ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 30 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 - sudjelovanje na vježbama (naravno, ako je bude zbog COVID-a 19), - obilježavanje dana civilne zaštite (1. ožujka), - sudjelovanje u izradi planskih dokumenata, Procjene rizika od požara i Plana zaštite od požara, - aktivnosti u nabavci opreme za zdravstvene ustanove i stožer uslijed pandemije korona virusa, - aktivnosti na ustrojavanju objekata za samoizolaciju za osobe koje nemaju uvjeta u vlastitom domu, te za smještaj bolesnika iz Domova za starije osobe pozitivnih na COVID-19 a koji imaju samo lakše simptome ili ih uopće nemaju, - sve druge aktivnosti po uputama Stožera CZ RH. Vatrogasna zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije - osposobljavanje vatrogasnih kadrova prema Planu VZ BBŽ, - organizacija pokaznih taktičkih vježbi prema planu VZ BBŽ, - reorganizacija sustava komunikacije vatrogasnih postrojbi, - sudjelovanje u pripremama za uspostavljanje Županijskog vatrogasnog operativnog centra, - sudjelovanje u pripremi i provedbi projekata edukacije i nabave opreme putem EU fondova. Vatrogastvo na području Bjelovarsko bilogorske županije, od svojih početaka do danas, ne samo svojom tradicijom nego i dignitetom struke zasnovano je na najplemenitijim ljudskim osobinama, hrabrosti i nesebičnoj požrtvovnosti, stručnosti, pomoći bližnjem u nevolji kao i zaštiti materijalnih dobara i spašavanju ljudskih života. Danas se vatrogasna djelatnost koju obavljaju vatrogasne organizacije naše županije zasniva na nekoliko temeljnih smjernica: - operativno djelovanje, - preventivna zaštita od požara, - pružanje stručno – tehničke pomoći prilikom gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine te prirodnih i nepogoda i katastrofa, - opće društvene aktivnosti vezane za područje zaštite od požara i vatrogastva. Sukladno Statutu VZ BBŽ-e, zakonskim odredbama Zakona o vatrogastvu i Programu Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u 2020. godini te ostalim zakonskim odredbama, VZ BBŽ-e će aktivno sudjelovati u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, djelotvornoj pripremi vatrogasnih postrojbi za gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanju tehničke pomoći te obavljanju i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nezgodama te opasnim situacijama i drugim prirodnim i tehničko-tehnološkim nesrećama. Za provedbu programa rada Vatrogasne zajednice Bjelovarsko bilogorske županije u 2022. godini u Proračunu Bjelovarsko bilogorske županije planirana su financijska sredstva u iznosu od 1.200.000,00 kuna za redovnu djelatnost. Uslijed pandemije korona virusom vatrogasne snage kao dio sustava civilne zaštite, uz vatrogasne zadaće, po potrebi mogu sudjelovati i u drugim aktivnostima po nalogu Stožera CZ Bjelovarsko-bilogorske županije. Zavod za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije Zavod za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije sudjeluje u zaštiti i spašavanju u okviru svoje redovite djelatnosti, s ljudskim i materijalnim resursima. Zavod je spreman i za djelovanje u okviru potreba sustava civilne zaštite, odnosno slučajevima elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških ili prirodnih nesreća (katastrofa), kao i u ostalim kriznim situacijama. Uslijed pandemije korona virusa imaju posebnu zadaću, na siguran način prijevoza COVID-19 pozitivnih bolesnika u odgovarajuće zdravstvene ustanove. Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije s pripadajućim ustanovama Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije s pripadajućim ustanovama sudjeluje u sprječavanju zaraznih bolesti u sporadičnom i epidemijskom obliku, sprječavanju epidemija koje se prenose pitkom vodom i hranom, analizom vode i hrane u Službi za zdravstvenu ekologiju i analizom uzročnika epidemija putem vode i hrane u mikrobiološkom laboratoriju. Broj timova u provedbi mjera civilne zaštite: 2 sa 6 liječnika. Uslijed pandemije korona virusa epidemiolozi imaju posebnu ulogu u sprječavanju širenja zaraze, stavljajući u samoizolaciju pozitivne osobe ali i sve druge osobe koje su sa takvom osobom bile u kontaktu, a gdje postoji opasnost da je došlo do širenja zaraze. Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije s pripadajućim ustanovama Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije je zdravstvena ustanova koja pruža zdravstvenu zaštitu stanovništva određenog područja u sklopu zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini. Sjedište je u Bjelovaru, a zbog bržeg, kvalitetnijeg i lakšeg rada raspodijeljen je na ispostave Bjelovar, Daruvar, Garešnica, Čazma i Grubišno Polje. Uslijed pandemije korona virusa uspostavljene su COVID ambulante u Bjelovaru i Daruvaru gdje se provodi testiranje i koje će, ovisno o broju zaraženih i epidemiološkoj situaciji, ostati u funkciji i u 2022. godini.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=