ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 29 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK sustava civilne zaštite, sa više ili manje razrađenim planovima ili postupcima za provedbu zadaća zaštite i spašavanja. Bjelovarsko-bilogorska županija raspolaže sa dobrovoljnim operativnim snagama sustava civilne zaštite od stalno aktivnih (Javne vatrogasne postrojbe, Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije, Zavoda za hitnu medicinu, javni isporučitelji vodnih usluga, komunalne tvrtke), do pričuvnih (dobrovoljna vatrogasna društva, postrojbe civilne zaštite, udruge građana) te Stožerom civilne zaštite koji ima zadaću rukovođenja i zapovijedanja operativnim snagama. Stanje sustava civilne zaštite u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji je na razini koja osigurava uspješno funkcioniranje sustava. Planom razvoja sustava civilne zaštite na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu utvrđuju se pravci djelovanja te potrebne aktivnosti i sredstva s ciljem što kvalitetnijeg razvoja sustava civilne zaštite u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Članak 5. Analiza utroška financijskih sredstava za 2021. godinu: Redni Plan za broj 2021. godinu 1. Vatrogasna zajednica BBŽ 1.056.500,00 2. Pokroviteljstva DVD-a 34.000,00 3. Civilna zaštita 90.000,00 3.1. Rashodi za materijal i energiju 13.750,00 3.2. Rashodi za usluge 31.250,00 3.3. Postrojenja i oprema 41.250,00 3.4. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.750,00 4. HGSS 100.000,00 5. Saniranje posljedica štete u akcidentnim situacijama 75.000,00 20. Županijski Stožer civilne zaštite vezano uz COVID-19 909.349,00 Sveukupno 2.264.849,00 2.2640.000,00 Članak 6. Ova Analiza stanja sustava civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 240-03/22-01/1 URBROJ: 2103/1-01-22-02 Bjelovar, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 23. Temeljem članka 17. Stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), članka 52. i 53. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja ("Narode novine", 66/21), i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20 i 1/21), a sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća na području Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 3/19), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 5. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2022. godine usvaja PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU Članak 1. U cilju poboljšanja stanja sustava civilne zaštite, a posebno spremnosti svih operativnih snaga zaštite i spašavanja, Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije usvaja godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu. Članak 2. Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) određeno je da predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine. Na temelju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Bjelovarskobilogorske županije i Analize stanja sustava civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije, donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu. Članak 3. Planom razvoja sustava civilne zaštite predviđa se provedba sljedećih aktivnosti pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u 2022. godini: Stožer civilne zaštite Planirane aktivnosti Stožera u 2022. godini: - održavanje redovnih i izvanrednih sjednica Stožera zbog pandemije korona virusa, ali i pripreme protupožarne sezone i organizaciji zimske službe

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=