ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 2 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 9. Goranka Mudri, mag. med. tech., Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije – za članicu, 10. Dario Gazić, bacc. med. techn., Hrvatska komora medicinskih sestara – za člana, 11. prim. dr. sc. Tibor Toth, dr. med. spec. ginekologije i opstetricije, Hrvatski liječnički Sindikat – za člana, 12. Tanja Paun, mag. iur., Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske – za članicu, 13. Goran Povh, dr. med., Hrvatska liječnička komora – za člana, 14. Gordana Kesić Valpotić, dr. med., Hrvatski liječnički zbor, Podružnica Bjelovar – za članicu, 15. Jasna Šveda Breškić, dr. med., Obiteljska medicina – privatna praksa – za članicu, 16. Jasna Grgić Škaurin, dipl. socijalna radnica, Grad Bjelovar – za članicu, 17. Dražen Matijević, dr. med., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – za člana. Članak 5. Mandat članova Savjeta traje četiri godine. Članak 6. Članovi Savjeta primaju naknadu za svoj radu u iznosu od 200,00 kuna neto (dvjesto kuna neto) i to svakom članu za prisustvovanje na sjednici Savjeta, temeljem aktivnog sudjelovanja u stručnom radu. Sredstva za rad Savjeta osiguravaju se u proračunu Županije, unutar razdjela Upravnog odjela za zdravstvo, demografiju i mlade. Članak 7. Stručne i administrativne poslove za Savjet obavlja Upravni odjel za zdravstvo, demografiju i mlade. Članak 8. Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije "Županijski glasnik", broj 4/17, 1/18). Članak 9. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 501-03/22-01/1 URBROJ: 2103/1-01-22-16 Bjelovar, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 2. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 , 98/19 i 144/20) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na svojoj 5. sjednici održanoj 11. ožujka 2022. godine donijela je ODLUKU o davanju suglasnosti Medicinskoj školi Bjelovar za kratkoročno kreditno zaduženje za premoštenje likvidnosti projekta Regionalni centar kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar KK.09.1.3.01.0006 Članak 1. Ovom Odlukom daje se suglasnost: - Medicinskoj školi Bjelovar za kratkoročno kreditno zaduženje u iznosu od 1.470.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB, u svrhu premoštenja likvidnosti odnosno vremenske neusklađenosti financiranja EU projekta Regionalni centar kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar KK.09.1.3.01.0006 - ravnateljici Medicinske škole Bjelovar za izdavanje i potpisivanje sve potrebne dokumentacije vezane uz realizaciju kredita. Članak 2. Kreditna sredstva iz članka 1. ove Odluke realizirat će se kod kreditora: ZAGREBAČKA BANKA d.d., Regionalni centar Središnja Hrvatska, Kapucinski trg 5, 42 000 Varaždin, prema indikativnoj ponudi kratkoročnog financiranja, od 04.03.2022. godine. Korisnik kredita: Medicinska škola Bjelovar, Poljana dr. Franje Tuđmana 8, 43 000 Bjelovar, OIB: 00916951686. Vrsta kredita: Kratkoročni kunski kredit uz valutnu klauzulu. Iznos i valuta kredita: EUR 1.470.000,00 u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB. Namjena kredita: Za premoštenje likvidnosti odnosno vremenske neusklađenosti financiranja EU projekta Regionalni centar kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar, K.K.09.1.3.01.0006. Način i rok korištenja kredita: Sukcesivno, na temelju dostavljene dokumentacije za namjensko korištenje kredita, najkasnije u roku 10 mjeseci od potpisivanja ugovora o kreditu, isplatom na podračun EU projekta. Način i rok otplate kredita: Sukcesivno, po primitku bespovratnih sredstava, sljedeći radni dan od primitka

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=