ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 40 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 AKTI ŽUPANA 1. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 28. veljače 2022. godine, donosi ODLUKU o ukidanju Odluke o određivanju visine naknade za izdavanje preslika i prijepisa dokumenata prostornog uređenja i gradnje Članak 1. Stavlja se izvan pravne snage Odluka o određivanju visine naknade za izdavanje preslika i prijepisa dokumenata prostornog uređenja i gradnje KLASA:350-01/1201/32, URBROJ:2103-09-12-1 objavljena u Županijskom glasniku broj 4 od 12. lipnja 2012. godine, a sukladno odredbama Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine", broj 92/21, 93/21 i 95/21) Članak 2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA:350-01/12-01/32 URBROJ: 2103-09-22-2 Bjelovar, 28. veljače 2022. godine ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 2. Na temelju članka 16. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina ("Narodne novine", broj 78/2015), članka 8. Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta nekretnina ("Narodne novine", broj 68/2020) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O IMENOVANJU OVLAŠTENIH SLUŽBENIKA ZA RAD U E-NEKRETNINAMA I ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA Članak 1. U Odluci o imenovanju ovlaštenih službenika za rad u e-Nekretninama i za obavljanje stručnih poslova ("Županijski glasnik", broj 10/21) KLASA:350-01/2101/21, URBROJ:2103-09-21-1 od 18. listopada 2021. godine, mijenja se članak 1. i sada glasi: "Službenici Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Bjelovarskobilogorske županije: - ANGELCA JURIĆ, ing. građ., - LEA STJEPANOVIĆ, mag. ing. aedif., - IVANA SABLJAK MURLIN, dipl. oec., - MARIJAN MAMIĆ, - SANDRA GEROČ KULHAVI, dipl. iur., - SEBASTIJAN SVAT, dipl. polit., - ARIJANA ANDRI, mag. nov., - VEDRAN PAVIĆ, struč. spec. admin. publ. - ZLATKO MALINA, ing. građ., imenuju se ovlaštenim osobama za rad u sustavu eNekretnine i za obavljanje stručnih i administrativnotehničkih poslova Procjeniteljskog povjerenstva Bjelovarsko-bilogorske županije". Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA:350-01/21-01/21 URBROJ:2103-09-22-2 Bjelovar, 01. ožujka 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 3. Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima ("Narodne novine", broj 111/21.), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.) i Prijedloga Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini, župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 4. ožujka 2022. godine donio je ODLUKU o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini I. Dodjeljuju se financijska sredstva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini kako slijedi: Elektroničke publikacije 1. Klix d.o.o., programski sadržaj "Moja županija" – u iznosu od 98.000,00 kuna

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=