ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 45 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 7. Plan prijma u službu u upravna tijela Bjelovarskobilogorske županije stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 112-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-1 Bjelovar, 13. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 9. Na temelju odredbe članka 11. stavaka 5. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13 i 85/15) i članka 56. Statuta Bjelovarskobilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) župan Bjelovarskobilogorske županije donio je PLAN savjetovanja s javnošću Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi Plan savjetovanja s javnošću za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) kojim se utvrđuje popis općih te drugih strateških odnosno planskih akata koji se planiraju donijeti u 2022. godini, a za koje se provodi postupak savjetovanja sa javnošću u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama. Plan čine akti i to: Redni Naziv akta Predviđeno Okvirno vrijeme Upravno tijelo koje će broj vrijeme donošenja provođenja savjetovanja provesti savjetovanje 1. Odluka o dodjeli javnih priznanja Upravni odjel za pravne i Bjelovarsko-bilogorske županije Ožujak 2022. Veljača 2022. zajedničke poslove Javni poziv za predlaganje projekata u okviru Programa Upravni odjel za društvene 2. javnih potreba u kulturi Svibanj 2022. Travanj 2022. djelatnosti i obrazovanje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu Natječaj za dodjelu stipendija studentima na području Upravni odjel za društvene 3. Bjelovarsko-bilogorske županije Prosinac 2022. 2022. djelatnosti i obrazovanje za akademsku godinu 2022./2023. godinu 4. Plan razvoja BBŽ 2022.-2027. Travanj 2022. Ožujak 2022. Upravni odjel za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti Program dodjele bespovratnih Upravni odjel za gospodarski 5. sredstava za razvoj gospodarstva Srpanj 2022. Lipanj 2022. razvoj i komunalne djelatnosti i obrtništva u 2022. godini Izrada studije izvodljivosti i 6. Plana razvoja širokopojasnog Kolovoz 2022. Lipanj 2022. Upravni odjel za gospodarski interneta za dva projektna razvoj i komunalne djelatnosti područja u BBŽ 7. Izrada Master plana prometnog Upravni odjel za gospodarski sustava BBŽ Listopad 2022. Rujan 2022. razvoj i komunalne djelatnosti VI. izmjene i dopune Prostornog Upravni odjel za prostorno 8. plana Bjelovarsko-bilogorske Prosinac 2022. Lipanj 2022. uređenje, gradnju, zaštitu županije okoliša i zaštitu prirode Članak 2. Ako se tijekom godine ukaže potreba za donošenjem općih te drugih strateških odnosno planskih akata koji nisu obuhvaćeni ovim Planom, a spadaju u pitanja o kojima se provodi savjetovanje sa javnošću ili se radi o općim aktima te vrste koje predlažu ostali ovlašteni predlagatelji, i za te opće akte provesti će se propisani postupak.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=