ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 38 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti županu Bjelovarsko-bilogorske županije za podjelu i prijenos poslovnih udjela trgovačkog društva Bjelovarsko-bilogorske vode d.o.o. I Bjelovarsko-bi logorska župani ja osnivač je trgovačkog društva Bjelovarsko-bilogorske vode, društva s ograničenom odgovornošću za usluge (u daljnjem tekstu: Društvo), Bjelovar, Ulica Ante Starčevića 8, upisanog u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod brojem MBS: 010063856, OIB: 29831668155 i drži u društvu ulog u iznosu od 1.950.000,00 kuna (jedanmilij undevetstopedesettisuća kuna). Temeljni kapital Društva iznosi 1.950.000,00 kuna (jedanmilijundevetstopedesettisuća kuna). II Društvo iz točke I. ovog Zaključka osnovano je u svrhu obavljanja djelatnosti opskrbe pitkom vodom te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. III Daje se suglasnost županu Bjelovarsko-bilogorske županije za podjelu poslovnog udjela nominalne vrijednosti od 1.950.000,00 kuna (jedanmilijundevetstopedesettisuća kuna) na 23 poslovna udjela jedinicama lokalne samouprave nominalnih vrijednosti od 694.400,00 kuna, 132.400,00 kuna, 193.600,00 kuna, 165.400,00 kuna, 102.800,00 kuna, 21.200,00 kuna, 37.600,00 kuna, 53.400,00 kuna, 36.600,00 kuna, 43.000,00 kuna, 45.200,00 kuna, 34.400,00 kuna, 53.200,00 kuna, 79.600,00 kuna, 13.600,00 kuna, 34.400,00 kuna, 27.000,00 kuna, 32.400,00 kuna, 25.200,00 kuna, 20.800,00 kuna, 44.000,00 kuna, 45.400,00 kuna i 14.400,00 kuna. IV Daje se suglasnost županu Bjelovarsko-bilogorske županije radi provedbe usklađenja sa člankom 89. Zakona o vodnim uslugama ("Narodne novine", broj 66/19) za prijenos podijeljenih poslovnih udjela iz točke III. ovog Zaključka, bez naknade, na jedinice lokalne samouprave, a to su: gradovi Bjelovar, Čazma, Daruvar, Garešnica i Grubišno Polje te općine Berek, Dežanovac, Đulovac, Hercegovac, Ivanska, Kapela, Končanica, Nova Rača, Rovišće, Severin, Sirač, Šandrovac, Štefanje, Velika Pisanica, Velika Trnovitica, Veliki Grđevac, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac. Poslovni udjeli iz točke III. ovog Zaključka prenose se gradovima i općinama iz stavka 1. ove točke prema kriteriju broja stanovnika po popisu iz 2021. godine, u nominalnim iznosima kako slijedi: Redni Grad/Općina POSLOVNI UDJEL broj (JLS) Nominalni iznos Postotak 1. Bjelovar 694.400,00 kn 35,61 2. Čazma 132.400,00 kn 6,79 3. Daruvar 193.600,00 kn 9,93 4. Garešnica 165.400,00 kn 8,48 5. Grubišno Polje 102.800,00 kn 5,27 6. Berek 21.200,00 kn 1,09 7. Dežanovac 37.600,00 kn 1,93 8. Đulovac 53.400,00 kn 2,74 9. Hercegovac 36.600,00 kn 1,88 10. Ivanska 43.000,00 kn 2,21 11. Kapela 45.200,00 kn 2,32 12. Končanica 34.400,00 kn 1,76 13. Nova Rača 53.200,00 kn 2,73 14. Rovišće 79.600,00 kn 4,08 15. Severin 13.600,00 kn 0,70 16. Sirač 34.400,00 kn 1,76 17. Šandrovac 27.000,00 kn 1,38 18. Štefanje 32.400,00 kn 1,66 19. Velika Pisanica 25.200,00 kn 1,29 20. Velika Trnovitica 20.800,00 kn 1,07 21. Veliki Grđevac 44.000,00 kn 2,26 22. Veliko Trojstvo 45.400,00 kn 2,33 23. Zrinski Topolovac 14.400,00 kn 0,74 UKUPNO 1.950.000,00 kn 100,00 V Ukoliko jedinice lokalne samouprave iz točke 4. ovog Zaključka ne prihvate navedeni poslovni udio u trgovačkom društvu iz točke I. ovog Zaključka, navedeni poslovni udio prenijet će se bez naknade izravno javnom isporučitelju vodnih usluga sukladno Uredbi o uslužnim područjima ("Narodne novine", broj 147/21). VI Ovlašćuje se župan Bjelovarsko-bilogorske županije za poduzimanje svih radnji sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i Izjavi o osnivanju Društva u provedbi ovog Zaključka, kao i za potpis Ugovora o prijenosu poslovnih udjela na udjelničare iz točke IV. ovog Zaključka. VII Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 025-01/22-02/7 URBROJ: 2103/1-01-22-3 Bjelovar, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=