SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

DR. ANTE STARČEVIĆA 8, 43000 BJELOVAR
POZIVNI BROJ (043)

Melita Polančec Lukinec pročelnica melita.polancec.lukinec@bbz.hr 221-927
Djelokrug

Služba za unutarnju reviziju Bjelovarsko-bilogorske županije obavlja poslove vezane uz procjenu sustava unutarnjih kontrola, davanja neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i savjeta radi unapređenja poslovanja, ostvarenja poslovnih ciljeva Županije, primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja.

Poslovni cilj unutarnje revizije je dati dodanu vrijednost organizaciji.

Služba obavlja poslove vezane uz unutarnju reviziju u Županiji i u njezinim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima koji ne ispunjavaju uvjete za ustrojavanje svojih samostalnih jedinica za unutarnju reviziju ili zajedničkih jedinica za unutarnju reviziju u skladu s zakonskim i pod zakonskim propisima.

Organizacija rada unutarnje revizije
Pravilnikom o unutarnjem redu Službe za unutarnju reviziju (Klasa: 023-01/15-01/2; Ur.broj: 2013-09-15-01, od 09.01.2015.g.) te Sporazumom o poslovnoj suradnji (Klasa:402-01/15-01/4; Ur.broj:2103-09-15-1, od 06. veljače 2015.g.), utvrđeni su poslovi i zadaće Službe, odgovornost za obavljanje poslova i sistematizacija radnih mjesta.

Poslovi unutarnje revizije:

Izrada strateškog i godišnjeg plana rada unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika, radnog plana i programa pojedinačne unutarnje revizije ili po nalogu župana.

Procjenu prikladnosti i djelotvornosti sustava financijskog upravljanja i kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima; usuglašenost sa zakonima i drugim propisima; pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija; učinkovitost,

djelotvornost i ekonomičnost poslovanja; zaštitu imovine i informacija; obavljanje zadaća i ostvarivanje cilja.

Analiza, testiranje i ocjena sustava unutarnjih kontrola u revidiranim procesima.

Davanje preporuka revidiranim subjektima (u dijelu gdje je to potrebno), županu u svrhu postizanja bolje učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u procesima koji su obuhvaćeni revizijom.

Izrada i podnošenje konačnog revizorskog izvješća županu o svakoj obavljenoj reviziji.

Praćenje provedbe danih preporuka.

Izvješćivanje župana o aktivnostima provedenim u razdoblju na koje se izvješće odnosi, ocjeni sustava financijskog upravljanja i kontrola i provedbi danih preporuka.

Izvješćivanje nadležnog ministarstva o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije (GI-UR obrazac).

Drugi poslovi u skladu s zakonskim i pod zakonskim aktima.