ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 19 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK 29. Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika (trgovačkih društava) Bjelovarskobilogorske županije za 2021. godinu Za potrebe upoznavanja Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije, izradit će se Izvješće o financijskim rezultatima poslovanja poduzetnika (trgovačkih društava i drugih poduzetnika koji su obveznici poreza na dobit) Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu. Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti u suradnji s HGK ŽK Bjelovar Predlagatelj: Župan 30. Informacija o problematici zapošljavanja na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2021. godini Izvješće će sadržavati problematiku nezaposlenih i Program mjera aktivne politike zapošljavanja. Nositelj izrade: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Upravni odjel za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti Predlagatelj: Župan 31. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije Temeljem članka 88. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) župan podnosi Županijskoj skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije na donošenje prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna do 30. rujna tekuće proračunske godine. Nositelj izrade: Upravni odjel za financije Predlagatelj: Župan IV. TROMJESEČJE 32. Odluka o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije Člankom 109. i 113. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) utvrđeno je da izmjene i dopune prostornog plana županije donosi Županijska skupština. Nositelj izrade: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije Predlagatelj: Župan 33. Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije Člankom 39. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) utvrđeno je da predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave razmatra izvješće o stanju u prostoru. Nositelj izrade: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije Predlagatelj: Župan 34. Masterplan prometnog sustava Bjelovarskobilogorske županije Temeljni cilj Masterplana je postizanje učinkovitog i održivog prometnog sustava sukladno potrebama gospodarstva i stanovnika na području Bjelovarskobilogorske županije. Masterplan mora biti utemeljen u politikama i strateškim dokumentima Europske unije, Republike Hrvatske te JLP(R)S. Masterplan prometnog sustava BBŽ se smatra izrađenim u cijelosti po dostavi usvojenog Masterplana od strane Županijske skupštine. Županijska skupština će se održati u roku do 60 dana od dana završetka izrade Masterplana i sažetka Masterplana. Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti Predlagatelj: Župan 35. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za 2023. godinu Prema članku 17. stavku 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne novine", broj 16/19) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda u Bjelovarskobilogorskoj županiji za sljedeću kalendarsku godinu radi određivanja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda. Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu Predlagatelj: Župan 36. Program rada i financijski plan Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom "Suvenir Arbor" i zaštitne radionice "Suvenir Arbor Vitae" d.o.o. za 2023. godinu

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=