ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 33 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK djeluju na ljude u tolikoj mjeri da ugroženo stanovništvo nije u mogućnosti kontrolirati tijek događaja i uspješno se nositi s nanesenim udarima, gubicima i štetama. Učestalost i ozbiljnost katastrofa u mnogome se može smanjiti ili ublažiti njihove posljedice ako se posveti veća pozornost predviđanju, promatranju i planiranju načina pomoći, kao i općoj pripravnosti za adekvatni odgovor na krizu, odnosno katastrofu ukoliko se ona dogodi. Članak 5. U cilju realizacije navedenih aktivnosti u sustavu civilne zaštite planiraju se sljedeća financijska sredstva u proračunu: R. br. Plan za 2021. godinu Plan za 2022. Plan za 2023. 1. Vatrogasna zajednica BBŽ 1.140.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 2. Pokroviteljstva DVD-a 250.000,00 3. Civilna zaštita 200.000,00 50.000,00 50.000,00 3.1. Rashodi za materijal i energiju 25.000,00 10.000,00 10.000,00 3.2. Rashodi za usluge 75.000,00 10.000,00 10.000,00 3.3. Postrojenja i oprema 75.000,00 20.000,00 20.000,00 3.4. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 10.000,00 10.000,00 4. HGSS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 5. Saniranje posljedica štete u akcidentnim situacijama 75.000,00 70.000,00 70.000,00 6. Županijski Stožer civilne zaštite – COVID-19 909.349,00 650.000,00 650.000,00 Sveukupno 2.790.000,00 2.070.000,00 2.070.000,00 Članak 6. Ovaj Plan razvoja sustava civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 240-03/22-01/1 URBROJ: 2103/1-01-22-05 Bjelovar, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 24. Na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18, 115/18, 98/19), te članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21)), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 5. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2022. godine, donijela je PROGRAM korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini I. Programom korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini propisuje se korištenje namjenskih prihoda Županijskog proračuna za 2022. godinu ostvarenih od zakupa, zakupa ribnjaka, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja poljoprivrednog zemljišta na korištenje izravnom pogodbom na području Bjelovarsko-bilogorske županije prema namjenama sukladno članku 49. stavcima 1., 2. i 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", br. 20/18, 115/18, 98/19) (nadalje: Zakon). II. Ukupni prihodi od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini planiraju se u iznosu 1,250.000,00 kuna. III. Sredstva iz točke II. ovog Programa rasporedit će se sukladno točki I. na rashode za sljedeće namjene: NAMJENA IZNOS (kn) 1. Provedba Programa NAPNAV na području Bjelovarsko-bilogorske županije 62.500,00 2. Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede i akvakulture 1.187.500,00 UKUPNO 1.250.000,00 IV. Upravni odjel za poljoprivredu zadužen je za provedbu ovog Programa, kao i za pripremanje i podnošenje

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=