ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 43 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK ODLUKU o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2022. godini Članak 1. Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila i način financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2022. godini. Članak 2. Investicijsko ulaganje obuhvaća rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, Investicijsko održavanje obuhvaća dodatno ulaganje u nefinancijsku imovinu zdravstvenih ustanova kojim se produžuje vijek uporabe, povećava kapacitet, mijenja ili znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva nefinancijske imovine. Sredstva iz ove Odluke ne mogu se koristiti u svrhu uređenja prostora i nabave medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava u svrhu pružanja zdravstvenih usluga izvan osnovnog zdravstvenog osiguranja. Članak 3. Sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za 2022. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2022. godini ("Narodne novine", broj 147/21) u ukupnoj visini od 14.565.490,00 kn. Članak 4. Raspored sredstava iz članka 3. ove Odluke utvrđen je primjenom kriterija i mjerila iz točaka I. i III. Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2022. godini ("Narodne novine", broj 147/21). Članak 5. Utvrđeno je kako slijedi: Vrsta Naziv Iznos sredstava za Iznos sredstava Ukupni iznos R. zdravstvene zdravstvene investicijsko ulaganje za otplate sredstava za br. ustanove ustanove i investicijsko i kredita decentralizirane tekuće održavanje funkcije 1. Opća bolnica Opća bolnica Bjelovar 790.208,00 8.109.792,00 8.900.000,00 2. Specijalna bolnica Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Daruvarske toplice" 1.128.885,00 1.128.885,00 3. Dom zdravlja Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije 3.391.330,00 3.391.330,00 4. Zavod za javno zdravstvo Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije 321.525,00 321.525,00 5. Zavod za hitnu medicinu Zavod za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije 823.750,00 823.750,00 SVEUKUPNO: 6.455.698,00 8.109.792,00 14.565.490,00 Članak 6. Zdravstvene ustanove će izraditi Popis prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava u okviru svojih potreba te ih dostaviti Županu na utvrđivanje. Po utvrđivanju Popisa prioriteta zdravstvenih ustanova, Bjelovarsko-bilogorska županija dostaviti će isti na suglasnost Ministarstvu zdravstva. Članak 7. Zdravstvene ustanove iz članka 6. ove Odluke, dužne su dostavljati na temelju dokumentacije o provedenom postupku nabave roba i usluga, ovjerene račune o nabavi roba ili ovjerenih (privremenih ili okončanih situacija) za izvršene radove koji su dospjeli ili dospijevaju na plaćanje. Zdravstvene ustanove dužne su dokumentaciju, iz prethodnog stavka ovog članka, dostaviti u Upravni odjel za zdravstvo, demografiju i mlade Bjelovarskobilogorske županije, najkasnije do 5. u mjesecu za svaki zahtjev koji se odnosi na prethodni mjesec. Članak 8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/55 URBROJ: 2103-09-22-9 Bjelovar, 10. veljače 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=