: 2103-15-01/03-23-2 Bjelovar, 11. prosinca 2023. Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije…

22. rujna 2023.

14. sjednica Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije

Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik« broj 22/09, 5/14, 1/18, 1/21) sazivam 14. sjednicu Županijske…

3. srpnja 2023.

13. sjednica Županijske skupštine Bjelovarko-bilogorske županije

KLASA: 024-02/23-02/03 URBROJ: 2103-15-01/03-23-2 Bjelovar, 3. srpnja 2023. Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski…

18. svibnja 2023.

12. sjednica Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije

KLASA: 024-02/23-02/02 URBROJ: 2103-15-01/03-23-2 Bjelovar, 18. svibnja 2023. Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski…

7. ožujka 2023.

11. sjednica Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije

KLASA: 024-02/23-02/01 URBROJ: 2103-15-01/03-23-2 Bjelovar, 07.03.2023. Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik« broj…

9. prosinca 2022.

10. sjednica Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije

KLASA: 024-02/22-02/7 URBROJ: 2103/1-01-22-02 Bjelovar, 9. prosinca 2022. Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski…

17. studenoga 2022.

9. izvanredna sjednica Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije

KLASA: 024-02/22-02/6 URBROJ: 2103/1-01-22-2 Bjelovar, 17. studenog 2022. Na temelju članka 77. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik« broj 22/09,…

3. listopada 2022.

8. sjednica Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije

KLASA: 024-02/22-02/5 URBROJ: 2103/1-01-22-02 Bjelovar, 3. listopada 2022. Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik«…

4. srpnja 2022.

7. sjednica Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije

KLASA: 024-02/22-02/3 URBROJ: 2103/1-01/22-02 Bjelovar, 04. srpnja 2022. Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine…

25. travnja 2022.

6. sjednica Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije

KLASA: 024-02/22-02/2 URBROJ: 2103/1-01/22-02 Bjelovar, 25. travnja 2022. Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski…

Županijska skupština

Županijska skupština je predstavničko tijelo područne (regionalne) samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice područne (regionalne) samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i statutom jedinice područne (regionalne) samouprave. Broj članova predstavničkog tijela mora biti neparan, a određuje se ovisno o broju stanovnika. Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije ima 39. člana.

Mandat člana Županijske skupštine izabranog na redovnim izborima traje četiri godine. Član Županijske skupštine ima pravo na naknadu troškova u skladu s odlukom predstavničkog tijela. Županijska skupština smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova Županijske skupštine. Način rada Županijske skupštine uređuje se poslovnikom, u skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i statutom. Županijska skupština ima predsjednika i do dva potpredsjednika od kojih se jedan bira iz reda predstavničke većine, a drugi u pravilu iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog. Predsjednik Županijske skupštine saziva sjednice Županijske skupštine, predsjeda sjednicama i predstavlja ovo tijelo. Predsjednik Županijske skupštine saziva sjednice predstavničkog tijela po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Županijska skupština:

- donosi Statut Županije i Poslovnik o radu;
- donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Županije;
- donosi Proračun, Odluku o izvršenju proračuna, Godišnje i Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna te Odluku o privremenom financiranju;
- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Bjelovarsko-bilogorske županije te raspolaganju ostalom imovinom većom od vrijednosti određene Zakonom;
- donosi Prostorni plan Županije;
- donosi programe javnih potreba u djelatnostima utvrđenim posebnim zakonom;
- raspisuje referendum;
- uređuje ustrojstvo i djelokrug Upravnih tijela i službi;
- donosi Plan rada;
- daje inicijativu za promjenu granica Županije;
- donosi odluku o pristupanju domaćim i međunarodnim udruženjima područnih (regionalnih) jedinica i o suradnji s odgovarajućim područnim (regionalnim) jedinicama drugih država u skladu sa Zakonom;
- odlučuje o dodjeli povelja te nagrada i drugih javnih priznanja;
- odlučuje o pokroviteljstvima Županije;
- osniva Javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih i drugih djelatnosti koje imaju interes za Županiju;
- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Županijske skupštine, te osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela, te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene Zakonom, drugim propisom ili Statutom;
- daje autentična tumačenja Statuta i drugih akata koje donosi;
-obavlja i druge poslove koji su zakonom stavljeni u djelokrug Županije kao jedinice područne (regionalne) samouprave. Županijska skupština donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova. Županijska skupština osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz njegovog djelokruga.