Savjetovanje s javnošću

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22) tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Ovaj proces ima za cilj prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti, što omogućuje bolje razumijevanje i prihvaćanje ciljeva javnih politika. Također, kroz savjetovanje s javnošću identificiraju se eventualne slabosti ili negativni učinci predloženih politika ili dokumenata te se pravovremeno prepoznaju i rješavaju.

Savjetovanje s javnošću predstavlja ključni mehanizam kroz koji Bjelovarsko-bilogorska županija ostvaruje transparentnost i aktivno uključivanje građana u procese oblikovanja javnih politika, programa i projekata.

Suradnja između vlasti i građana osigurava da donesene odluke odražavaju stvarne potrebe i interese lokalne zajednice, stvarajući tako prostor za demokratski proces donošenja odluka na lokalnoj razini.