ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 Članak 1. Bjelovarsko-bilogorska županija i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije potpisali su ugovor o sufinanciranju radova i usluga za projekt izgradnja nove zgrade Glazbene škole Vatroslava Lisinskog Bjelovar. Sukladno potpisanom ugovoru Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije obvezuje se sufinancirati projekt do najvišeg ukupnog iznosa od 1.000.000,00 kuna, a Bjelovarsko-bilogorska županija dužna je sudjelovati s minimalno 10% vlastitih sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost projekta. Temeljem navedenog, Bjelovarsko-bilogorska županija potpisom ugovora obvezala se dostaviti Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije bjanko zadužnicu kao jamstvo za uredno izvršenje obveza. Članak 2. Daje se suglasnost županu Bjelovarsko-bilogorske županije za potpisivanje bjanko zadužnice za sufinanciranje radova i usluga za projekt izgradnja nove zgrade Glazbene škole Vatroslava Lisinskog Bjelovar ukupnog iznosa do 1.100.000,00 kuna. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku2. KLASA: 602-03/21-01/16 URBROJ: 2103/1-01-22-9 U Bjelovaru, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 5. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 , 98/19 i 144/20) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na svojoj 5. sjednici održanoj 11. ožujka 2022. godine donijela je ODLUKU o davanju ovlaštenja ravnateljici Medicinske škole Bjelovar za potpisivanje ugovora s dobavljačima opreme u projektu Regionalni centar kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar KK.09.1.3.01.0006 Članak 1. Medicinska škola Bjelovar potpisala je 14. veljače 2020. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Regionalni centar kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar KK.09.1.3.01.0006, ukupne vrijednosti 33.374.080,51 kuna. Medicinska škola Bjelovar, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i Planu nabave Medicinske škole Bjelovar za 2022. godinu, pokrenut će postupak javne nabave opreme u projektu Regionalni centar kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar. Procijenjena vrijednost opreme bez PDV-a iznosi 8.802.688,00 kuna, odnosno s PDV-om 11.003.360,00 kuna. Provest će se otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe, podijeljen u grupe. Po završetku postupka javne nabave bit će potrebno sklopiti ugovor s odabranim dobavljačima opreme. Članak 2. Sukladno čl. 298. st. 1. t. 9. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16) javni naručitelj obvezan je poništiti postupak javne nabave ako je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, osim ako javni naručitelj ima ili će imati osigurana sredstva. Ako će cijena najpovoljnije ponude biti veća od procijenjene vrijednosti nabave daje se ovlaštenje županu Bjelovarsko-bilogorske županije za donošenje odluke o osiguranju sredstava. Članak 3. Daje se ovlaštenje ravnateljici Medicinske škole Bjelovar za potpisivanje ugovora sa dobavljačima opreme u projektu Regionalni centar kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar, odabranim u postupku javne nabave provedenim sukladno Zakonu o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj. 120/16). Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-03/21-01/3 URBROJ: 2103/1-01-22-13 Bjelovar, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 6. Na temelju članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18, 125/19, 147/20), članka

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=