ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 46 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 Članak 3. Postupci savjetovanja s javnošću za akte iz članaka 1 i 2. ovog Plana provest će se sa rokom trajanja savjetovanja od 30 dana, osim u slučajevima kada to nije moguće provesti zbog razloga hitnosti koji će se posebno obrazložiti u pozivu za sudjelovanje u postupku. Članak 4. Za provedbu članaka 1. i 2. ovog Plana zadužuju se upravni odjeli u čiji djelokrug spadaju pitanja koja su predmet provedbe postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Članak 5. Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 024-02/22-03/1 URBROJ: 2103-09-22-1 Bjelovar, 02. veljače 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 10. Na temelju članka 83. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18, 125/19, 147/20) i članka 56., stavka 6., točke 6. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju "Daruvarske toplice", Daruvar Članak 1. U Upravno vijeće Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju "Daruvarske toplice" Daruvar imenuje se kao predstavnica osnivača Ivana Balder. Članak 2. Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju "Daruvarske toplice", Daruvar traje četiri (4) godine od dana stupanja na snagu ovog Rješenja. Članak 3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 081-04/22-01/20 URBROJ: 2103-09-22-03 U Bjelovaru, 25. veljače 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 11. Na temelju članka 83. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18, 125/19, 147/20) i članka 56., stavka 6., točke 6. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju "Daruvarske toplice", Daruvar Članak 1. U Upravnom vijeću Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju "Daruvarske toplice" Daruvar Igor Supan razrješuje se dužnosti člana kao predstavnik osnivača. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 081-04/22-01/20 URBROJ: 2103-09-22-02 U Bjelovaru, 25. veljače 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 12. Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 56., stavka 6., točke 15. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Štefanje Članak 1. Za članove Školskog odbora Osnovne škole Štefanje imenuju se:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=