UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

DR. ANTE STARČEVIĆA 8, 43000 BJELOVAR
POZIVNI BROJ (043)

Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove obavlja poslove vezane uz rad Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije i njezinih radnih tijela. Obavlja kadrovske poslove, provodi postupke javne nabave. Pod mjerodavnošću upravnog odjela su pisarnica i pismohrana.

Ovaj upravni odjel bavi se upravljanjem i održavanjem informatičko-komunikacijskih resursa, te provodi opće i pomoćno-tehničke poslove

Ivana Legin
pročelnica ivana.legin@bbz.hr 278-121


Djelokrug

Djelokrug Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove:

1. pripremanja i organiziranja sjednica Županijske skupštine i njezinih radnih tijela te pripremanje materijala, odnosno osiguravanje drugih uvjeta za održavanje sjednica,
2. davanja pravnih i drugih stručnih mišljenja u vezi s radom župana, Županijske skupštine i njihovih radnih tijela,
3. pružanja stručne pomoći županu i zamjenicima župana te predsjedniku i članovima Županijske skupštine kao i članovima njihovih radnih tijela,
4. pripremanja plana rada Županijske skupštine i praćenje njihovih izvršenja putem izrade izvješća, elaborata i drugih informativno analitičkih materijala,
5. provođenja postupka koordinacije kod savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih i drugih akata Županije,
6. vođenja brige o primjeni Statuta Županije i Poslovnika Županijske skupštine,
7. pripremanja konačnih tekstova akata za objavljivanje te uređivanje, organiziranje i objavljivanje “Županijskog glasnika Bjelovarsko-bilogorske županije”,
8. praćenja programa rada Hrvatskog sabora, proučavanje prijedloga zakona, odluka i drugih akata o kojima odlučuje Hrvatski sabor, a kad je to u interesu Županije, davanje mišljenja te stručna obrada materijala radi pripreme zastupnika s područja Županije za sudjelovanje u radu Hrvatskog sabora i njegovih radnih tijela,
9. praćenja programa rada gradskih i općinskih vijeća, usklađivanje stajališta gradova i općina o pitanjima o kojima odlučuju tijela vlasti u Republici Hrvatskoj, odnosno usklađivanje pitanja od zajedničkog interesa o kojima odlučuju tijela gradova i općina u sastavu Županije,
10. ostvarivanja kontakata i suradnje s odgovarajućim izvršnim, predstavničkim i upravnim tijelima u gradovima i općinama Županije radi prikupljanja podataka i pripreme odgovarajućih materijala za župana, Županijsku skupštinu i njihova radna tijela, ako ovom Odlukom ili drugim propisom to nije stavljeno u nadležnost nekog drugog upravnog tijela,
11. obavljanja stručnih, pravnih i administrativnih poslova za Službenički sud Bjelovarsko-bilogorske županije,
12. drugih odgovarajućih stručnih i administrativnih poslova vezanih uz rad Županijske skupštine i njihovih radnih tijela, a po potrebi i za rad župana te zamjenika župana,
13. od značaja za ostvarivanje prava i dužnosti župana i zamjenika župana, utvrđenih zakonom i drugim propisima,
14. utvrđivanja prava, obveza i odgovornosti službenika i namještenika te obavljanja poslova vezanih uz obnašanje dužnosti župana i zamjenika župana te statusna prava službenika i namještenika,
15. obavljanja ostalih kadrovskih poslova i vođenja odgovarajućih evidencija kao i poduzimanja mjera za stručno usavršavanje službenika i namještenika, u skladu sa zakonom,
16. administrativne poslove za potrebe izbora i referenduma,
17. rješavanje o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora,
18. rješavanja u upravnim stvarima u prvom i drugom stupnju, sukladno posebnim propisima,
19. pisarnice i pismohrane,
20. zaštite na radu,
21. izrađivanja plana javne nabave,
22. provođenja postupaka javne nabave u kojima se Županija nalazi u svojstvu naručitelja te provođenje objedinjenih postupaka javne nabave za javne ustanove kojima je osnivač Županija kao i za trgovačka društva u kojima Županija ima poslovne udjele, odnosno dionice,
23. provođenja postupaka izravnog ugovaranja roba, radova i usluga,
24. vođenja registra sklopljenih ugovora o javnoj nabavi,
25. izrade akata i ugovora za potrebe župana,
26. planiranja, projektiranja, izgradnje, uspostavljanja i održavanja informatičkih sustava i web portala Županije,
27. vezane za razvoj i unaprjeđenje informatizacije i informatičke podrške te predlaganje i provođenje novih projekata informatizacije poslovnog sustava Županije,
28. planiranja i nabavljanja te upravljanja i održavanja informatičko-komunikacijskih resursa,
29. obavljanja nadzora nad radom mreže te osiguravanje sigurnosti i zaštite podataka, backup podataka,
30. planiranja i provođenja edukacije korištenja informatičke opreme, programa i alata u radu,
31. pripremanja i osiguranja tehničkih uvjeta za održavanje sjednica Županijske skupštine, županijskih manifestacija i ostalih događaja od županijskog značaja,
32. razvoja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu boljeg funkcioniranja tijela Županije i podizanja kvalitete pružanja javnih usluga Županije,
33. predlaganja i provođenja mjera i standarda informacijske sigurnosti,
34. opće, pomoćno-tehničke i ostale poslove čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga upravnih tijela Županije (organiziranje i nadziranje održavanja i čišćenja službenih prostorija Županije, zaštitarska i čuvarska služba, poslovi usluživanja hrane i pića i sl.),
35. provjere tehničke ispravnosti službenih vozila, prijevoza župana, zamjenika župana i predsjednika Županijske skupštine te poslove dostave kao i druge poslove vezane uz korištenje službenih vozila,
36. druge poslove u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima.