ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 3 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK sredstava, a najkasnije 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora. Redovna kamatna stopa: 0,90%, godišnje, fiksna. Kamatno razdoblje: Kamatno razdoblje je kalendarski kvartal, osim prvog kamatnog razdoblja koje počinje na dan prvog korištenja kredita i traje do kraja kvartala, i posljednjeg kamatnog razdoblja koje završava na datum konačnog dospijeća kredita. Obračun i plaćanje kamata: Kamata se obračunava primjenom proporcionalne metode obračuna kamate i kalendarskog broja dana u mjesecu i godini, a dospijeva i naplaćuje se 10. dan po isteku kamatnog razdoblja. Zatezna kamata: U visini stope važeće zakonske zatezne kamate. Zatezna kamata obračunava se kvartalno, primjenom proporcionalne metode obračuna kamata i kalendarskog broja dana u mjesecu i godini, a dospijeva i naplaćuje se 10. dan po isteku kvartala. Naknada za obradu zahtjeva: 0,05% jednokratno, na odobreni iznos kredita, prije prvog korištenja. Troškovi, porezi i ostali odbici: Javnobilježničke troškove i ostale troškove vezane uz instrumente osiguranja, kao i sve ostale troškove snosi Korisnik kredita. Sva plaćanja trebaju biti izvršena u punom iznosu, bez umanjenja za postojeće i buduće poreze, akontacije ili slične odbitke. Instrumenti osiguranja povrata kredita: Zadužnica Korisnika kredita na iznos kredita, uvećano za ugovorene kamate, naknade i ostale troškove, solemnizirana od strane javnog bilježnika. Preduvjet za korištenje kredita: Suglasnost vlasnika (osnivača) za zaduženje. Ostali uvjeti: Korisnik kredita se obvezuje po primitku bespovratnih sredstava, a najkasnije sljedeći radni dan od primitka sredstava, usmjeriti dobivena sredstva na kreditnu partiju. Članak 3. Kreditna sredstva iz članka 1. ove Odluke koristit će se za premoštenje likvidnosti, odnosno plaćanja privremenih/okončane situacije izvođača radova rekonstrukcije i dogradnje Medicinske škole Bjelovar (za bespovratni udio, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava). Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-03/21-01/3 URBROJ: 2103/1-01-22-16 Bjelovar, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 3. Na temelju članka 18. Odluke o javnim priznanjima Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 5/96 i 29/09) i članka 17. Statuta Bjelovarskobilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 5. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2022. godine, donijela je ODLUKU o dodjeli javnih priznanja Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu Članak 1. Dodjeljuju se javna priznanja: "Povelja Bjelovarsko-bilogorske županije" - za naročite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života od značaja za Županiju: 1. Volonterskom timu Crvenog križa Garešnica 2. Đuri Petriću. "Plaketa Tihomir Trnski" - za izuzetne rezultate na obrazovnom, kulturnom, sportskom i drugim područjima kulturnog života Županije: 1. Češkoj Osnovnoj školi Jana Amosa Komenskog Daruvar. Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 024-02/22-04/1 URBROJ: 2103/1-01-22-4 Bjelovar, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 4. Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na svojoj 5. sjednici održanoj 11. ožujka 2022. godine donijela je ODLUKU o davanju suglasnosti županu Bjelovarsko-bilogorske županije za potpisivanje bjanko zadužnice za sufinanciranje radova i usluga za projekt izgradnja nove zgrade Glazbene škole Vatroslava Lisinskog Bjelovar ukupnog iznosa do 1.100.000,00 kuna

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=