SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

DR. ANTE STARČEVIĆA 8, 43000 BJELOVAR
POZIVNI BROJ (043)

Melita Polančec Lukinec pročelnica melita.polancec.lukinec@bbz.hr 221-927

Djelokrug

Djelokrug rada unutarnje revizije

Služba unutarnje revizije obavlja poslove unutarnje revizije u Županiji, unutarnje revizije proračunskih i izvanproračunskih korisnika, te trgovačkih društava i drugih obveznika podnošenja izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja je usmjerena na korištenje proračunskih sredstava sukladno zakonu te s tim u vezi neovisno i objektivno procjenjuje sustav, usklađuje strateški i godišnji plan rada sa strategijom i ciljevima Županije, planira i obavlja pojedinačne revizije, daje savjete i mišljenja sukladno procjeni rizika i utvrđenim nalazima, prati provedbu danih preporuka u izvješćima o obavljenim unutarnjim revizijama, te obavlja druge poslove stavljene u nadležnost Službe sukladno zakonu, propisima donesenim temeljem zakona te općim aktima Skupštine i posebnim aktima župana.

Popis proračunskih, izvanproračunskih korisnika, trgovačka društva i ustanova u nadležnosti unutarnje revizije Bjelovarsko-bilogorske županije u prilogu.

Popis zakona i propisa koji uređuju područje rada unutarnje revizije: