ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 12 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 STRANKA BROJ M Ž TROMJESEČNI UKUPNO VIJEĆNIKA IZNOS PRAVO REFORMISTI 1 1 0 1.482,62 5.930,48 VIJEĆNICI S KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA (Nositelj kandidacijske liste: Obrad Komlenić) 2 2 0 2.747,72 10.990,88 - Obrad Komlenić 1.373,86 5.495,44 - Vanja Ficnar 1.373,86 5.495,44 UKUPNO 39 31 8 55.000,00 220.000,00 Članak 7. Sredstva iz članka 5. i članka 6. ove Odluke doznačit će se na žiro račun ogranka političke stranke tromjesečno u jednakim iznosima. Ako se početak ili završetak mandata ne poklapa s početkom ili završetkom tromjesečja, u tom se tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju dana trajanja mandata. Članak 8. Ova Odluka dostavit će se Državnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 15 dana stupanja na snagu, s naznakom broja datuma i objave "Županijskog glasnika" u kojem je objavljena. Članak 9. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 402-02/22-01/1 URBROJ: 2103-01-22-2 Bjelovar, 11. ožujka 2022. godine POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 18. Na temelju članka 130. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode ( „Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19 ), članka 12. stavka 3. i članka 27. stavka 1. Zakona o ustanovama ( „Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19 ) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“, broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 5. sjednici održanoj 11. ožujka 2022. godine, donijela je ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. U Odluci o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 4/19 – pročišćeni tekst ) u članku 2. mijenja se stavak 3. i glasi: "Sjedište Javne ustanove je u Čazmi, a poslovna adresa je Milana Novačića 13". Članak 2. Ostali članci ostaju nepromijenjeni. Članak 3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA:612-07/14-01/7 URBROJ:2103/1-01-22-29 Bjelovar, 11.ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 19. Na temelju članka 35. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), a radi provedbe odredbi Zakona o vodnim uslugama ("Narodne novine", broj 66/19), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 5. sjednici održanoj 11. ožujka 2022. godine donijela je

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=