ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 13 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 4. Ovlašćuje se župan Bjelovarsko-bilogorske županije za sklapanje ugovora o darovanju dijela Magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u pojedinačnim iznosima utvrđenim u članku 3. ove Odluke. Članak 5. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 406-04/22/01/2 URBROJ: 2103-01-22-1 U Bjelovaru, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 20. Na temelju članka 20. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 59. stavka 1. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama ("Narodne novine", broj 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14, 59/17 i 37/20), članka 3. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 47/09 i 110/21) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 5. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2022. godine, donijela je ODLUKU o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta Članak 1. Ovom Odlukom utvrđuju se visina, način i uvjeti za ostvarivanje prava roditelja na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta koju, u okviru pronatalitetne politike, osigurava Bjelovarsko-bilogorska županija. Članak 2. Pravo na novčanu pomoć može ostvariti i koristiti roditelj: - koji je državljanin Republike Hrvatske s neprekidno prijavljenim prebivalištem na području Bjelovarskobilogorska županije od najmanje 12 mjeseci neposredno prije rođenja djeteta; - ako drugi roditelj ima prijavljeno prebivalište u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji ili ako je drugi roditelj stranac s privremenim ili stalnim boravkom u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, u vrijeme ODLUKU o darovanju dugotrajne imovine – Magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Bjelovarsko-bilogorske županije bez naknade u korist jedinica lokalne samouprave Članak 1. Bjelovarsko-bilogorska županija u financijskim knjigama ima uknjiženu dugotrajnu imovinu u pripremi – magistralni vodoopskrbni cjevovod. Magistralni vodoopskrbni cjevovod čine idejni projekti, izvedbena projektna dokumentacija, glavni projekti, riješeni imovinsko-pravni odnosi, izvlaštenja katastarskih čestica, upis prava služnosti za cjevovode i izgrađeni cjevovodi koji su sastavni dio tablice ove Odluke. Nabavna vrijednost uknjiženog magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda je 58.068.123,25 kn. Članak 2. Imovina iz članka 1. ove Odluke daruje se gradovima: Bjelovar, Čazma, Daruvar, Garešnica i Grubišno Polje i općinama: Berek, Ivanska, Kapela, Hercegovac, Nova Rača, Severin, Šandrovac, Štefanje, Velika Pisanica, Velika Trnovitica i Zrinski Topolovac u iznosima kako je navedeno u tablici pod uvjetom da se isti prenesu u vlasništvo javnog isporučitelja na njihovom području sukladno Zakonu o vodnim uslugama ("Narodne novine", broj 66/19) i Uredbi o uslužnim područjima ("Narodne novine", broj 147/21). OBDARENIK UKUPNO ZA DAROVANJE 1. BJELOVAR 5.224.234,88 2. ČAZMA 3.373.673,88 3. GAREŠNICA 3.299.040,33 4. GRUBIŠNO POLJE 3.107.228,06 5. DARUVAR 4.807.604,18 6. BEREK 3.698.150,49 7. HERCEGOVAC 3.056.224,22 8. IVANSKA 3.344.657,08 9. KAPELA 3.090.397,05 10. NOVA RAČA 3.123.318,05 11. SEVERIN 3.097.751,01 12. ŠANDROVAC 6.612.785,24 13. ŠTEFANJE 3.059.300,49 14. VELIKA PISANICA 3.121.592,41 15. VELIKA TRNOVITICA 3.035.198,90 16. ZRINSKI TOPOLOVAC 3.016.967,05 UKUPNO 58.068.123,25 Članak 3. Darovane nekretnine, u naravi Magistralni vodoopskrbni cjevovod, postaje vlasništvo gradova i općina na području na kojem se nalaze, koji se obvezuju s imovinom postupati s pažnjom dobrog gospodara.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=