ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 37 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK 34. Temeljem članka 17. Statuta Bjelovarsko bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 5. sjednici održanoj 11. ožujka 2022. godine, donijela je ZAKLJUČAK o isplati sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije izabranih na dopunskim izborima za članove Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije Točka I. Ovim Zaključkom utvrđuje se način i postupak raspodjele i isplate sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika izabranih na dopunskim izborima za članove Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije nakon provedbe dopunskih izbora za članove Županijske skupštine za razdoblje od 6. listopada 2021. do 31. prosinca 2021. godine. Točka II. U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji dana 03. listopada 2021. godine provedeni su dopunski izbori za članove Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine. Županijsko izborno povjerenstvo Bjelovarsko-bilogorske županije dana 6. listopada 2021. godine utvrdilo je i objavilo konačne rezultate dopunskih izbora članova Županijske skupštine iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine te je utvrdilo da kandidacijskoj listi grupe birača, nositelja liste Obrada Komlenića pripadaju dva mjesta u Županijskoj skupštini te da će dužnost vijećnika Skupštine iz reda srpske nacionalne manjine obnašati Obrad Komlenić i Vanja Ficnar. Točka III. Izabranim vijećnicima srpske nacionalne manjine iz članka 2. ovog Zaključka, kao nezavisnim vijećnicima Županijske skupštine, od dana 6. listopada 2021. do 31. prosinca 2021. godine pripada pravo na sredstva namijenjena redovitom financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova Županijske skupštine Bjelovarsko- bilogorske županije iz sredstava Proračuna Bjelovarskobilogorske županije u iznosu sredstava koja su za iste svrhe određena političkim strankama zastupljenim u Županijskoj skupštini za 2021.godinu. Točka IV. Pravo na financiranje za razdoblje od 6. listopada 2021. do 31. prosinca 2021. godine iz sredstava Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije vijećnicima s Kandidacijske liste grupe birača – nositelj kandidacijske liste: Obrad Komlenić, isplaćuje se kako slijedi: STRANKA BROJ M Ž TROMJESEČNI VIJEĆNIKA IZNOS VIJEĆNICI S KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA (Nositelj kandidacijske liste: Obrad Komlenić) 2 2 0 Ukupno 2747,72 Obrad Komlenić 1.373,86 Vanja Ficnar 1.373,86 STRANKA BROJ M Ž 06.10.-31.12. 2021. VIJEĆNIKA - za 87 dana VIJEĆNICI S KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA (Nositelj kandidacijske liste: Obrad Komlenić) 2 2 0 Ukupno 2.598,38 Obrad Komlenić 1.299,19 Vanja Ficnar 1.299,19 Točka V. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 402-02/22-01/1 URBROJ: 2103-01-22-5 Bjelovar, 11. ožujka 2022. godine POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 35. Na temelju članka 35. i članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), radi provedbe usklađenja sa Zakonom o vodnim uslugama ("Narodne novine", broj 66/19). Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 5. sjednici održanoj 11. ožujka 2022. godine donijela je

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=