ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 14 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno do isplate novčane pomoći. Članak 3. Sredstva za novčanu pomoć osigurat će se u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 4. Novčana pomoć isplaćuje se u jednokratnom iznosu od 1.000,00 kn (slovima: tisuću kuna) za svako novorođeno dijete koje živi u zajedničkom kućanstvu s roditeljem odnosno posvojiteljem, koji je podnositelj zahtjeva. Članak 5. Zahtjev se podnosi internetom putem sustava e-Novorođenče, putem nadležnog matičnog ureda ili u pisanom obliku na propisanom obrascu koji se nalazi na web stranici Županije, u roku od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta, na adresu: Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za zdravstvo, demografiju i mlade, dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar. Posvojitelj malodobnog djeteta koji ispunjava uvjete iz ove Odluke može podnijeti zahtjev iz stavka 1. ovog članka, u roku od 6 mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja o posvojenju, uz uvjet da za to dijete naknada nije ranije isplaćena drugom korisniku. Članak 6. Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje novčane pomoći, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti: - rodni list (preslika) za novorođeno dijete; - uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja/posvojitelja odnosno dokaz o privremenom ili stalnom boravku za roditelja stranca na području Bjelovarsko-bilogorske županije te uvjerenje o prebivalištu djeteta (ne starije od 6 mjeseci); - dokaz o državljanstvu (ako je pisani zahtjev na obrascu); - IBAN računa na koji će se isplatiti jednokratna novčana pomoć (u slučaju da podnositelj zahtjeva ima zaštićeni račun potrebno je dostaviti obrasce FINE G1 i G2 na ime uplatitelja.) Upravni odjel za zdravstvo, demografiju i mlade može zatražiti dostavu i druge dokumentacije ukoliko ocijeni potrebnim. Članak 7. Upravni odjel za zdravstvo, demografiju i mlade rješenjem odlučuje o pravu na novčanu pomoć u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva s potpunom dokumentacijom. Članak 8. Ukoliko je korisnik novčane pomoći iz ove Odluke istu ostvario na temelju neistinitih ili netočnih podataka dužan je vratiti primljeni nepripadajući novčani iznos, u roku 30 dana od dostave zahtjeva za povrat sredstava. U suprotnom, Upravni odjel za zdravstvo, demografiju i mlade podnijeti će tužbu radi stjecanja bez osnove nepripadajućeg novčanog iznosa pred nadležnim sudom. Članak 9. Na ostvarivanje novčane pomoći iz ove Odluke kao upravne stvari primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku. Članak 10. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ostvarivanju prava na naknadu za novorođeno dijete u obitelji, Klasa: 500-01/16-01/50, Urbroj: 210309-16-1 od 21. prosinca 2016. godine, osim članka 4. koji ostaje u primjeni do 30. lipnja 2022. godine, kao krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za djecu rođenu do 31. prosinca 2021. godine. Roditelji podnositelji zahtjeva za djecu rođenu od 01.01.2022. godine ostvarit će pravo na novčanu pomoć u visini 1.000,00 kn, kao pravo koje je za njih povoljnije u prijelaznom razdoblju do dana stupanja na snagu ove Odluke. Članak 11. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 502-02/22-01/1 URBROJ: 2103/1-17-22-2 Bjelovar, 11. ožujka 2022. godine POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 21. Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 5. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2022. godine donijela je PLAN RADA Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu I. Planom rada Županijske skupštine Bjelovarskobilogorske županije za 2022. godinu (dalje u tekstu:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=