ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 5 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK 15. Statuta Opće bolnice Bjelovar i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 5. sjednici, održanoj dana 11. ožujka 2022. godine, donosi ODLUKU o davanju suglasnosti v.d. ravnatelja Opće bolnice Bjelovar za sklapanje pojedinačnog ugovora o javnoj nabavi medicinskog potrošnog materijala za PCR – grupa 1 Članak 1. Daje se suglasnost na Prethodnu suglasnost Upravnog vijeća, v.d. ravnatelja Opće bolnice Bjelovar, za sklapanje pojedinačnog ugovora o javnoj nabavi robe vrijednosti od 2.436.665,20 kn bez PDV-a, odnosno 3.045.831,50 kn sa PDV-om za predmet nabave: Medicinski potrošni materijal za PCR – grupa 1. Članak 2. Sredstva za gore navedenu nabavu osigurana su u Financijskom planu za 2021. godinu. Opća bolnica Bjelovar provela je Otvoreni postupak javne nabave: Medicinski potrošni materijal za PCR grupu 1 – Kit za ekstrakciju viralne RNA i za detekciju SARS-CoV-2 pomoću RT-PCR Članak 3. Ovaj Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103/1-01-22-2 Bjelovar, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 7. Na temelju članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18, 125/19, 147/20), članka 15. Statuta Opće bolnice Bjelovar i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 5. sjednici, održanoj dana 11. ožujka 2022. godine, donosi ODLUKU o davanju suglasnosti v. d. ravnatelja Opće bolnice Bjelovar za sklapanje pojedinačnog ugovora o javnoj nabavi za opskrbu prirodnim plinom Članak 1. Daje se suglasnost na Prethodnu suglasnost Upravnog vijeća, v.d. ravnatelja Opće bolnice Bjelovar, za sklapanje pojedinačnog ugovora o javnoj nabavi robe vrijednosti od 1.800.865,41 kn bez PDV-a, odnosno 2.251.081,76 kn sa PDV-om za predmet nabave: Opskrba prirodnim plinom. Članak 2. Sredstva za gore navedenu nabavu osigurana su u Financijskom planu za 2021. godinu. Bjelovarsko-bilogorska županija je provela zajedničku nabavu u koju je uključena i Opća bolnica Bjelovar za postupak javne nabave: Opskrba prirodnim plinom. Članak 3. Ovaj Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103/1-01-22-22 Bjelovar, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 8. Na temelju članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18, 125/19, 147/20), članka 15. Statuta Opće bolnice Bjelovar i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 5. sjednici, održanoj dana 11. ožujka 2022. godine, donosi ODLUKU o davanju suglasnosti v. d. ravnatelja Opće bolnice Bjelovar za sklapanje pojedinačnog ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: medicinski plinovi Članak 1. Daje se suglasnost na Prethodnu suglasnost v.d. ravnatelja Opće bolnice Bjelovar, Saneli Grbaš Bratković, dr. med., za sklapanje pojedinačnog ugovora o javnoj nabavi robe vrijednosti od 1.070.914,47 kn bez PDV-a, odnosno 1.139.052,20 kn s PDV-om za predmet nabave: medicinski plinovi, donijetu na sjednici Upravnog vijeća, održanoj 01. 03. 2022. godine. Članak 2. Otvorenim postupkom nabave utvrđeno je da je najpovoljnija ponuda ponuditelja Messer Croatia Plin d.o.o., a ugovor se sklapa na godinu dana.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=