ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 15 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK Plan rada) okvirno se utvrđuju teme koje će biti predmet razmatranja na sjednicama Županijske skupštine tijekom 2022. godine, nositelji pripreme i predlagatelji tih tema te okvirni rokovi njihovog razmatranja, kako slijedi: I. TROMJESEČJE 1. Izvješće o radu župana Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje od 01. srpnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine Sukladno članku 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) župan dva puta na godinu podnosi izvješće o svom radu Županijskoj skupštini i to do 15. srpnja tekuće godine, za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine i do 15. siječnja za razdoblje srpanj-prosinac tekuće godine. Nositelj izrade: Upravni odjeli i službe Bjelovarsko-bilogorske županije Predlagatelj: Župan 2. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka iz Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma ("Narodne novine", broj 29/19, 98/19) uređuje se način financiranja političkih stranaka i nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sukladno članku 7. stavku 2. Zakona Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije dužna je donijeti odluku o raspoređivanju sredstava iz proračuna Županije za potrebe financiranja političkih stranaka. Nositelj izrade: Upravni odjel za financije Predlagatelj: Župan 3. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini; Sukladno članku 49. stavku 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18, 115/18, 98/19 i 112/19) propisuje se obaveza donošenja Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini. Programom se propisuje korištenje namjenskih prihoda Županijskog proračuna za 2022. godinu ostvarenih od zakupa, zakupa ribnjaka, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja poljoprivrednog zemljišta na korištenje izravnom pogodbom na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu Predlagatelj: Župan 4. Izvješće o ostvarivanju programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2021. godini Prema članku 49. stavku 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18, 115/18, 98/19 i 112/19.) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su Ministarstvu podnositi godišnje izvješće o ostvarivanju programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom svake godine do 31. ožujka za prethodnu godinu. Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu Predlagatelj: Župan 5. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu Temeljem Zakona o zaštiti prava pacijenata ("Narodne novine", broj 169/04 i 37/08) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na svojoj sjednici održanoj dana 07. ožujka 2006. godine imenovala je Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Povjerenstvo je osnovano u cilju ostvarivanja i promicanja prava pacijenata, prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Zakonu o zaštiti prava pacijenata. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Bjelovarsko-bilogorske županije podnosi se Povjerenstvu za zaštitu prava pacijenata pri Ministarstvu zdravstva prema propisanom obrascu od strane Ministarstva. Nositelj izrade: Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Bjelovarsko-bilogorske županije, Upravni odjel za zdravstvo, demografiju i mlade Predlagatelj: Župan 6. Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=