ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 39 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK 36. Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 5. sjednici održanoj 11. ožujka 2022. godine donijela je ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća o podnesenom zahtjevu za mirovanje mandata člana Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije I Prima se na znanje Izvješće o podnesenom zahtjevu za mirovanje mandata člana Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije Igora Jareša. II Utvrđuje se da je mandat člana Županijske skupštine Igora Jareša prestao danom dostave pisane izjave, a to je 25. siječnja 2021. godine i da Miroslav Bažant počinje obnašati dužnost člana Županijske skupštine, te mu se mandat člana Županijske skupštine verificira sa 11. ožujka 2022. godine. III. Sastavni dio ovoga Zaključka je Izvješće Mandatnog povjerenstva. IV. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 024-02/22-04/3 URBROJ: 2103/1-01-22-02 Bjelovar, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 37. Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 5. sjednici održanoj 11. ožujka 2022. godine donijela je ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješće o radu župana Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje od 04. lipnja do 31. prosinca 2021. godine I Prihvaća se Izvješće o radu župana Bjelovarskobilogorske županije za razdoblje od 04. lipnja do 31. prosinca 2021. godine. II Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 024-01/22-02/3 URBROJ: 2103-09-22-2 Bjelovar, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=