ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 22 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 javnih potreba za socijalnu skrb na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje Predlagatelj: Župan 50. Program javnih potreba u zdravstvu na području Bjelovarsko-bi logorske županije za 2023. godinu Na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju utvrđene su obveze Županije u odnosu na zadovoljavanje javnih potreba u području zdravstva. Program će sadržavati osnovu javnih potreba zdravstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo, demografiju i mlade Predlagatelj: Župan 51. Program javnih potreba u djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja stanica Bjelovar u 2023. godini Na temelju Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja ("Narodne novine", broj 79/06 i 110/15) definirano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja. Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje Predlagatelj: Župan 52. Plan rada Županijske skupštine Bjelovarskobilogorske županije za 2023. godinu Planom rada Županijske skupštine utvrdit će se teme koje će Županijska skupština razmatrati tijekom 2023. godine. Nositelj izrade: Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove Predlagatelj: Župan 53. Rasprava o mogućnostima za poboljšanje položaja umirovljenika i starijih osoba na području Bjelovarsko-bilogorske županije Analiza o položaju umirovljenika te razmatranje potencijalnih mjera i aktivnosti koje bi se mogle poduzeti za poboljšanje života i položaja umirovljenika i starijih osoba. Nositelji izrade: Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje Upravni odjel za financije Predlagatelj: Župan 54. Izbori i imenovanja Nositelj izrade: Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove Upravni odjeli Služba ureda župana Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja Rok: Prema potrebi II. Nositelji pripreme materijala za pojedinu temu utvrđeni ovim Planom rada dužni su predlagatelju dostaviti materijal, pripremljen sukladno Poslovniku Županijske skupštine, prema rokovima utvrđenim ovim Planom rada. Planom rada utvrđeni predlagatelji dužni su podnijeti odgovarajući materijal Županijskoj skupštini na razmatranje sukladno rokovima utvrđenim ovim Planom rada. Nositelji pripreme odnosno predlagatelji materijala za pojedinu temu iz ovog Plana rada dužni su obavijestiti predsjednika/predsjednicu Županijske skupštine u slučaju nemogućnosti dostave materijala u utvrđenim rokovima. III. Ovlašteni predlagatelji mogu predložiti na razmatranje Županijskoj skupštini i druge teme ako je to potrebno zbog provedbe zakona i drugih propisa odnosno to zahtijeva aktualno stanje u pojedinim područjima. IV. Ovaj Plan rada objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 022-01/21-01/2 URBROJ: 2103/1-01-22-12 Bjelovar, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 22. Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), članka 48. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja, ("Narodne novine", broj 66/21)

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=