ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 34 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 godišnjeg izvješća o ostvarivanju ovog Programa nadležnom ministarstvu sukladno članku 49. stavku 5. Zakona. V. Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 320-02/21-02/8 URBROJ: 2103/1-01-22-2 Bjelovar, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 25. Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 5. sjednici održanoj 11. ožujka 2022. godine donijela je ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije I Prihvaća se Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije, koje je donio Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine, dana 28. veljače 2022. godine. II Zbog nedovoljnog broja pristiglih prijedloga za kandidature, objaviti će se novi Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije. III Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/75 URBROJ: 2103/1-17-22-8 Bjelovar, 11. ožujka 2022. godine POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 26. Na temelju članka 9. stavka 2. i članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine", broj 41/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 5. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2022. godine donosi ZAKLJUČAK o poništenju i raspisivanju novog Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije I. Poništava se Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije, KLASA: 080-01/21-01/75, URBROJ: 2103/1-17-21-3, od od 14. prosinca 2021. godine. II. Županijska skupština raspisati će novi Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije, koji čini sastavni dio ovog Zaključka. III. Postupak izbora članova/ica Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije i njihovih zamjenika/ica, provesti će se sukladno odredbama članaka 3. do 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", 7/14). IV. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/75 URBROJ: 2103/1-17-22-11 Bjelovar, 11. ožujka 2022. godine POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 27. Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13,

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=