ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 44 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 8. Na temelju članaka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) župan Bjelovarsko-bilogorske županije utvrđuje PLAN PRIJMA u službu u upravna tijela Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu Članak 1. Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u upravna tijela Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini. Članak 2. U upravnim tijelima Bjelovarsko-bilogorske županije zaposleno je 137 službenika i 11 namještenika, od čega dvanaest pripadnika nacionalnih manjina i to: 3 pripadnika srpske nacionalne manjine, 5 pripadnika češke nacionalne manjine, 3 pripadnika mađarske nacionalne manjine, 1 pripadnik romske manjine, 1 neopredjeljen. U upravnim tijelima Bjelovarsko-bilogorske županije zaposleno je dvanaest osoba sa invaliditetom od ukupnog broja zaposlenika. Članak 3. Sukladno predviđenim financijskim sredstvima u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu ("Županijski glasnik", broj: 11/21) planira se popunjavanje slobodnih radnih mjesta u upravnim tijelima kako slijedi: 1. SLUŽBA UREDA ŽUPANA - 1 službenik srednje stručne spreme na radnom mjestu referenta za protokol i medijsko praćenje 2. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE - 1 službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu višeg stručnog suradnika za školstvo, Odsjek za društvene djelatnosti (vježbenik) - 1 službenik više stručne spreme na radnom mjestu višeg referenta za gospodarstvo i društvene djelatnosti u Pododsjeku za poslove državne uprave, Grubišno Polje - 2 službenika više stručne spreme na radnom mjestu viši matičar (vježbenik) - 1 službenik srednje stručne spreme na radnom mjestu matičara, Odsjek za opću upravu 3. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU - 1 službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu višeg stručnog suradnika za ruralni razvoj i za pripremu razvojnih projekta 4. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OBRAZOVANJE - 1 službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu višeg stručnog suradnika za kulturu i tehničku kulturu - 1 službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu višeg stručnog suradnika za socijalnu zaštitu 5. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO - 1 službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu savjetnika za projekte i regionalni razvoj 6. UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO - 1 službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju, Odsjek Daruvar, - 1 službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju, Odsjek Garešnica - 1 službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju, Odsjek Grubišno Polje, 7. UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - 1 službenik srednje stručne spreme na radnom mjestu referenta za uredsko poslovanje - 1 srednja stručna sprema – čistačica 8. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU - 1 službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu pročelnika. Članak 4. Prilikom popunjavanja radnih mjesta upravna tijela Bjelovarsko-bilogorske županije dužna su voditi računa o zapošljavanju osoba koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama Zakona kojima je regulirano osiguravanje zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u tijelima jedinice područne (regionalne) samouprave, kao i Zakona kojim se regulira zapošljavanje osoba sa invaliditetom, ukoliko su se u prijavi na natječaj pozvali na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Članak 5. Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunjavaju se sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19). Članak 6. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Planu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=